Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016 (štvrtok).
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2016 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní. 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5–2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok).
Informácie oTestovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Maturitná skúška 2017    
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2017 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2017 (streda),
c) matematika dňa 16. marca 2017 (štvrtok),
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2017 (piatok).

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.
Informácie o maturitnej skúške 2017 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

Prijímanie na vzdelávanie v SŠ
09. máj 2017 (utorok)      – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
11. máj 2017 (štvrtok)     – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
06. apríl 2017 (štvrtok) – elokované pracovisko SZŠ Žitavská 1
07. apríl 2017 (piatok)  – SZŠ Majerníkova 62 

Termíny klasifikačných porád
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 08.11.2016 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 24.01.2017 (utorok)            
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 11.04.2017 (utorok) 
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 22.06.2017 (štvrtok) 

Termíny triednych aktívov
20.09.2016 (utorok) - spoločný
13.12.2016 (utorok) - informatívny
11.04.2017 (utorok) - informatívny
06.06.2017 (utorok) - informatívny

BIBLIOTÉKA - PEDAGOGIKA - Incheba
Termín: 10. - 13. november 2016 (štvrtok - nedeľa)
Vystavovateľ: Súkromné gymnázium ESPRIT
Vystúpenie žiakov SG a SZŠ ESPRIT: Programové centrum 2
Termín: 11.11.2016 (piatok) v čase 11.00 - 12.00 hod.

Poznávacie pobyty v zahraničí:
Poľsko 2017

Termín: máj 2017

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):

ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: máj – jún 2017

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 26.10.2016 – teoretická časť            
            27.10.2016 – praktická časť 
            máj 2017

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 27.10.2016 – praktická časť
            máj 2017

Kurz na ochranu zdravia  v 3. ročníku SG 3 dni po 6 hodín
Termín: máj – jún 2017

LVVK/SVVK
I. stupeň SZŠ: Vyšná Boca
termín: 05. – 10.03.2017
II. stupeň SZŠ a SG: Bachledova dolina
termín: 05. – 11.02.2017

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín: marec 2017

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín: máj – jún 2017

Školské výlety
Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka SZŠ sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka SZŠ a pre žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
Termín: jún 2017

Plán zvonenia                                              
1. 08:00 - 08:45                                             
2. 08:55 - 09:40                                             
3. 09:55 - 10:40                                             
4. 11:00 - 11:45                                             
5. 11:55 - 12:40                                             
6. 12:45 - 13:30

7. 14:00 - 14:40
8. 14:45 - 15:25

 

Viac z tejto kategórie: « Dokumenty PF 2015 »