Aktuality

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5–2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Informácie o Testovaní 5-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).
Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Maturitná skúška 2018     

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
c) matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2018 (piatok).
Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
Informácie o maturitnej skúške 2017 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

Prijímanie na vzdelávanie v SŠ

14. máj 2018 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
17. máj 2018 (štvrtok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok. 

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

13. apríl 2018 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
20. apríl 2018 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62

Termíny klasifikačných porád

1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 07.11.2017 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 23.01.2018 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 10.04.2018 (utorok) 
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 21.06.2018 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov

19.09.2017 (utorok) – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62
26.09.2017 (utorok) – spoločný v SZŠ Borodáčova 2
12.12.2017 (utorok) – informatívny
10.04.2018 (utorok) – informatívny
05.06.2018 (utorok) – informatívny

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):

ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín. Termín: máj 2018

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 13.09.2017 – teoretická časť
            14.09.2017 – praktická časť
            jún 2018

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 14.09.2017
             jún 2018

Kurz na ochranu zdravia  v 3. ročníku SG 3 dni po 6 hodín.
Termín: 14.09.2017
             jún 2018

LVVK/SVVK
Termín:    I. stupeň SZŠ: Vyšná Boca
               termín: 18. – 23.02.2018

               II.stupeň SZŠ a SG: Bachledova dolina
               termín: 25.02. – 03.03.2018

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín: 08. 02. 2018

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín: 28. 05. - 01. 06. 2018
Miesto: Krpáčovo

Školské výlety

Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka a pre žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja. 
Termín: jún 2018

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                

 1. 08:00 - 08:45                                      
 2. 08:55 - 09:40                                    
 3. 09:55 - 10:40                                               
 4. 11:00 - 11:45                                               
 5. 11:55 - 12:40                                               
 6. 12:45 - 13:30
 7. 14:00 - 14:45
 8. 14:50 - 15:35

 Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                                

 1. 08:00 - 08:45                                      
 2. 08:55 - 09:40                                    
 3. 09:55 - 10:40                                               
 4. 10:55 - 11:40                                               
 5. 11:50 - 12:35                                               
 6. 12:45 - 13:30
 7. 14:00 - 14:45
 8. 14:50 - 15:35

Termíny prázdnin