Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (421)

Valentín u tretiakov

Tretiaci oslavovali sv. Valentína smiechom, radosťou a samozrejme láskou. Písali sme príbehy o láske a kamarátstve. Na matematike sme počítali srdiečka a dostali sme aj sladkú odmenu.

Pytagoriáda

Naši žiaci sa zúčastnili ďalšej matematickej súťaže PYTAGORIÁDY. Táto súťaž je určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného štúdia.

Všetko o zápise na školu ESPRIT

Vážení rodičia,
 
dovoľujeme si Vás pozvať na zápis Vášho dieťaťa do 1. a 0. ročníka Súkromnej základnej školy ESPRIT, ktorý sa uskutoční
 • dňa 13. apríla 2018 (piatok) v čase od 14,00 - 18,00 hod. v priestoroch elokovaného pracoviska na Borodáčovej 2.  V tomto termíne realizujeme aj zápis do 0. ročníka - predškolskej triedy PrepClass.
 • dňa 20. apríla 2018 (piatok) v čase od 14,00 - 18,00 hod. v priestoroch školy na Majerníkovej 62. 
 
Na zápis je potrebné priniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, prípadne potvrdenie od lekára. Tešia sa na Vás pani učiteľky, pán Krčmár - výtvarník a dizajnér (workshop), školská psychologička a vedenie školy.

Dôležité informácie k zápisu

 • Každé dieťa, ktoré k 1. septembru príslušného kalendárneho roka dovŕši šesť rokov, musí byť v súlade s platnou legislatívou zapísané do prvého ročníka základnej školy. Doba nástupu do školy nie je stanovená náhodne. Vo veku 6 -7 rokov dochádza u dieťaťa k významným vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením a učením.
 • Vstup do školy je významným medzníkom v živote dieťaťa, pretože sa podstatne mení činnosť dieťaťa. Zatiaľ, čo v predškolskom veku bola prevládajúcou formou činnosti hra, v školskom období sa na prvé miesto dostáva učenie.
 • Na označenie úrovne vývinu dieťaťa pri vstupe do školy sa používa výraz školská zrelosť. Vysvetľuje sa ako úroveň telesného a psychického vývinu, ktorá umožňuje dieťaťu bez ťažkostí sa zúčastňovať spoločného vyučovania v triednom kolektíve a s úspechom si osvojiť školské vedomosti.
 • U dieťaťa sa v prvom rade posudzuje zrelosť telesná, kognitívna (rozumová), emocionálna, motivačná a sociálna.
 • Školsky spôsobilé dieťa by už malo lepšie ovládať svoje telo, lepšie koordinuje autonómne a voľné pohyby. Vie skákať aj na jednej nohe, behá, prelieza, chytá loptu, skáče cez švihadlo, robí kotrmelce. Dieťa lepšie šetrí silami, je schopné vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby. Má správne držanie písacích potrieb, napodobňuje písmená a tvary, vie nakresliť postavu, navliecť korálky.
 • Čo sa týka kognitívnej (rozumovej) zrelosti, dieťa začína realistickejšie chápať svet, je menej závislé na svojich okamžitých potrebách, má dostatočnú koncentráciu pozornosti.
 • Dieťa sa vyjadruje vo vetách, správne vyslovuje všetky hlásky, vie povedať: svoje meno, adresu, dátum narodenia, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia, základné farby, geometrické tvary, časti tela. Dokáže počítať do 10 (vzostupne, zostupne), vie zopakovať vetu (6-8 slov). Vie vyrozprávať krátky príbeh, zážitok, rozprávku... Školsky zrelé dieťa má taktiež dobre vyvinutú orientačnú a rozlišovaciu schopnosť - tzn. vie rozlíšiť: pravý/ľavý, hore/dolu, pred/nad/cez, dnes/včera/zajtra, ráno/obed/večer a pod.
 • Školsky spôsobilé dieťa je emocionálne stabilnejšie, je schopné potlačiť impulzívne reakcie a zapojiť city do motivácie ku školskej práci. Je schopné vyrovnať sa s pocitom strachu, napätia, trémy a obáv z neúspechu. Je odolné voči záťaži vyplývajúcej zo školských situácií.
 • Čo sa týka sociálnej zrelosti, dieťa dokáže byť dlhšiu dobu bez matky a je schopné akceptovať autoritu učiteľa, nehanbí sa nadviazať kontakt a začleniť sa do novej skupiny detí. Vie s ostatnými deťmi spolupracovať na úlohe, vie sa na chvíľu vzdať svojich osobných potrieb a vie sa sústrediť na spoločný cieľ. Sociálne zrelé dieťa je samostatné a má primerané sociálne návyky (tzn. samostatná samoobsluha, vie sa obliecť, zaviazať šnúrky, ísť sám na toaletu).
 • Teraz si určite kladiete otázku, či je Vaše dieťa zrelé a pripravené na školu. Keďže sa bavíme o budúcich prváčikoch, rada by som Vás upozornila na to, že práve Vy ste tie vzory, ktoré dieťa napodobňuje, od ktorých si berie príklad a snaží sa ich odzrkadľovať vo svojom správaní. Takže dôležitý je hlavne Váš postoj ku škole a k povinnostiam. Pretože aký postoj zaujmete Vy, taký postoj bude mať aj Vaše dieťa. Pre Vaše dieťa bude škola veľká zmena, pretože sa bude musieť podriadiť časovému rozvrhu, autorite učiteľa, kolektívu detí, bude sa musieť sústrediť aj na veci, ktoré pre neho budú menej príťažlivé, má počúvať, pochopiť. Venujte, prosím, svoj čas dieťaťu a trénujte a rozvíjajte uňho tieto kompetencie a hlavne ho hravou formou pripravujte na dôležitú zmenu v jeho živote.
 • V tejto chvíli nastupuje naša činnosť, ktorá Vám môže uľahčiť rozhodovanie o odklade resp. o zrelosti Vášho dieťaťa. Pri zápise na našu školu bude Vaše dieťaťa ako prvé robiť orientačný test školskej zrelosti, ktorý je administrovaný pedagógom. V tomto teste majú deti napodobniť tvary písaných písmen, obkresliť určitý tvar, plniť slovné inštrukcie, ďalej bude pracovať s číslami, čím zisťujeme matematickú predstavivosť, zisťujeme ich bezprostrednú pamäť, budeme sa zameriavať na verbálnu komunikáciu dieťaťa, budeme pracovať so slovami, čím zisťujeme aj ich čistotu reči dieťaťa.
 • Následne prebehne psychologické posúdenie spomínaných spôsobilostí Vášho dieťaťa, ktoré vykoná odborník - školská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková (pozri tu).

Čo by mal vedieť Váš budúci prváčik

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu;
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné     značky;
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi;
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
 • poznať znaky ročných období;
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).
Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

Čo bude potrebovať Váš prváčik v škole

Zošity: 511 (10 ks), 513 (5 ks), 624 malý slovníček (1ks), obaly na zošity, dosky na zošity

Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné, ceruzky č. 2 (tzv. HB2) 2 ks, guma, strúhadlo, pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku; pripraviť, ale ešte nenosiť), na geometriu pravítko dlhé - 15 až 20 cm

Vybavenie na výtvarnú výchovu (najlepšie v kufríku): vodové farby (nie okrúhle poschodové), voskovky, plastelína, nožnice s tupými hrotmi - nie celé umelohmotné, lepidlo tyčinkové, štetce: plochý č. 12, guľatý hrubý, tenký, väčšia nádoba na vodu, igelitový obrus (60x40), handrička, pracovné oblečenie - väčšia košeľa alebo tričko, prípadne zástera

Výkresy: A 3 (veľké) 10 ks, A 4 (malé) 30 ks 
Náčrtník: (skicár A 4) 2 ks 
Farebné papiere: 2 sady rôznofarebné

Vybavenie na telesnú výchovu (v textilnom vrecku): športové oblečenie (tepláková súprava, krátke nohavice, biele tričko), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou), ponožky.

Hygienické potreby: uterák s uškom, obrúsok pod desiatu, 2 balenia papierových vreckoviek, 1ks toaletný papier, tekuté mydlo

Prezuvky: odporúčané so spevnenou pätou, nie šľapky, nie s čiernou podrážkou.


Vážení rodičia, tešíme sa na osobné stretnutie s Vami a s Vašim dieťatkom na zápise. Prajeme Vám veľa úspechov, trpezlivosti a hlavne veľa síl. Srdečne Ciráková

2% z daní

Vážení priatelia,

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.

Predmetom činnosti je najmä výchova a vzdelávanie žiakov so zameraním na cudzie jazyky, podpora zdravia detí a ochrana práv detí, rovnako prezentácia aktivít združenia v širokej verejnosti tak na národnej ako aj medzinárodnej scéne, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní na základnej a strednej škole. Predmetom činnosti sú aj telovýchovné a športové aktivity, turisticko-branné aktivity a zabezpečenie činnosti športového oddielu ŠK ESPRIT.  

Cieľ svojej činnosti realizuje v spolupráci so Súkromným gymnáziom ESPRIT a Súkromnou základnou školou ESPRIT.  

Zákon umožňuje fyzickým aj právnickým osobám poukázať sumu zodpovedajúcu  zaplatenej dane z daňovej povinnosti za rok 2017 aj nášmu Občianskemu združeniu ESPRIT, ktoré je dňom 15. 12. 2017 zaradené do zoznamu prijímateľov a registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 14531/2017.    

Stačí podať do 31.3.2018 na daňový úrad zákonom predpísané vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.

V daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" sa čitateľne vyplňujú tieto údaje o našom Občianskom združení ESPRIT - prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie ESPRIT
Sídlo: Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 30851581
Právna forma: Občianske združenie

Zákon o dani z príjmu umožňuje daňovníkom slobodne sa rozhodnúť, ako bude časť ich daní využitá a vytvára priestor aj nášmu Občianskemu združeniu ESPRIT na získanie doplnkového zdroja financovania.  Využite aj Vy svoje právo a podporte aj touto formou prostredníctvom Občianskeho združenia ESPRIT školstvo a vzdelávanie našich detí.

Ďakujeme Vám za porozumenie a za prejavenú podporu v mene študentov i pedagógov, ku ktorým bude Vaša pomoc smerovať.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
predseda správnej rady OZ ESPRIT

Výsledky z testovania T5-2017

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018
Testovanie 5-2017 

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 na 1 481 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským  a školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Cieľom testovania je:
a) Získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na  vzdelávací stupeň ISCED 2
b) Poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania


Testovania 5-2017 sa zúčastnili aj naši žiaci zo Súkromnej základnej školy ESPRIT. Písali testy z matematiky a slovenského jazyka s nasledovnými výsledkami:

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) z matematiky – 74,8
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) z matematiky – 64,7

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) zo slovenského jazyka a literatúry – 80,3
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) zo slovenského jazyka a literatúry – 62,8


Z hľadiska zriaďovateľa
 sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (41 421 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   64,1 %. 
Žiaci zo súkromných škôl (868 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  73,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 773 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   70,9 %.  

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (38 728 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. 
Žiaci zo súkromných škôl (868 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 69,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 634 žiakov)  dosiahli priemernú úspešnosť 68,5 %.


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.