Filozofia školy

Filozofia štúdia na SZŠ ESPRIT a SG ESPRIT

Súkromné gymnázium ESPRIT ako aj Súkromná základná škola ESPRIT sú slovenské školy v oboch typoch štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Zriaďovateľom oboch škôl je právnická osoba - Občianske združenie ESPRIT.

         1. stupeň Súkromnej základnej školy ESPRIT

 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka SZŠ slovom i písmom - vysoký počet hodín cudzieho  jazyka - 4, 4, 5, 5 hodín týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu,
 • podľa schopností žiakov už od 1. ročníka SZŠ doobedňajší učitelia komunikujú so žiakmi v anglickom jazyku  aj cez prestávky, taktiež pri príprave, pokynoch a realizácii jednotlivých vyučovacích hodín ako napr. Hv, Vv, Tv a pod. ,
 • pre žiakov 1. stupňa poskytujeme prevádzkovanie Klubu voľného času výlučne v anglickom jazyku a to v dobe od skončenia vyučovania až do 17,00 hod. - voľnočasové aktivity, stolovanie v školskej jedálni a pod. - všetko v anglickom jazyku,
 • každoročne organizujeme pre žiakov 1. stupňa Školu v prírode v anglickom jazyku,
 • každoročne organizujeme pre žiakov 1. stupňa lyžiarsky/snowboardový kurz v anglickom jazyku,

  2. stupeň Súkromnej základnej školy ESPRIT
   
 • od 5. ročníka SZŠ pribúda druhý cudzí jazyk - jazyk francúzsky alebo jazyk nemecký v rozsahu 5 hodín týždenne vrátane 2 hodín konverzácie. Spolu 10 hodín cudzieho jazyka týždenne (plus domáca príprava žiakov),
 • bilingválna výučba: etická výchova, estetická výchova, výchova umením - sú  vyučované výlučne v anglickom jazyku. Geografia a informatika/informatická výchova sú vyučované v anglickom jazyku čiastočne,
 • od 5. ročníka SZŠ identický študijný program (vrátane rovnakého počtu hodín cudzieho jazyka týždenne) a  rovnaký pedagogický personál ako na osemročnom gymnaziálnom type štúdia na SG ESPRIT,
 • každoročne organizujeme poznávacie pobyty do zahraničia pre všetkých žiakov 2. stupňa SZŠ,
 • každoročne organizujeme lyžiarsky/snowboardový kurz pre všetkých žiakov 2. stupňa SZŠ,

  Súkromné gymnázium ESPRIT

 • po skončení základnej školy pokračujú žiaci na štvorročnom gymnaziálnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu ESPRIT,
 • kvalitná výučba cudzích jazykov, ktorá po skončení základnej školy prechodom na Súkromné gymnázium ESPRIT pokračuje na úrovni, ktorú žiaci dosiahli v poslednom ročníku ZŠ,
 • každoročne organizujeme poznávacie pobyty do zahraničia pre všetkých žiakov gymnázia,
 • každoročne organizujeme lyžiarsky/snowboardový kurz pre všetkých žiakov gymnázia,
 • škola ďalej ponúka externé štúdium - večernú formu v rozsahu 10 hodín týždenne. Študenti získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitou,

  Ďalšie nadštandartné služby

 • nižší počet žiakov v triedach základnej školy a gymnázia v porovnaní s inými školami,
 • stabilizovaný, kvalitný pedagogický personál - na škole pôsobia kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov a zahraniční lektori,
 • škola poskytuje služby školského psychológa,
 • vybavenie školy - odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, novozriadené odborné laboratórium na výučbu prírodovedných predmetov (projekt ESF), odborná multimediálna učebňa s 20 počitačmi a interaktívnou tabuľou, klubovňa, malá a veľká telocvičňa s príslušenstvom, plavecký bazén (25 m) s príslušenstvom, kinosála, školská jedáleň, bufet, automaty, priľahlý školský dvor so športoviskami - bežecká dráha, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové ihrisko, trávnaté odpočívacie plochy, zrekonštruované priestory sociálnych zariadení a pod. Wifi pripojenie vo všetkých priestoroch školy. Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.
 • široká škála záujmových krúžkov,
 • každoročné akcie - ESPRIT má talent, Vianočný florbalový turnaj, Celoškolská vedecká konferencia, Športový deň ESPRIT a iné,
 • Športový klub ESPRIT.