Cenník

Cenník

Financovanie školy je zložené z dvoch základných zdrojov - príspevku rodičov a štátnej dotácie. Doplnkovým zdrojom príjmov sú sponzorské príspevky.

Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného, výšku ktorého určí škola. Ide o jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa. Slúži na financovanie nákupu základných učebných pomôcok, školského nábytku a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s otváraním nových tried. Hlavnou časťou príspevku rodičov je každoročné platenie školného, ktorého výšku v nadväznosti na Zmluvu o štúdiu každoročne určuje škola s ohľadom na reflexiu ekonomických podmienok v celoštátnom meradle tak, aby výška školného zostala v pomere k cenám zachovaná. Školné je možné uhrádzať jednorazovo, alebo vo forme dvoch alebo troch splátok vždy vopred. Výnimočne je školné možné uhrádzať v mesačných splátkach. V prípade, že študent zanechá štúdium, zaplatené školné sa nevracia.

Poplatky rodičov pre školský rok 2018/2019:

zápisné pre všetky typy štúdia:     510 Eur (jednorazovo na celú dobu štúdia)
školné pre 1. - 4. ročník SZŠ Majerníkova 62: 3 120 Eur (ročne - vrátane KVČ v AJ)
školné pre 5. - 9. ročník SZŠ Majerníkova 62: 1 770 Eur (ročne)
školné pre SG ESPRIT: 2 154 Eur (ročne)
školné pre 1. - 4. ročník SZŠ Borodáčova 2: 2 490 Eur (ročne - vrátane KVČ v AJ)


Poplatky za komisionálnu skúšku pre všetky typy štúdia:
Každá komisionálna skúška vykonávaná v súlade s § 57 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) až l) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoplatnená a to v sume 100 EUR za každú skúšku. Úhrada - do termínu skúšok bankovým prevodom alebo osobne v hotovosti do pokladne v deň skúšky.

Štátna dotácia je škole poskytovaná prostredníctvom Okresného úradu na základe finančného normatívu na jedného žiaka ročne, ktorého výšku určuje MŠVVaŠ SR tak, že predstavuje 100% porovnateľných nákladov na žiaka v štátnej škole (zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 564/2004 Z. z. ako aj ďalšie súvisiace predpisy).

Sponzorské príspevky tvoria doplnkový zdroj financovania školy, ktorý slúži hlavne na zabezpečenie nadštandardu školy pre žiakov - napr. nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok, vybavenie laboratórií, odborných časopisov, zahraničnej literatúry a pod.

Finančné zdroje získavame okrem vyššie spomenutých možností vypracovávaním projektov na získavanie podpôr z rôznych domácich i zahraničných fondov formou grantov.

 

 

 

Viac z tejto kategórie: « Riaditeľka školy Zriaďovateľ »