História školy

História školy

2004 / Občianske združenie ESPRIT

Zriaďovateľ, právnická osoba
Registrácia dňa 21.10.2004

2005 / Súkromné gymnázium ESPRIT

Občianske združenie ESPRIT ako zriaďovateľ v súlade s ustanoveniami § 19 a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadilo na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2005-2389/4344-1:096 zo dňa 11. 3. 2005 o zaradení Súkromného gymnázia ESPRIT, Mudroňova 83, 811 03 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2005, vydaným podľa ustanovenia § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov školy: Súkromné gymnázium ESPRIT 
Sídlo školy:   Mudroňova 83
                    811 03 Bratislava 

ako samostatnú organizáciu s účinnosťou od 1. septembra 2005 na dobu neurčitú. 

V akademickom školskom roku 2005/2006 škola po prvýkrát otvorila svoje brány pre žiakov primy osemročného gymnaziálneho štúdia a pre žiakov 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia.

 

2007 / Nové sídlo školy

Od 1. augusta 2007 nastali pre školu veľké zmeny. Z dôvodu nedostatku ďalších voľných priestorov na ZŠ Mudroňova 83 zmenila naša škola sídlo. Podľa Zmluvy č. 089 0 36 40 07 o nájme nebytových priestorov uzavretou  medzi Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves ako prenajímateľom a Občianskym združením ESPRIT ako nájomcom má Súkromné gymnázium ESPRIT od 1. augusta 2007 v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava prenajaté 4. nadzemné podlažie budovy na Majerníkovej ul. č. 60. 

 

2009 / Súkromná základná škola ESPRIT

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Klemensova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 30851581 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2009-20788/5482-1:917 zo dňa 23. 3. 2009 o zaradení Súkromnej základnej školy ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2009, vydaným podľa ustanovenia  § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadila

Názov školy:   Súkromná základná škola ESPRIT
Sídlo školy:     Majerníkova  62 
                      841 05 Bratislava

ako samostatnú organizáciu s účinnosťou od 1. septembra 2009 na dobu neurčitú.

Od 1. septembra 2009 sme otvorili 5. ročník Súkromnej základnej školy ESPRIT a od 1. septembra 2010 aj 1. ročník Súkromnej základnej školy ESPRIT.

 

2012 / Externé štúdium - večerná forma v SG ESPRIT

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Klemensova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 30851581 otvára na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2009-25102/15864-1:917ext zo dňa 15. 10. 2010 o zaradení študijného odboru 7902 5 gymnázium, externá forma štúdia do zoznamu učebných a študijných odborov a ich zameraní pre Súkromné gymnázium  ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2010, vydaným podľa ustanovenia  § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v  Súkromnom gymnáziu ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava od  1. septembra 2010 

externé štúdium - večernú formu 

v rozsahu 10 hodín týždenne. Študenti získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitou.

 

2015 / Elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT - Žitavská 1, Vrakuňa, 821 07 Bratislava 

S hrdosťou Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. septembra 2015 otvárame Elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT v priestoroch ZŠ Žitavská 1, Vrakuňa, 821 07 Bratislava. 

V novozrekonštruovanej škole uvítame od septembra maličkých prváčikov.

V prípade požiadaviek rodičov zabezpečíme otvorenie aj ďalších ročníkov 1. stupňa ZŠ, teda 2., 3. alebo 4. ročník SZŠ ESPRIT.

POZOR!!!  UVÁDZACIA CENA pre Elokované pracovisko SZŠ ESPRIT, Žitavská 1: 
Školné pre 1. - 4. ročník Súkromnej základnej školy ESPRIT: 1980 Eur (ročne) - viď financovanie školy

Neváhajte a kontaktujte riaditeľku školy na čísle 0903 40 6543 alebo na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tešíme sa na Vás!