Vybavenie školy

Vybavenie školy

Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves ako prenajímateľom a Občianskym združením ESPRIT ako nájomcom má Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT od 1.augusta 2007 v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava postupne prenajaté 4. nadzemné podlažie budovy na Majerníkovej č. 60 s celkovou plochou 1 600 m2 a svetelnej výšky 3,3 m.

Nachádza sa tu 12 tried (časť z nich je už vybavená  televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), 2 učebne na delenie jazykov (rovnako vybavené televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), 1 multimediálna učebňa s 20 počítačmi a interaktívnou tabuľou, klubovňa kombinovaná so školskou knižnicou (vybavená  televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), pracovňa pre učiteľov, kabinety, riaditeľňa školy, administratíva, skladové priestory, sociálne zariadenia chlapci - 4 WC, 4 pisoáre, 2 umývadlá, sociálne zariadenia dievčatá – 8 WC, 2 umývadlá a 2x sociálne zariadenia pre učiteľov.

Novinkou je vybudovanie moderného odborného laboratória pre prírodovedné predmety. Zriadením prírodovedného laboratória, doplnením knižničného fondu školy, rozšírením a obnovením didaktických prostriedkov je možné využívať inovatívne prístupy k zvyšovaniu jednotlivých kompetencií žiakov, podporovať podnikateľské vedomosti, zručnosti a ekonomické myslenie žiakov pre potreby trhu práce (ESF projekt, Operačná os: Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj).

Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT oprávnené užívať aj prístupové komunikácie, vstupy, chodby, výťahy a schodištia, ktoré zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom a príslušné sociálne zariadenia. Rovnako je, spravidla podľa rozvrhu hodín, oprávnené užívať v dohodnutých časoch kinosálu, 2 telocvične (574 m2, 224 m2), 6 telovýchovných šatní, ktoré sú vybavené vešiakmi a lavičkami, umyvárne prístupné zo šatní vybavené 16 sprchami a 6 umývadlami, plavecký bazén (25 m) s príslušenstvom, WC, školské šatne a priľahlý školský dvor so športoviskami – bežecká dráha, volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové ihrisko, trávnaté odpočívacie plochy (prevádzkovateľom je MÚ Karlova Ves, ktorý zabezpečuje úpravu a údržbu tohto areálu).

Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT využívajú stravovacie zariadenie pri ZŠ A. Dubčeka. Škola disponuje kuchyňou, výdajňou stravy a dvoma školskými jedálňami. Pre žiakov a zamestnancov školy sú tiež k dispozícii dva školské bufety a automaty. Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.

 

Viac z tejto kategórie: « Zriaďovateľ 2% z daní »