Testovanie 5

Testovanie 5

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018
Testovanie 5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 na 1 481 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským  a školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Cieľom testovania je:
a) Získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na  vzdelávací stupeň ISCED 2
b) Poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Testovania 5-2017 sa zúčastnili aj naši žiaci zo Súkromnej základnej školy ESPRIT. Písali testy z matematiky a slovenského jazyka s nasledovnými výsledkami:


Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) z matematiky – 74,8

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) z matematiky – 64,7

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) zo slovenského jazyka a literatúry – 80,3
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) zo slovenského jazyka a literatúry – 62,8


Z hľadiska zriaďovateľa
sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (41 421 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   64,1 %. 
Žiaci zo súkromných škôl (868 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  73,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 773 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   70,9 %.  

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (38 728 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   62,3 %.
Žiaci zo súkromných škôl (868 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  69,5 %.
Žiaci z cirkevných škôl (2 634 žiakov)  dosiahli priemernú úspešnosť  68,5 %.


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.    

 

 

 

Všeobecné informácie:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  • 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017 alebo T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

  • Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2017 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

  • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

  • Informácie o Testovaní 5-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.
Viac z tejto kategórie: Testovanie 9 »