Testovanie 5

Testovanie 5

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017
Testovanie 5-2016

V stredu 23. novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 na približne 1 485 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským  a školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Cieľom testovania je:
a) Získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na  vzdelávací stupeň ISCED 2
b) Poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Testovania 5-2016 sa zúčastnili aj naši žiaci zo Súkromnej základnej školy ESPRIT. Písali testy z matematiky a slovenského jazyka s nasledovnými výsledkami:

 

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) z matematiky – 78,6
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) z matematiky – 62,3

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) zo SJL – 78,3
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) zo SJL – 63,1


Z hľadiska zriaďovateľa
sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (41 699 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  61,7 %. 
Žiaci zo súkromných škôl (821 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 69,8 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 766 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  68,4 %.  

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (38 970 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  62,6 %.
Žiaci zo súkromných škôl (812 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,5 %.
Žiaci z cirkevných škôl (2 599 žiakov)  dosiahli priemernú úspešnosť 68,6 %.


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.    

 

 

 

Všeobecné informácie:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  • 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016 alebo T5-2016) sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

  • Cieľom Testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2016 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

  • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

  • Na vybraných základných školách sa v mesiacoch máj a október 2016 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5.

  • Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.
Viac z tejto kategórie: Testovanie 9 »