Testovanie 9

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. 
 • Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 v krajských mestách. 
 • Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
 • Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na nucem.sk.


Základné informácie o testovaní T9-2018

Riadny termín:
21. marca 2018 (streda)

Testovanie je určené:
žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Ciele testovania:
- získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
- poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testované predmety:
- matematika,
- slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Rozsah testovaného učiva:
Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Kognitívne úrovne vo VUJ:
Zapamätanie - poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie.
Porozumenie - interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie.
Aplikácia - použitie postupu na riešenie problému, implementácia.
Analýza - rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie.
Hodnotenie - určovanie, vyvodzovanie.

Kognitívne úrovne v MAT:
Porozumenie - konštruovanie významu na základe získaných informácií .
Aplikácia - použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách.
Analýza - rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu.

Hodnotenie - posúdenie podľa daných kritérií.

Typ testov T9 a očakávaná úspešnosť:
Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy - norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

Povolené pomôcky:
kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky:
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Termín zaslania výsledkov:
- V elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky koncom apríla 2018.
- Výsledkové listy dostanú ZŠ v máji 2018.

Náhradný termín:
- Náhradné testovanie sa bude konať 5. apríla 2018 v krajských mestách.
- Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

Informácie o testovaní:
www.nucem.sk/Testovanie 9

Našim deviatakom želáme pri ich prvej skúške veľa, veľa šťastia!

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?


NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)
 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %

Mgr. Adriana Ciráková, riaditeľka školy

Viac z tejto kategórie: « Testovanie 5 Maturity »