Priebeh štúdia

Priebeh štúdia

Štúdium v Súkromnom gymnáziu Esprit je osemročné a štvorročné ukončené maturitnou skúškou. Priebeh štúdia je uskutočňovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a vyhláškou č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Vlastný výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa schválených učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov platných pre štátne gymnáziá s cieľom splniť tieto základné úlohy:
  • poskytnúť všeobecné vzdelanie ako prípravu pre štúdium na vysokých školách ale aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a ďalších oblastiach
  • funkčne prepojiť prírodovedné, humanitné a jazykové vzdelanie
  • posilniť komunikatívne schopnosti v konverzácii v cudzích jazykoch
  • poznať informačné technológie a používať ich
  • rozvíjať kreativitu, tvorivosť a logické myslenie
  • zvládnuť praktické zručnosti prírodovedného charakteru

V oboch typoch štúdia prevláda zameranie na výučbu cudzích jazykov zvýšením počtu povinných vyučovacích hodín nad rámec učebných plánov používaných v štátnych gymnáziách v dvoch svetových jazykoch - francúzskom a anglickom jazyku, ktoré sú povinné od prvého ročníka. Širšia ponuka ďalších cudzích jazykov (nemecký, španielsky, taliansky a ruský) može byť realizovaná formou nepovinných predmetov. Škola umožní rozdelenie študentov prvých ročníkov do skupín podľa pokročilosti v znalostiach cudzích jazykov. Časť výučby cudzích jazykov je zabezpečovaná zahraničnými lektormi. Gymnázium nadviaže kontakty so zahraničnými školami, ktoré sa stanú základom k výmenným pobytom študentov. Učitelia využívajú cudzojazyčné metodiky pri vyučovaní cudzích jazykov.

V poslednom ročníku oboch učebných plánov sú zavedené voliteľné predmety, čím sa vytvorili podmienky na profiláciu študentov podľa druhu ich predpokladaného vysokoškolského štúdia a umožní žiakom dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a na prijímacie pokračovanie na vysoké školy.