Ukončovanie štúdia

Ukončovanie štúdia

Štúdium na Súkromnom gymnáziu ESPRIT je ukončené maturitnou skúškou, ktorá sa riadi:

  • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení     neskorších predpisov,
  • vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov  
Záverečná fáza štúdia je prípravou na ústne a písomné maturitné skúšky a znamená aj priamu prípravu na úspešné vykonanie prijímacej skúšky študentov na vysoké školy. Pre štvrtý ročník 4-ročného štúdia a posledný ročník 8-ročného štúdia je charakteristická široká škála voliteľných predmetov, ktoré slúžia na posilnenie, rešpektovanie voľby povolania jednotlivca. Doplnkom sú aj nepovinné predmety, ktoré uvedené zámery tiež pomôžu napĺňať.