Zameranie štúdia

Zameranie štúdia

Súkromné gymnázium ESPRIT si ako hlavný cieľ kladie úlohu vychovať všeobecne vzdelaných ľudí s veľmi dobrou znalosťou cudzích jazykov, a tým ich pripraviť na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania u nás alebo v zahraničí pri dosahovaní vysokého štandardu akademických zručností a schopností spájaním najmodernejších vyučovacích metód. Vzdelávací program prebieha v študijných odboroch:

  • 79 02 500 gymnázium pre zameranie na štvorročné štúdium
  • 79 02 500 gymnázium pre zameranie na osemročné štúdium
so zameraním na výučbu cudzích jazykov, kde sa vyučujú dva povinné cudzie jazyky od 1. ročníka štvorročného štúdia a od prímy osemročného štúdia - jazyk anglický a jazyk francúzsky/nemecký. Výučba tretieho cudzieho jazyka - jazyk španielsky, taliansky alebo ruský sa môže realizovať v prípade záujmu formou nepovinného predmetu.

Vzdelávanie prebieha podľa učebných plánov:

  • Štátny vzdelávací program a Školský vzdelávací program platný od 1. septembra 2008 pre prímu osemročného štúdia a 1. ročník štvorročného štúdia.

Učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov vo všetkých ročníkoch, pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov, profil absolventa je realizovaný v zmysle pedagogickej dokumentácie platnej pre štátne školy

Cudzie jazyky

Škola poskytuje študentom možnosť naučiť sa dva cudzie jazyky nielen na komunikačnej úrovni, teda dorozumieť sa v každodenných situáciách, ale spoznať reálie, dejiny, kultúru, životný štýl jeho nositeľov a využiť ho aj ako prostriedok ďalšieho vzdelávania. Jednou z výhod nášho členstva v EÚ je aj možnosť študovať na najprestížnejších svetových vzdelávacích inštitúciách za rovnakých podmienok, aké majú študenti z iných členských krajín. V neposlednom rade sa študenti budú môcť lepšie uplatniť v medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu je potrebné držať krok so súčasnými koncepciami a formami vyučovacieho procesu hospodársky vyspelých krajín a aktívne ich zapájať, pričom treba zohľadniť špecifické podmienky prostredia.

Bilingválna forma

Ponúkame možnosť v niektorých predmetoch, hlavne v neklasifikovaných, zaviesť výučbu tohto predmetu vo francúzskom alebo anglickom jazyku. Konkrétne etická výchova a estetická výchova sú vyučované bilingválne v angličtine, geografia a informatika čiastočne v angličtine, biológia a dejepis čiasočne vo francúzštine. Konverzácia francúzskeho jazyka  je vyučovaná zahraničnou lektorkou.

Práca s informačno-komunikačnými technológiami

V mnohých krajinách sa začali realizovať vládne programy na zabezpečenie vzdelávania žiakov s využitím elektronických sietí. Vo všeobecnosti však ešte neplatí, že ak aj škola má príležitosť používať Internet, má túto možnosť aj vysoké percento žiakov tejto školy.

Rodičovská verejnosť intenzívne preferuje pri výbere školy pre svoje dieťa najmä fakt, či ho táto dokáže plne pripraviť pre reálny život. Právom očakáva od školy, že naučí žiaka nielen pracovať s informačno-komunikačnými technológiami, ale predovšetkým, že sa stanú prostriedkom k získavaniu vedomostí a zručností. V praxi to znamená, že ak škola disponuje kvalifikovanými učiteľmi, je možné prostredníctvom IKT vyučovať akýkoľvek predmet, čím sa stávajú aj náročné predmety atraktívnymi. V súčasnosti je na trhu mnoho edukačného softvéru už na požadovanej úrovni. Veľké možnosti v tomto smere ponúka aj Internet. Strohé a pre žiaka ťažko predstaviteľné úkony, či operácie sa môžu stať kreatívnou zábavou. Odbúrava sa stres a podstatne sa zvyšuje názornosť. Za povšimnutie tiež stojí možnosť využívať interaktívne testy, diktáty a úlohy, ktoré možno priamo na hodinách vyhodnotiť, takže priamou spätnou väzbou možno prehĺbiť a utriediť vedomosti žiakov.

Škola disponuje 1 multimediálnou učebňou s 20 počítačmi a interaktívnou tabuľou, klubovňou kombinovanou so školskou knižnicou vybavenou televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom. Učebne, ktoré slúžia na delenie jazykov a taktiež viaceré triedy sú tiež vybavené televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom. Vyučovanie prírodovedných predmetov prebieha v novozriadenom modernom laboratóriu.

Neklasifikovanie výchovných predmetov

Estetická výchova a etická/náboženská výchova sú neklasifikované počas celého štúdia.

Viac z tejto kategórie: Prijímanie na štúdium »