Zameranie štúdia

Zameranie štúdia

 

 • slovenská škola so zameraním na výučbu cudzích jazykov,

 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka ZŠ slovom i písmom - vysoký počet hodín cudzieho  jazyka od  1. ročníka ZŠ - na prvom stupni: 4, 4, 5, 5 hodín týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu,
 • podľa schopností žiakov už od 1. ročníka ZŠ doobedňajší učitelia komunikujú so žiakmi v anglickom jazyku  aj cez prestávky, taktiež pri príprave, pokynoch a realizácii jednotlivých vyučovacích hodín ako napr. Hv, Vv, Tv a pod.,
 • pre žiakov 1. stupňa poskytujeme prevádzkovanie Klubu voľného času výlučne v anglickom jazyku a to v dobe od skončenia vyučovania až do 17,00 hod. - voľnočasové aktivity, stolovanie v školskej jedálni, mimočasové aktivity  a pod. - všetko v anglickom jazyku,

 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 1. stupňa Školu v prírode - v anglickom jazyku,
 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 1. stupňa Lyžiarsky výcvikový kurz - v anglickom jazyku,
 • Zdokonaľovací plavecký kurz - 1 hodina týždenne,

 • od 5. ročníka ZŠ identický študijný program (vrátane rovnakého počtu hodín cudzieho jazyka týždenne) a  rovnaký pedagogický personál ako na osemročnom gymnaziálnom type štúdia na SG ESPRIT,
 • druhý stupeň ZŠ - od 5. ročníka pribúda druhý cudzí jazyk - jazyk francúzsky/nemecký v rozsahu 5 hodín /týždenne vrátane 2 hodín konverzácie. S anglickým jazykom teda spolu 10 hodín cudzieho jazyka týždenne (plus domáca príprava žiakov),
 • bilingválna výučba: etická výchova, estetická výchova, výchova k umeniu - sú vyučované výlučne v anglickom jazyku. Matematika, geografia, informatika/informatická výchova sú vyučované v anglickom jazyku čiastočne,

 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 2. stupňa poznávacie pobyty do zahraničia,
 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 2. stupňa lyžiarsky/snowboardový kurz,
 • Zdokonaľovací plavecký kurz - 1 hodina týždenne,
 • Športový klub ESPRIT,

 • po skončení základnej školy pokračovanie štúdia na štvorročnom gymnaziálnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu ESPRIT,
 • kvalitná výučba cudzích jazykov, ktorá po skončení základnej školy prechodom na Súkromné gymnázium ESPRIT pokračuje na úrovni, ktorú žiaci dosiahli v poslednom ročníku ZŠ,

 • nižší počet žiakov v triedach,
 • stabilizovaný, kvalitný pedagogický personál - na škole pôsobia kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov a zahraniční lektori,
 • škola poskytuje služby školského psychológa. 

Viac z tejto kategórie: « Učebný plán