Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (577)

Geografia v 5.A

Tento týždeň na hodinách Geografie s 5.A sme využili medzipredmetové vzťahy s Informatikou. Našou úlohou bolo zistiť rozdiely medzi ostrovom, polostrovom, zálivom, prielivom a prieplavom. Žiaci si vyskúšali prácu s internetovou aplikáciou Google earth a do slepých máp vpisovali geografické názvy.

Účelové cvičenie

Dňa 9.9.2020 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov II. a III. stupňa žiakov SZŠ ESPRIT. Účelové cvičenie bolo zamerané na pohyb a pobyt v prírode.

Športový klub ESPRIT

Naša škola ESPRIT sa zaraďuje do projektu DETSKÁ ATLETIKA a vytvára Športový klub ESPRIT. Tešíme sa, že dokážeme zefektívniť školskú telesnú výchovu na našej škole a získame tak športové pomôcky v hodnote 800 eur.

Batikovanie v 3.A triede

Tento týždeň sme výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie premenili na malý kurz batikovania. Deti sa naučili postup a vlastnoručne si vyrobili svoje krásne batikované tričká ?.

Didaktické hry na ESPRITE

V stredu 16. septembra 2020 sa na ZŠ Majerníkova uskutočnili didaktické hry. Prvú hodinu prebehla teoretická príprava. Deti si pripomenuli, čo všetko by mala obsahovať lekárnička, ako rýchlo opustiť budovu školy v prípade nebezpečenstva, ako správne telefonovať na tiesňové linky, ako ošetriť sebe alebo kamarátovi jednoduché zranenie... prezreli sme si spolu nejaké inštruktážne videá.

Európsky týždeň športu na ESPRITE

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa deti v klube na elokovanom pracovisku Borodáčová zabavili na športových súťažných disciplínach. Pretrénovali si skoky cez švihadlo, stolnotenisové zručnosti, petang, štafety a hod na terč.

Organizácia školského roka 2020/2021

Organizácia školského roka 2020/2021 
____________________________________________________

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Termíny pedagogických porád
Pracovná porada - 26.08.2020 (streda)
Pedagogická rada - 22.09.2020 (utorok)
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 10.11.2020 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 26.01.2021 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 13.04.2021 (utorok) 
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 24.06.2021 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov
29.09.2020 (utorok) – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 – online
30.09.2020 (streda) – spoločný v SZŠ Borodáčova 2 – online
12.01.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
13.01.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
13.04.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
14.04.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
08.06.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
09.06.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 2021 alebo T5 2021 sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) z predmetov matematika aslovenský jazyk a literatúra.
2. Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejní NÚCEM v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2021 alebo T9 2021 sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).
3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Maturitná skúška 2021     
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa marca 2021 (streda),
c) matematika dňa marca 2021 (štvrtok),
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 08. – 13. apríl 2021.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 02.09.2020 do 31.10.2020. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do 30. novembra 2020. V januári 2021 žiaci obdržia z ISTŽ certifikát. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT
10. máj 2021 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
13. máj 2021 (štvrtok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
16. apríl 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
23. apríl 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
12. marec 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
19. marec 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62

LVVK/SVVK
Termín: 17. – 22. január 2021
Miesto:  Bachledova dolina

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT 
Termín: máj - jún 2021 

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ): 
ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 16. september 2020

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

Školské výlety
Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka SZŠ sa môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka SZŠ a žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Skolský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
Termín: jún 2021 

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                
1.  08:00 - 08:45                                        
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  11:00 - 11:45                                                
5.  11:55 - 12:40                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                               
1.  08:00 - 08:45                                       
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  10:55 - 11:40                                                
5.  11:50 - 12:35                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Termíny prázdnin nájdete TU