Aktuality

2% z daní - posun termínu

Nestihli ste darovať 2 % z dane? Nič to. Termín sa posúva

Ak ste zatiaľ nestihli poukázať dve percentá zo svojej dane občianskym združeniam a iným neziskovkám, nič ste nezmeškali.

Na venovanie dvoch či troch percent z dane tretiemu sektoru sme si už zvykli. Ak ste ich ešte nestihli poukázať, nemusíte banovať. Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti. Finančná správa totiž umožnila daňovníkom - v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19 - posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v prípade osôb, ktoré podali svoje daňové priznania v štandardnom období do konca marca, čo znamená, že ich poukázanie percent z dane malo pôvodnú lehotu 30. apríla.Toto dnes neplatí. Vďaka pandémii sa termín o pár mesiacov posunul.

Detaily a lehoty

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie. 
Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Ako potvrdila pre HN hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová, týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

Príklady zo života

Situáciu si priblížme na konkrétnych príkladoch.

1. Zamestnávateľ mi urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2019. V akej lehote som povinný podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, aby sa podiel zaplatenej dane poukázal vybranému občianskemu združeniu?

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.

2. Požiadal som zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, aby mi urobil ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a v žiadosti som uviedol, že mám záujem o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, lebo chcem poukázať jej podiel. V akej lehote je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na tento účel?

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o jej zaplatení za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať na daňový úrad najneskôr do 30. septembra 2020.

Zdroj: Finančná správa

 

Jana Žitňanská

Aby ste aj počas sviatkov neprehliadli túto zmenu týkajúcu sa poukázania 2%

(1) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.

 

 

Vážení priatelia,

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.

Predmetom činnosti je najmä výchova a vzdelávanie žiakov so zameraním na cudzie jazyky, podpora zdravia detí a ochrana práv detí, rovnako prezentácia aktivít združenia v širokej verejnosti tak na národnej ako aj medzinárodnej scéne, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní na základnej a strednej škole. Predmetom činnosti sú aj telovýchovné a športové aktivity, turisticko-branné aktivity a zabezpečenie činnosti športového oddielu ŠK ESPRIT.  

Cieľ svojej činnosti realizuje v spolupráci so Súkromným gymnáziom ESPRIT, Súkromnou základnou školou ESPRIT a so ZŠsMŠ Borodáčova 2.  

Zákon umožňuje fyzickým aj právnickým osobám poukázať sumu zodpovedajúcu  zaplatenej dane z daňovej povinnosti za rok 2019. Stačí podať do 31.3.2020 na daňový úrad zákonom predpísané vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.

V daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" sa čitateľne vyplňujú tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: OZ ZŠ Borodáčova
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 36065501
Právna forma: Občianske združenie

Zákon o dani z príjmu umožňuje daňovníkom slobodne sa rozhodnúť, ako bude časť ich daní využitá a vytvára priestor na získanie doplnkového zdroja financovania.  Využite aj Vy svoje právo a podporte aj touto formou školstvo a vzdelávanie našich detí.

Ďakujeme Vám za porozumenie a za prejavenú podporu v mene študentov i pedagógov, ku ktorým bude Vaša pomoc smerovať.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
predseda správnej rady OZ ESPRIT