Aktuality

Súkromné gymnázium ESPRIT - 2. kolo prijímacieho konania - nové!!!

Vážení rodičia.
Máte doma deviataka?
Prihláste ho na naše Súkromné gymnázium ESPRIT!

SG ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 na nenaplnený počet miest pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 19. júna 2020 podá prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). Prijímacia komisia vyhodnotí údaje z prihlášky v zmysle PODMIENOK A KRITÉRIÍ PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 - viď príloha. Následne riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na našu školu

Prihlášku bez potvrdenia lekára posielajte na adresu: 
Súkromné gymnázium ESPRIT
Majerníkova 62
841 05 Bratislava

 

Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

06.05.2020

Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy, vrátane osemročných gymnázií, je 15. máj 2020. V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou, a preto preň takisto platí termín podania prihlášky 15. máj 2020, ako aj pre ostatné stredné školy.

Rodičia mohli do 28. februára 2020 podať najviac dve prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Do 15. mája 2020 môžu podať dve štandardné prihlášky na vzdelávanie na strednej škole, pokiaľ tak ešte neurobili. 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

 

 • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia na Súkromné gymnázium ESPRIT v Bratislave v školskom roku 2020/2021. 

  Podmienky a kritériá prijímacieho konania do pre školský rok 2020/2021 zverejnené na našej webovej stránke školy stratili platnosť na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky o prerušení vyučovania až do odvolania. Na základe nižšie uvedenej informácie nebola zaslaná žiadnemu žiakovi prostredníctvom adresy zákonného zástupcu žiaka POZVÁNKA na prijímacie skúšky.

  Nový termín pre zverejnenie Podmienok a kritérií prijímacieho konania  je 07. máj 2020. Po zverejnení  usmernenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú  Podmienky a kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka v čo najkratšom čase zverejnené na webovej stránke školy.

  Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

  Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 7. mája 2020.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020

  Prevzaté z webu: ucimenadialku.sk

   

                                                                           

Viac z tejto kategórie: « Vedecká cukráreň Music club »