Aktuality

Organizácia školského roka 2021/2022

Organizácia školského roka 2021/2022 

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021 (piatok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2022 (pondelok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

Termíny pedagogických porád

Pracovná porada Borodáčova - 25.08.2021 (streda)
Pracovná porada spoločná - Majerníkova - 27.08.2021 (piatok)
Pedagogická rada - 21.09.2021 (utorok) - online
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 09.11.2021 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 25.01.2022 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 12.04.2022 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 23.06.2022 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov

30.09.2021 (štvrtok)  – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 a SZŠ Borodáčova – online
12.01.2022 (streda)   – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
13.01.2022 (štvrtok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
12.04.2022 (utorok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62 a v SZŠ Borodáčova 2
08 .06.2022 (streda)   – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
09.06.2022 (štvrtok)   – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 2022 alebo T5 2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
2. Všetky informácie sú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2022 alebo T9 2022 sa uskutoční 06. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.
3. Všetky informácie sú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Maturitná skúška 2022 – V SG ESPRIT sa v školskom roku 2021/2022 nekoná

  1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  2. a) slovenský jazyk a literatúra dňa marca 2022 (utorok),
  3. b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa marca 2022(streda),
  4. c) matematika dňa marca 2022 (štvrtok),
  5. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 05. – 08. apríl 2022.
  6. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
  7. Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 02.09.2021 do 29.10.2021. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do 30. novembra 2021V januári 2022 žiaci obdržia z ISTŽ certifikát. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT 

2. máj 2022 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
9. máj 2022 (pondelok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

1. apríl 2022 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
8. apríl 2022 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT

11. marec 2022 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
18. marec 2022 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62 

LVVK/SVVK – zatiaľ sa neplánuje 
Termín: 
Miesto:

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT – zatiaľ sa neplánuje
Termín:
Miesto:

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):  

ISCED 1

Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 13. september 2021

ISCED 2

Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 13., 14. september 2021
            máj 2022

ISCED 3

Účelové cvičenia (ÚC) v SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 13., 14. september 2021
máj 2022

Školské výlety

Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka a pre žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40                                 
3. 09:55 - 10:40                                 
4. 11:00 - 11:45                                 
5. 11:55 - 12:40                                 
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:
1. 08:00 - 08:45                      
2. 08:55 - 09:40                                 
3. 09:55 - 10:40                                 
4. 10:55 - 11:40                                 
5. 11:50 - 12:35                                 
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

Otvorenie školského roka 2021/2022 – časový harmonogram

2. september 2021 (štvrtok)
SZŠ Majerníkova 62
8,30 hod. – triedy 6.A, 9.A
8,45 hod. – triedy 2.A, 4.A
9,00 hod. – trieda 1.A  
9,30 hod.  – triedy 5.A, 8.A

SG Majerníkova 62
8,30 hod.  – trieda 1.AG
9,30 hod.  – triedy 2.AG, 3.AG

SZŠ Borodáčova 2
8,45 hod. – triedy 2.B, 3.B, 4.B
9,00 hod. – trieda 1.B
9,30 hod. – trieda 7.B

3. september 2021 (piatok)
Celá škola 
- 1. stupeň SZŠ - od 8,00 hod. – 4 vyučovacie hodiny (2 triednické hodiny a 2  vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu hodín)
- 2. stupeň SZŠ a SG - od 8,00 hod. – 5 vyučovacích hodín (2 triednické hodiny a 3  vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu hodín)

Od 6. septembra 2021 (pondelok)
Výučba bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín zverejneného v Edupage

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila. 
Máme síce ešte 10 dní, kým nám začne každodenný kolotoč, ale ja by som Vás rada informovala už takto v predstihu o niektorých skutočnostiach k nástupu detí do školy od septembra 2021.

1. OTVORENIE ŠKÔL
Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ ani na základe COVID automatu, ani na základe rozhodnutia ministerstva. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov. V prípade pozitivity sa zatvoria len individuálne triedy v súlade s pravidlami ÚVZ a tie prejdú na dištančnú výučbu.

2. TESTOVANIE
K nástupu dieťaťa do školy SA NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19.
DOBROVOLNE je však zo strany rodičov možné prejaviť záujem o:
– JEDNORAZOVÝ KLOKTACÍ PCR TEST (iba žiaci SZŠ) – do 26. 8. 2021 do 08:00 je potrebné potvrdiť záujem buď formou edupage; u nových žiakov formou e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
(Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.)
– ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTY NA DOMÁCE POUŽITIE (žiaci SZŠ a SG) – do 26. 8. 2021 do 08:00 je potrebné potvrdiť záujem buď formou edupage; u nových žiakov formou e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
(Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.)
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ - Domáce samotestovanie

3. OČKOVANIE DETÍ
K nástupu dieťaťa do školy NIE JE PODMIENKOU POVINNÉ OČKOVANIE proti ochoreniu COVID-19.

4. RÚŠKA
Každý žiak a zamestnanec školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.  
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf

5. PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA
Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka 
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ - Príloha č. 1

6. VSTUP CUDZÍCH OSÔB
Vstup cudzím osobám (vrátane rodičov) do priestorov školy je zakázaný. Je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľstvom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ návštevníka. Na komunikáciu externých osôb so školou sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne, e-mailom, telefonicky...)

7. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA NA ESPRITE
Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 bez slávnostného úvodu.
V tento deň bude prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v tento deň v prevádzke do 13,00 hodiny.

V piatok, 3. septembra 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ - 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG - 5 vyučovacích hodín,
- KVČ do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v piatok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

Zároveň oznamujeme, že v SZŠ ESPRIT na Majerníkovej nebudú v prvý deň 2. septembra k dispozícii obedy. Žiaci na elokovanom pracovisku na Borodáčovej obedy mať budú.  

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a zamestnancov školy budeme naďalej vykonávať ranný filter v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Pripomíname tiež, aby ste pri nástupe detí do školy nezabudli predložiť  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (príloha e-mailu).

 

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti vo štvrtok 2. septembra 2021.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy