Aktuality

Prevádzka a vnútorný režim školy – nové!!!

 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ a SG ESPRIT od 16. 09. 2020

  _______________________________________________________________________________________________
  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

  Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

  Vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie však rodičom.

  Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa (rúško). Platí tiež povinnosť udržiavať vzájomný odstup.

  Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)

  • žiaci 1. stupňa SZŠ – povinný pred vstupom do budovy
  • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG – dezinfekcia povinná pri vstupe na poschodie, meranie teploty povinné v priebehu prvých troch vyučovacích hodín (zodovední triedni učitelia)
  • zamestnanci – pri nástupe na pracovisko

  Používanie rúšok

  • stupeň SZŠ v interiéri školy povinné, v triede výrazne odporúčané
  • stupeň SZŠ a SG v interiéri školy vrátane tried povinné
  • zamestnanci rúška/štíty v interiéri školy vrátane tried povinné

  Zásadné pravidlá:

  • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško)
  • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka musí byť so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
  • Zriadenie miestnosti určenej na bezprostrednú izoláciu.
  • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
  • Udržiavať vzájomný odstup všetkých osôb počas vyučovania, počas prestávok, počas presunov v interiéri aj v exteriéri školy.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30. 09. 2020 nevyužívajú.
  • Krúžková činnosť – MŠVVaŠ SR vydá usmernenie k 01. 10. 2020.
  • Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

   Prevádzka školy

  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triedneho učiteľa.
  • Triedny učiteľ žiakov 1. stupňa SZŠ si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej triedy. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
  • Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie.
  • Každý žiak 2. stupňa SZŠ a SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie.   Triedny učiteľ mu v priebehu prvých 3 vyčovacích hodiny vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
  • Žiak si bude do školy denne nosiť prezúvky (vo vrecúšku), čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúška, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu (olovrant), prípadne osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné).

  SZŠ Majerníkova

  • Režim dňa od 16.09.2020 
   ranný príchod žiakov
   – cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa)
   – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                           – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
             žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
   vyučovací proces – podľa riadneho rozvrhu hodín
   obed 
   – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
   preberanie detí 1. stupňa SZŠ
   – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
   – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.

  SZŠ Borodáčova

  • Režim dňa od 16.09.2020
   ranný príchod žiakov
   – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
   – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 7,40 – 7,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                            – 7,50 – 8,00 hod. – 3.B a 0.B
             žiaci 2. stupňa SZŠ            – 7,40 – 7,55 hod. – 6.B
   vyučovací proces – podľa riadneho rozvrhu hodín
   obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
   preberanie detí 1. stupňa SZŠ
   – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
   – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

  Režim dňa bude aktualizovaný v závislosti od vývinu pandemickej situácie Covid19 v škole.

  PRÍLOHY:
  P1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
  P1  – Podmienky vstupu do školy - oznam
  P2  – Dotazník o zdravotnom stave zamestnanca pred nástupom do zamestnania
  P3  – Vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  P4  – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ
  P5  – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ
  P6  – Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ – po opätovnom návrate do školy
  P7  – Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ – po opätovnom návrate do školy
  P8  – Semafor ZŠ
  P9  – Semafor SŠ

  Dokumenty pre základnú školu nájdete TU 
  Dokumenty pre gymnázium nájdete TU 

   

   

   

   

   

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 (streda) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 bez slávnostného úvodu. 
  V tento deň bude prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v stredu 2. septembra 2020.
S úctou Ciráková

 

 

 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ a SG ESPRIT od 02. – 14. 09. 2020
  ___________________________________________________________________________________________________

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

Vstup do budovy školy bude umožnený iba žiakom, nie však rodičom s výnimkou rodičov žiakov prvého a nultého ročníka SZŠ – povinne s rúškom.

Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa (rúško). Platí tiež povinnosť udržiavať vzájomný odstup.

Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)

 • žiaci 1. stupňa SZŠ – povinný pred vstupom do budovy
 • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG – dezinfekcia povinná pri vstupe na poschodie, meranie teploty v priebehu prvých troch vyučovacích hodín (zodovední triedni učitelia)
 • zamestnanci – pri nástupe na pracovisko

Používanie rúšok

 • žiaci 1. stupňa SZŠ – v interiéri školy povinné, v triede výrazne odporúčané
 • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG  – v interiéri školy vrátane tried povinné
 • zamestnanci rúška/štíty – v interiéri školy vrátane tried povinné

Zásadné pravidlá:

 • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško)
 • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka musí byť so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
 • Zriadenie miestnosti určenej na bezprostrednú izoláciu.
 • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
 • Nespájať na vyučovaní žiakov z rôznych tried.
 • Udržiavať vzájomný odstup všetkých osôb počas vyučovania, počas prestávok, počas presunov v interiéri aj v exteriéri školy.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.
 • Krúžková činnosť – MŠVVaŠ SR vydá usmernenie k 01. 10. 2020.
 • Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

Prevádzka školy

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, rovnako po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triedneho učiteľa.
 • Triedny učiteľ žiakov 1. stupňa SZŠ si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej triedy. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
 • Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie.
 • Každý žiak 2. stupňa SZŠ a SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie.   Triedny učiteľ mu v priebehu prvých 3 vyčovacích hodiny vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
 • Žiak si bude do školy denne nosiť prezúvky (vo vrecúšku), čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúška, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu (olovrant), prípadne osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné).

SZŠ a SG Majerníkova – režim dňa

 • Vstup žiakov bude do 09.09.2020 cez hlavný vchod, ďalej cez priestory SZŠ CENADA cez 1. poschodie (kinosála) na tretie poschodie do svojej triedy. Žiaci sa na prízemí prezujú a budú prechádzať cez priestory SZŠ CENADA. V budove Majerníkova budú do 9. 9. 2020 naďalej prebiehať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach na severnej strane – od ihriska naprieč všetkými poschodiami. Hlavná chodba na našom poschodí bude predelená mobilnou stenou, aby neprišlo k nežiadúcemu kontaktu.
 • Vstup žiakov bude po 09.09.2020 cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa).
 • Trieda 1.AG bude do 09.09.2020 umiestnená v odbornej učeni Informatika
 • Trieda 6.A bude do 09.09.2020 umiestnená v odbornej učeni Klubovňa

 • Režim dňa 02.09.2020 (streda)
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez priestory CENADA
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 8,40 – 8,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                           – 8,50 – 9,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 8,40 – 8,55 hod.
  vyučovací proces – do 10,00 hod.
  obed – dňa 02.09.2020 poskytovaný nebude
  KVČ – 10,00 – 13,00 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – v čase 10,00 – 10,15 hod. (prvý ročník – odchádzajúce deti odvedie rodič, druhý až štvrtý ročník – odchádzajúce deti odvedie vychovávaveľ na prízemie podľa dohody s rodičom)
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 12,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode (po etapách).

 • Režim v dňoch od 03.09.2020 do 09.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez priestory CENADA
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                          – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
  vyučovací proces 
  – 03.09. a 04.09.2020 (štvrtok, piatok) budú mať žiaci 1. stupňa SZŠ 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa SZŠ a SG budú mať 5 vyučovacích hodín
  – od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín      
  obed – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode (po etapách).

 • Režim v dňoch od 09.09.2020 do 14.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa)
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                          – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
  obed – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.

 SZŠ Borodáčova – režim dňa

 • Vstup všetkých žiakov bude cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante. Aby sme predišli zbytočnému zhromažďovaniu sa žiakov na chodbách a pri šatňových skrinkách, šatňové skrinky sa používať nebudú. Žiaci sa po rannom filtri prezujú a najbližším schodiskom sa presunú na tretie poschodie do tried.

 • Režim dňa 02.09.2020 (streda)
  ranný príchod žiakov
  – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 8,40 – 8,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                          – 8,50 – 9,00 hod. – 3.B a 0.B
            žiaci 2. stupňa SZŠ            – 8,40 – 8,55 hod. – 6.B
  vyučovací proces – do 10,00 hod.
  obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
  KVČ – 10,00 – 13,00 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – v čase 10,00 – 10,15 hod. (prvý ročník – odchádzajúce deti odvedie rodič, druhý a tretý ročník – odchádzajúce deti odvedie vychovávaveľ na prízemie podľa dohody s rodičom)
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 12,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

 • Režim v dňoch 03.09.2020 do 14.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 7,40 – 7,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                           – 7,50 – 8,00 hod. – 3.B a 0.B
            žiaci 2. stupňa SZŠ            – 7,40 – 7,55 hod. – 6.B
  vyučovací proces
  – 03.09. a 04.09.2020 (štvrtok, piatok) budú mať žiaci 1. stupňa SZŠ 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa SZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín
  – od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín      
  obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

Režim dňa bude aktualizovaný v závislosti od vývinu pandemickej situácie Covid19 v škole.

Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy (semafor).

PRÍLOHY:
P1 – podmienky vstupu do školy 
P2 – dotazník o zdravotnom stave zamestnanca pred nástupom do zamestnania 
P3 – vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ 
P5 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ 
P6 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ – po opätovnom návrate do školy 
P7 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ – po opätovnom návrate do školy 
P8 – semafor ZŠ 
P9 – semafor SŠ