Aktuality

Prevádzka a vnútorný režim školy - NOVÉ !!!

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 11. 01. 2021

  Vážení rodičia, kolegovia. Oznamujeme Vám nasledovné informácie v súlade s
  – Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021, 
  – Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 08.01.2021,
  – Metodickým usmernením návratu do škôl v roku 2021 aktualizovaným k 05.01.2021,
  – Harmonogramom návratu do škôl v roku 2021

  ZÁVÄZNÉ:

  Od 11. – 15. januára 2021 (pondelok piatok) platí pre    
  SZŠ ESPRIT
  – žiaci 1. a 2. stupňa – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage,
  – popoludňajší Klub voľného času – prebieha len dištančná forma podľa schváleného časového harmonogramu zaslaného rodičom emailom.
  SG ESPRIT
  – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage.

  PLÁNOVANÉ:

  Od 18. 22. januára 2021 (pondelok piatok) platí pre
  SZŠ ESPRIT
  – žiaci 1. stupňa – prebieha prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ, žiaci 1. stupňa sa netestujú,
  – žiaci 2. stupňa – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage,
  – zamestnanci môžu vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu, okrem zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie na 1. stupni, ašak aj v tomto prípade ministerstvo odporúča testovanie tejto skupiny zamestnancov. Ministerstvo rovnako odporúča, aby sa testovali aj zákonní zástupcovia žiakov 1. stupňa.
  SG ESPRIT
  – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage,
  – žiaci v končiacom ročníku v 4.AG triede – prezečná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín len za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu žiaka vrátane jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
  – zamestnanci môžu vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

  Od 25. januára 2021 (pondelok) platí pre
  SZŠ ESPRIT
  – žiaci 1. stupňa – prebieha prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ, žiaci 1. stupňa sa netestujú,
  – žiaci 2. stupňa – prebieha prezenčná forma vzdelávania len za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu žiaka vrátane jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti
  – zamestnanci môžu vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu, okrem zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie na 1. stupni, ašak aj v tomto prípade ministerstvo odporúča testovanie tejto skupiny zamestnancov a zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa taktiež odporúča, aby sa testovali
  SG ESPRIT
  – prebieha prezenčná forma vzdelávania len za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu žiaka vrátane jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
  – všetci zamestnanci vykonávajú prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

  Organizácia školského roka 2020/2021 – zmeny

  – Zrušuje sa externé testovanie žiakov 5. ročníka – T5
  – Externé testovanie žiakov 9. ročníka – T9 sa uskutoční dňa 09. júna 2021 (prvý termín) a 24. júna 2021 (náhradný termín) z predmetov SJL a MAT
  – Zrušuje sa externá časť maturitnej skúšky – EČ zo SJL, ANJ, MAT
  – Písomná forma internej časti maturitnej skúšky – PFIČ zo SJL a ANJ (sloh a esej) sa uskutoční v termínoch od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania PFIČ určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
  – Ústna forma internej časti maturitnej skúšky – ÚFIČ sa v SG ESPRIT uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2021
  – Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia v prvom termíne dňa 03. mája 2021 (prípadne 04. mája 2021), v druhom termíne dňa 10. mája 2021 (prípadne 11. mája 2021)
   – Talentové prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia v prvom termíne dňa 05. mája 2021 (prípadne 06. a 07. mája 2021), v druhom termíne dňa 12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája 2021)
  – Informatívny triedny aktív rodičov sa uskutoční on-line dňa 14. januára 2021 (štvrtok) v čase od 15,00 – 18,00 hod.
  – 1. klasifikačná porada (polročná) sa uskutoční dňa 26. januára 2021 (utorok)
  – Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka, ale priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre jeho klasifikáciu v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 bude žiakovi vydaný výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
  – Prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí dňa 31. januára 2021.
  – Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok 2020/2021 bude žiakom SZŠ a SG ESPRIT vydaný dňa 29.01.2021 (piatok).

  Vážení rodičia, kolegovia.
  Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 určuje MŠVVaŠ SR v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19. Sledujte preto, prosím, náš informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.
  Ciráková, riaditeľka školy

 • MŠVVaŠ SR zo 4.1. a 8.1.2021 
  - Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.1.2021  - TU
  - Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8.1.2021  - TU
  - Návrat do škôl
   2021 (manuál aktualizovaný k 5.1.2021) - TU
  - Harmonogram návratu do škôl 2021 - TU

 • MŠVVaŠ SR z 12.11.2020 TU
  Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 12.11.2020  - TU

 • MŠVVaŠ SR z 8.11.2020 
  - Usmernenie k opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" - netestované okresy - TU
  - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 8.11.2020  - TU

 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 2.11.2020  - TU

 • MŠVVaŠ SR z 1.11.2020 a 2.11.2020
  - Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť"  - TU
  - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 1.11.2020  - TU
   

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT k  30. 10. 2020      

Vážení rodičia, kolegovia.

V súvislosti s pripravovaným celoplošným testovaním obyvateľov vrátane detí nad 10 rokov v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020, by som Vás ako riaditeľka školy rada informovala o nasledovných skutočnostiach.

Zhrnula som základné informácie z materiálov, ktoré sú pre nás záväzné. Pravidlá, ktoré sa týkajú Vás, Vašich detí a zamestnancov školy som presne okopírovala z textov, nevstupujem do daných definícií mojím osobným vysvetľovaním, aby prípadne neprišlo z mojej strany k dezinformácii.

Uvádzam Vám linky na materiály, z ktorých som čerpala:

1) Rozhodnutie ministra školstva platné do 1.11.2020
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-ms-a-zs-27-10-2020-platne-do-1-11-2020/

2) Vyhlásenie zákonného zástupcu (29.10.2020) – príloha číslo 4
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-23102020/?fbclid=IwAR17VrxKHD8f6fidIzge_UGjpvvUwQ8zko2SCP2ShUb3u_eOg6JmjomFH7M

3) Uznesenie vlády č. 678 z 22.10.2020
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/zakaz-vychadzania-678_2020.pdf

4) Uznesenie vlády č. 693 z 28.10.2020
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1

5) VYHLÁŠKA č. 15 z  29. októbra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf?fbclid=IwAR3FjjvoPGYwL455avCqzcPMn_PewExX4Ar1dWKsC83JcPi-zr0Ft4njBTI

6) VYHLÁŠKA č. 16 z  30. októbra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf


Z bodu 1)
– 8.  Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – viď. bod 2)
– Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu...
– 9.   Zamestnanci ... základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
– 10. Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu ... sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 – viď. bod 3) (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).
– Pracovno - právne vzťahy... v základných školách bude riešiť osobitné usmernenie ministra školstva.

Z bodu 4)
–  Vláda
A. obmedzuje ... zákazom vychádzania ..., toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
10. dieťa do desiatich rokov veku,
12. cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy ... do a zo základnej školy,

Z bodu 5)
–  §1
(1) ... každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu ... sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí ... na dobu 10 dní ... Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
(3) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.

Z bodu 6)
– v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. ... všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.
– (2) Zákaz sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným
od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
f) dieťa do desiatich rokov veku,
q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy ...
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
– §2 Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
(2) Zákaz sa nevzťahuje na: rovnako ako vyššie
(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až k); do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.
(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vážení rodičia, kolegovia, dúfam, že som Vám sprehľadnila najzákladnejšie informácie a dostali ste odpovede na Vaše otázky.

Chcem touto cestou ešte poprosiť rodičov prvého stupňa SZŠ o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečení vyučovacieho procesu. Sami nevieme, ako testovanie dopadne aj vo vzťahu k učiteľom a zamestnancom školy. V prípade, že budete vedieť, že sa Vaše dieťa od utorka nezúčastní vyučovania, jeho ospravedlnenie oznámte, prosím, najneskôr do pondelka do 10,00 hod. e-mailom triednemu učiteľovi. Ďakujem. Nevylučujem ani možnosť dištančnej formy vzdelávania (môže byť vyhlásená karanténa, vyučujúci nenastúpia do práce...).

Zároveň prosím vyučujúcich druhého aj tretieho stupňa, môže sa stať, že Vás budeme musieť popri Vašom dištančnom vzdelávaní nasadiť učiť aj prezenčne na prvom stupni alebo v popoludňajšom KVČ. Počítajte aj s touto možnosťou, prosím. Ďakujem.
Usmernenie k pracovno – právnym vzťahom ministerstvo školstva doposiaľ nezverejnilo.

Všetkých Vás v mene vedenia školy pozdravujem. Verím, že túto neštandardnú situáciu spoločnými silami zvládneme. Vám, rodičia, ďakujem, že nám pomáhate chrániť zdravie Vašich detí a zamestnancov školy.

S úctou Ciráková

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 26. 10. 2020

  Vážení rodičia.
  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné:

  Od 26. októbra 2020 (pondelok) platí pre

  SZŠ ESPRIT

  • prvý stupeň – naďalej pokračujeme v prezenčnej forme vzdelávania,
  • popoludňajší Klub voľného času – bude prebiehať naďalej bez zmien,
  • druhý stupeň – prechádza sa z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú formu. Žiaci, stravníci sú z obedov odhlásení.
  • platí Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT (viď nižšie). 

   SG ESPRIT

  • naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania,
  • platí Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SG ESPRIT (viď nižšie).

  JESENNÉ PRÁZDNINY
  Mení sa termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok).

  Vážení rodičia.
  Naďalej sledujte, prosím, informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy, rovnako Vašu e-mailovú schránku. Ďakujem. A zostaňme zdraví. 
  Ciráková, riaditeľka školy

 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 23.10.2020 - TU 
 • Opatrenie riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu v SZŠ ESPRIT - TU
 • Opatrenie riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu v SG ESPRIT - TU


 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 12. 10. 2020

Vážení rodičia.

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 Vám oznamujeme nasledovné:
Od 12. októbra 2020 (pondelok) platí pre
       
        SZŠ ESPRIT

 • naďalej pokračujeme v prezenčnej forme vzdelávania,
 • popoludňajší Klub voľného času bude prebiehať naďalej,
 • pribudla povinnosť nosiť rúška aj na prvom stupni SZŠ v interiéri školy vrátane tried,
 • po vyučovaní sa neorganizujú žiadne krúžky,

  SG ESPRIT
 • až do odvolania je prerušená prezenčná forma vzdelávania, budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní,
 • v pondelok a utorok budú žiakom zasielané iba úlohy, od stredy sa budú žiaci vzdelávať podľa riadneho rozvrhu hodín (očakávajte Opatrenie riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu),
 • žiaci, ktorí majú v škole učebnice a ďalšie učebné pomôcky, si ich prevezmú v pondelok v čase 08,00 – 10,00 hod. pri dodržaní prísnych hygienických opatrení. Mimo tohto času im veci vydané nebudú,
 • žiaci – stravníci budú zo školskej jedálne automaticky odhlásení.

Vážení rodičia.
Sledujte, prosím, informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.
Ciráková, riaditeľka školy


 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ a SG ESPRIT od 16. 09. 2020
  _______________________________________________________________________________________________

  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

  Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

  Vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie však rodičom.

  Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa (rúško). Platí tiež povinnosť udržiavať vzájomný odstup.

  Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)

  • žiaci 1. stupňa SZŠ – povinný pred vstupom do budovy
  • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG – dezinfekcia povinná pri vstupe na poschodie, meranie teploty povinné v priebehu prvých troch vyučovacích hodín (zodpovední triedni učitelia)
  • zamestnanci – pri nástupe na pracovisko

  Používanie rúšok

  • 1. stupeň SZŠ v interiéri školy povinné, v triede výrazne odporúčané
  • 2. stupeň SZŠ a SG v interiéri školy vrátane tried povinné
  • zamestnanci rúška/štíty v interiéri školy vrátane tried povinné

  Zásadné pravidlá:

  • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško)
  • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka musí byť so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
  • Zriadenie miestnosti určenej na bezprostrednú izoláciu.
  • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
  • Udržiavať vzájomný odstup všetkých osôb počas vyučovania, počas prestávok, počas presunov v interiéri aj v exteriéri školy.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30. 09. 2020 nevyužívajú.
  • Krúžková činnosť – MŠVVaŠ SR vydá usmernenie k 01. 10. 2020.
  • Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

   Prevádzka školy

  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triedneho učiteľa.
  • Triedny učiteľ žiakov 1. stupňa SZŠ si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej triedy. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
  • Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie.
  • Každý žiak 2. stupňa SZŠ a SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie.   Triedny učiteľ mu v priebehu prvých 3 vyčovacích hodiny vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
  • Žiak si bude do školy denne nosiť prezuvky (vo vrecúšku), čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúška, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu (olovrant), prípadne osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné).

  SZŠ Majerníkova

  • Režim dňa od 16.09.2020 
   ranný príchod žiakov
   – cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa)
   – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                           – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
             žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
   vyučovací proces – podľa riadneho rozvrhu hodín
   obed 
   – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
   preberanie detí 1. stupňa SZŠ
   – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
   – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.

  SZŠ Borodáčova

  • Režim dňa od 16.09.2020
   ranný príchod žiakov
   – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
   – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 7,40 – 7,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                            – 7,50 – 8,00 hod. – 3.B a 0.B
             žiaci 2. stupňa SZŠ            – 7,40 – 7,55 hod. – 6.B
   vyučovací proces – podľa riadneho rozvrhu hodín
   obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
   preberanie detí 1. stupňa SZŠ
   – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
   – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

  Režim dňa bude aktualizovaný v závislosti od vývinu pandemickej situácie Covid19 v škole.

  PRÍLOHY:
  P1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
  P1  – Podmienky vstupu do školy - oznam
  P2  – Dotazník o zdravotnom stave zamestnanca pred nástupom do zamestnania
  P3  – Vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  P4  – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ
  P5  – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ
  P6  – Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ – po opätovnom návrate do školy
  P7  – Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ – po opätovnom návrate do školy
  P8  – Semafor ZŠ
  P9  – Semafor SŠ

  Dokumenty pre základnú školu nájdete TU 
  Dokumenty pre gymnázium nájdete TU 

    

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 (streda) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 bez slávnostného úvodu. 
  V tento deň bude prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v stredu 2. septembra 2020.
S úctou Ciráková

 

 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ a SG ESPRIT od 02. – 14. 09. 2020
  ___________________________________________________________________________________________________

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

Vstup do budovy školy bude umožnený iba žiakom, nie však rodičom s výnimkou rodičov žiakov prvého a nultého ročníka SZŠ – povinne s rúškom.

Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa (rúško). Platí tiež povinnosť udržiavať vzájomný odstup.

Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)

 • žiaci 1. stupňa SZŠ – povinný pred vstupom do budovy
 • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG – dezinfekcia povinná pri vstupe na poschodie, meranie teploty v priebehu prvých troch vyučovacích hodín (zodovední triedni učitelia)
 • zamestnanci – pri nástupe na pracovisko

Používanie rúšok

 • žiaci 1. stupňa SZŠ – v interiéri školy povinné, v triede výrazne odporúčané
 • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG  – v interiéri školy vrátane tried povinné
 • zamestnanci rúška/štíty – v interiéri školy vrátane tried povinné

Zásadné pravidlá:

 • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško)
 • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka musí byť so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
 • Zriadenie miestnosti určenej na bezprostrednú izoláciu.
 • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
 • Nespájať na vyučovaní žiakov z rôznych tried.
 • Udržiavať vzájomný odstup všetkých osôb počas vyučovania, počas prestávok, počas presunov v interiéri aj v exteriéri školy.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.
 • Krúžková činnosť – MŠVVaŠ SR vydá usmernenie k 01. 10. 2020.
 • Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

Prevádzka školy

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, rovnako po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triedneho učiteľa.
 • Triedny učiteľ žiakov 1. stupňa SZŠ si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej triedy. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
 • Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie.
 • Každý žiak 2. stupňa SZŠ a SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie.   Triedny učiteľ mu v priebehu prvých 3 vyčovacích hodiny vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
 • Žiak si bude do školy denne nosiť prezuvky (vo vrecúšku), čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúška, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu (olovrant), prípadne osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné).

SZŠ a SG Majerníkova – režim dňa

 • Vstup žiakov bude do 09.09.2020 cez hlavný vchod, ďalej cez priestory SZŠ CENADA cez 1. poschodie (kinosála) na tretie poschodie do svojej triedy. Žiaci sa na prízemí prezujú a budú prechádzať cez priestory SZŠ CENADA. V budove Majerníkova budú do 9. 9. 2020 naďalej prebiehať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach na severnej strane – od ihriska naprieč všetkými poschodiami. Hlavná chodba na našom poschodí bude predelená mobilnou stenou, aby neprišlo k nežiadúcemu kontaktu.
 • Vstup žiakov bude po 09.09.2020 cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa).
 • Trieda 1.AG bude do 09.09.2020 umiestnená v odbornej učebni Informatika
 • Trieda 6.A bude do 09.09.2020 umiestnená v odbornej učebni Klubovňa

 • Režim dňa 02.09.2020 (streda)
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez priestory CENADA
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 8,40 – 8,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                           – 8,50 – 9,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 8,40 – 8,55 hod.
  vyučovací proces – do 10,00 hod.
  obed – dňa 02.09.2020 poskytovaný nebude
  KVČ – 10,00 – 13,00 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – v čase 10,00 – 10,15 hod. (prvý ročník – odchádzajúce deti odvedie rodič, druhý až štvrtý ročník – odchádzajúce deti odvedie vychovávaveľ na prízemie podľa dohody s rodičom)
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 12,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode (po etapách).

 • Režim v dňoch od 03.09.2020 do 09.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez priestory CENADA
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                          – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
  vyučovací proces 
  – 03.09. a 04.09.2020 (štvrtok, piatok) budú mať žiaci 1. stupňa SZŠ 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa SZŠ a SG budú mať 5 vyučovacích hodín
  – od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín      
  obed – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode (po etapách).

 • Režim v dňoch od 09.09.2020 do 14.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa)
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                          – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
  obed – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.

 SZŠ Borodáčova – režim dňa

 • Vstup všetkých žiakov bude cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante. Aby sme predišli zbytočnému zhromažďovaniu sa žiakov na chodbách a pri šatňových skrinkách, šatňové skrinky sa používať nebudú. Žiaci sa po rannom filtri prezujú a najbližším schodiskom sa presunú na tretie poschodie do tried.

 • Režim dňa 02.09.2020 (streda)
  ranný príchod žiakov
  – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 8,40 – 8,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                          – 8,50 – 9,00 hod. – 3.B a 0.B
            žiaci 2. stupňa SZŠ            – 8,40 – 8,55 hod. – 6.B
  vyučovací proces – do 10,00 hod.
  obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
  KVČ – 10,00 – 13,00 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – v čase 10,00 – 10,15 hod. (prvý ročník – odchádzajúce deti odvedie rodič, druhý a tretý ročník – odchádzajúce deti odvedie vychovávaveľ na prízemie podľa dohody s rodičom)
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 12,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

 • Režim v dňoch 03.09.2020 do 14.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 7,40 – 7,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                           – 7,50 – 8,00 hod. – 3.B a 0.B
            žiaci 2. stupňa SZŠ            – 7,40 – 7,55 hod. – 6.B
  vyučovací proces
  – 03.09. a 04.09.2020 (štvrtok, piatok) budú mať žiaci 1. stupňa SZŠ 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa SZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín
  – od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín      
  obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

Režim dňa bude aktualizovaný v závislosti od vývinu pandemickej situácie Covid19 v škole.

Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy (semafor).

PRÍLOHY:
P1 – podmienky vstupu do školy 
P2 – dotazník o zdravotnom stave zamestnanca pred nástupom do zamestnania 
P3 – vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ 
P5 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ 
P6 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ – po opätovnom návrate do školy 
P7 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ – po opätovnom návrate do školy 
P8 – semafor ZŠ 
P9 – semafor SŠ 

 

 

Organizácia školského roka 2020/2021 
____________________________________________________

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Termíny pedagogických porád
Pracovná porada - 26.08.2020 (streda)
Pedagogická rada - 22.09.2020 (utorok)
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 10.11.2020 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 26.01.2021 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 13.04.2021 (utorok) 
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 24.06.2021 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov
29.09.2020 (utorok) – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 – online
30.09.2020 (streda) – spoločný v SZŠ Borodáčova 2 – online
12.01.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
13.01.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
13.04.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
14.04.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
08.06.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
09.06.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 2021 alebo T5 2021 sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
2. Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejní NÚCEM v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2021 alebo T9 2021 sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).
3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Maturitná skúška 2021     
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa marca 2021 (streda),
c) matematika dňa marca 2021 (štvrtok),
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 08. – 13. apríl 2021.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 02.09.2020 do 31.10.2020. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do 30. novembra 2020. V januári 2021 žiaci obdržia z ISTŽ certifikát. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT
10. máj 2021 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
13. máj 2021 (štvrtok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
16. apríl 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
23. apríl 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
12. marec 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
19. marec 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62

LVVK/SVVK
Termín: 17. – 22. január 2021
Miesto:  Bachledova dolina

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT 
Termín: máj - jún 2021 

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ): 
ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 16. september 2020

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

Školské výlety
Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka SZŠ sa môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka SZŠ a žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
Termín: jún 2021 

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                
1.  08:00 - 08:45                                        
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  11:00 - 11:45                                                
5.  11:55 - 12:40                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                               
1.  08:00 - 08:45                                       
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  10:55 - 11:40                                                
5.  11:50 - 12:35                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Termíny prázdnin nájdete TU