Aktuality

Prevádzka a vnútorný režim školy

23.08.2022


Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 na ESPRITE

Vážení rodičia.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila.
Máme pred sebou ešte takmer dva týždne prázdnin, kým nám začnú školské povinnosti, ale ja by som Vás rada informovala, už takto v predstihu, o niektorých skutočnostiach k nástupu detí do školy od septembra 2022.

1. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA NA ESPRITE
Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 (pondelok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 krátkym slávnostným úvodom. Následne bude v tento deň prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

Od utorka 6. septembra 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ - 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG - 5 vyučovacích hodín,
- KVČ do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v utorok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

2. OTVORENIE ŠKÔL
Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl. V prípade pozitivity zostávajú doma pozitívni žiaci, prípadne sa zatvoria len individuálne triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.

3. BEZPRÍZNAKOVOSŤ
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

4. PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RÚŠKOM
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy NEMUSÍ mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Prekrytie je dobrovoľné.

5. DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
K nástupu dieťaťa do školy sa NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19. Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob.

6. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím aj z dôvodu ochorenia ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. V povinnom predprimárnom vzdelávaní na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní. Víkendy a sviatky sa nepočítajú.
Pri absencii viac ako 5 (7) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

7. OŠETROVNÉ ČLENA RODINY (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr.
Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Na základe rozhodnutia ministra školstva škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

Vážení rodičia.
Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 5. septembra 2022.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

 

 

16.08.2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11.05.2022

MŠVVaŠ SR dňa 10.5.2022 prijalo USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE.
https://www.minedu.sk/data/att/23199.pdf


Rýchle informácie vyplývajúce z textu

1. BEZPRÍZNAKOVOSŤ
Rodič naďalej predkladá po každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - EduPage alebo listinná podoba.
Príloha č.1 - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

2. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI
Podľa rozhodnutia ministra školstva môže rodič svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

3. OŠETROVNÉ ČLENA RODINY (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

4. DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť vškolách s výskytom 10% žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok (EduPage).

5. POVINNOSŤ INFORMOVAŤ O OHNISKÁCH NÁKAZY NA COVID-19
Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy, riaditeľ školy je povinný informovať MŠVVaŠ SR.

6. IZOLÁCIA A KARANTÉNA
IZOLÁCIA
je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
KARANTÉNA
je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie.
Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke https://pediatridetom.sk/

7. PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.
Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

8. RANNÝ FILTER
V nadväznosti na prijatú vyhlášku ÚVZ SR ohľadom zrušenia povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v spoločných priestoroch školy som od 21.4.2022 zrušila vykonávanie ranného filtra u všetkých žiakov vrátane návštev.
Vstup rodičov do budovy školy je naďalej zakázaný, preberanie žiakov prvého stupňa SZŠ ESPRIT od rodičov pri vchode do budovy školy zostáva naďalej v platnosti.

9. SRAVOVANIE
Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Výdaj jedál pre cudzích stravníkov je možné umožniť len výdajným okienkom bez možnosti konzumácie jedla v priestoroch školskej jedálni.

10. MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

 

 

 

 

05.03.2022

Rýchle informácie k návratu detí do školy od 07.03.2022

 1. Ranný filter
  – Vykonávame ho naďalej v nezmenenom režime.
  – Žiaci sa ráno  (3 a viac dni neprítomnosti v skole) preukážu „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ – príloha č. 1 (resp. zakliknúť na EduPage)
  (aktualizácia - Súbory na stiahnutie) https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
 1. Karanténa
  – Do karantény – izolácie ide iba žiak, ktorý je pozitívny. Pristupuje sa k nemu ako ku chorému žiakovi. Karanténu ukončí pediater. Rodič nahlási škole pozitivitu svojho dieťaťa a zaklikne to v EduPage. Ostatní žiaci aj zamestnanci riadne pokračujú v prezenčnej forme výučby.
  – Karanténa pre celú triedu bude vyhlásená iba v prípade, ak bude v triede viac pozitívnych žiakov. Riaditeľ školy, po informovaní zriaďovateľa, môže v takomto prípade prerušiť vyučovanie prezenčne a zabezpečí  pre triedu distančné vzdelávanie.
  – Po návrate pozitívneho žiaka do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
  – Riaditeľ školy je naďalej povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v škole prostredníctvom online formulára ministerstvu školstva a to každý pondelok a zároveň bezodkladne pri každej zmene situácie v škole.
 1. Prekrytie horných dýchacích ciest
  – Zrušila sa povinnosti nosenia rúšok v triedach na vyučovacom procese, ale iba u žiakov.
  – Naďalej zostáva povinnosť nosiť rúška v spoločných priestoroch.
  – Ak sa objaví prípad pozitívneho žiaka v triede, namiesto karantény sa zavádza povinnosť nosenia respirátora FFP2 po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede aj v spoločných priestoroch.
  – Naďalej zostáva povinnosť nosenia respirátora FFP2 po dobu 5 dní u žiaka, ktorý sa vrátil do školy po izolácii.
 1. Ospravedlnenie
  Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Potvrdenie od lekára môže byť škole zaslané aj e-mailom.
 1. Samotesty
  Naďalej prebieha odovzdávanie domácich samotestov. Vykonané samotesty (pondelok – štvrtok) je potrebné odkliknúť v Edupage.
  Úvod →Žiadosti/vyhlásenia → Domáci AG samotest/oznámenie o použití.

  

 

05.03.2022

1. Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 04.03.2022
    https://www.minedu.sk/data/att/22401.pdf

2. Ministerstvo školstva - Situácia na Ukrajine
    https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

 

 

28.02.2022

1. Vyhláška o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
   
Účinnosť vyhlášky: 26.02.2022
    https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_26.pdf

2. Vyhláška o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
    Účinnosť vyhlášky: 28.02.2022
    https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_27.pdf

3. Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 28.02.2022
    https://www.minedu.sk/data/att/22307.pdf

4. ŠKOLSKÝ SEMAFOR + Prílohy č. 1, 1a, 2, 3 (aktualizácia - Súbory na stiahnutie)
    
Zverejnené: 25.02.2022
    https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

04.02.2022

1.  Vyhláška k zrušeniu povinného OTP režimu na pracoviskách 
     Účinnosť vyhlášky: 05.02.2022
     https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_16.pdf

2.  ŠKOLSKÝ SEMAFOR + Prílohy č. 1, 1a, 2, 4a (aktualizácia - Súbory na stiahnutie)
     Zverejnené: 04.02.2022
     https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

25.01.2022

1.   Vyhláška k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
      Účinnosť vyhlášky: 25.01.2022
      https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf18.01.2022

1.   Vyhláška k povinnému prekrytiu horných dýchacích ciest
      Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022
      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf

2.   Vyhláška k organizácii hromadných podujatí
      Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022
      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_5.pdf

3.   Vyhláška k činnosti prevádzok
      Účinnosť vyhlášky: 19.1.2022
      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

4.   Vyhláška k povinnému OTP režimu na pracoviskách 
      Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022
      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_4.pdf

5.   Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 19.01.2022
      https://www.minedu.sk/data/att/21773.pdf

 Zdroj: uvzsr.sk, minedu.sk

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLSKÝ SEMAFOR - UPOZORNENIE MŠVVaŠ SR
08.01.20222


V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že materské školy a špeciálne materské školy, základné školy a špeciálne základné školy, stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) a špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a školské internáty budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje, avšak ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami majú stále možnosť využiť všetci žiaci základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Domáce Ag samotesty majú možnosť objednať základné školy, stredné školy, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom Regionálnych úradov školskej správy.

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

Zdroj: minedu.sk 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

B. Gröhling: Žiaci sa vrátia do škôl v plánovanom termíne 10. januára
04.01.2022 

Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov.

V decembri sa deti a žiaci tešili z dlhších prázdnin. Po skončení prázdnin nastupujú žiaci do škôl v avizovanom termíne 10. januára 2022.

„Epidemická situácia sa zlepšila, na základe dát z ministerstva zdravotníctva vidíme, že je nižší počet hospitalizovaných aj pozitívnych, a preto postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa vrátime v termíne 10. januára 2022. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v čase sviatkov konali zodpovedne, dodržiavali opatrenia alebo sa zaočkovali a napomohli tak k zlepšeniu situácie,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

Pre čo najväčšie umožnenie bezpečného prostredia na školách, rezort školstva ešte v závere roka distribuoval 1,5 milióna samotestov, ktoré boli rozdistribuované na príslušné okresné úrady. Tento týždeň distribuuje ďalších 1,5 milióna samotestov na okresné úrady, na ktorých si ich školy vyžiadajú. Ku koncu decembra 2021 ostali okresným úradom nevyužité antigénové samotesty v objeme 12 % až 13 %. Celkovo tak bolo vyskladnených 14,5 milióna antigénových samotestov na účel testovania v školách.

„Aj takýmto spôsobom chceme napomôcť bezpečnejšiemu prostrediu na školách. Kľúčovým opatrením ostáva však aj naďalej očkovanie, pretože to nás najlepšie chráni pred ťažkým priebehom či hospitalizáciou. Je preto dôležité, aby očkovanie využilo čo najviac rodičov, zamestnancov škôl alebo v prípade záujmu aj žiakov,“ zdôraznil Gröhling.

Nezatváraniu škôl v tomto týždni napomohla aj priaznivá epidemická situácia či nízky počet hospitalizovaných, ktorý, ako uvádzajú oficiálne dáta, neprekročil hranicu 2300 osôb.

Zdroj: minedu.sk

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

12.12.2021

Rozhodnutie ministra školstva k dištančnému vzdelávaniu od 13.12. do 17.12.2021

https://www.minedu.sk/data/att/21379.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.12.2021

Vážení rodičia.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že RÚVZ Bratislava nariaďuje obmedziť v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov gymnázií. Vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.
https://www.ruvzba.sk/aktuality/vyhlaska_276.pdf

Súkromná základná škola ESPRIT – 2. stupeň a Súkromné gymnázium ESPRIT prechádzajú z tohto dôvodu od 6.12.2021 (pondelok) na povinnú dištančnú formu vzdelávania a to až do odvolania. Upravený rozvrh hodín bude zverejnený na EduPage a bude platný od pondelka 6.12.2021.

Oznamujeme Vám zároveň, že deti dotknutých tried hromadne odhlasujeme zo stravovania v školskej jedálni na Majerníkovej aj Borodáčovej ulici. 
Zároveň Vás poprosíme, aby si deti zobrali do piatku domov všetky potrebné veci na vzdelávanie. Dakujeme.

S úctou Ciráková

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

27.11.2021

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vám podať informácie k 29. 11. 2021 (pondelok) z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu (Uznesenia vlády SR), vydania vyhlášok (Úrad verejného zdravotníctva SR) a zverejnenia nového rozhodnutia (MŠVVaŠ SR).

VÝBER Z ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

- Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

- Jazykové školy, ZUŠ a CVČ majú mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou. Individuálna odborná činnosť je možná iba v CPPPaP a CŠPP.


VÝBER ZO ŠKOLSKÉHO SEMAFORU
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

- Aktualizované „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – Príloha č. 1
(Je potrebné ho nanovo predložiť)

- Aktualizované „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ – Príloha č. 1a

- Aktualizovaný „Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení“ – Príloha č. 3

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

- Zamestnanci škôl majú povolený vstup na pracovisko iba v OTP režime.

- Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021. Rúška sú povinné.

- Hromadné podujatia (napr. výlety a exkurzie, účelové cvičenia, didaktické hry, dni otvorených dverí a pod.) sa neuskutočňujú.

- Rodičovské schôdzky sa konajú dištančnou formou

- Je nutné zabezpečiť minimalizovanie miešania žiakov/zamestnancov a striedania miestností pri vyučovaní.

- Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje iba bez premiešavania tried.

- Krúžková činnosť sa nerealizuje.

- Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.
Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19: Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

- Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola. (ESPRIT – cez Edupage).

- Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov, kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.


S úctou Ciráková

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

5.11.2021


Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy ESPRIT.

Od 8.11.2021 (pondelok) prechádza Bratislava v Covid automate do červenej farby. Nastávajú nám týmto nové povinnosti:

Rúško a respirátor FFP2:

Povinné nosenie respirátora v  interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach.

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria (vyberám):
- žiaci základných škôl počas výučby (teda len na samotných vyučovacích hodinách),
- osoby pri výkone športu,
- osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 m,
- osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania.

Výnimky pri nosení respirátora tvoria: 
- žiaci v škole alebo v školskom zariadení,
- pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (teda len na samotných vyučovacích hodinách stačí rúško, inak respirátor).

Zároveň sa aj pre deti MŠ dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

S úctou Ciráková

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2021

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR OZNAMUJE:

Dovoľujeme si vás upozorniť na novú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest, ktorá vyšla vo Vestníku vlády SR.

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. K úprave vo vyhláške sme pristúpili po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

Link: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_250.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Link: Kedy ide do karantény žiak?

 

 Link: Kedy ide do karantény zamestnanec školy?

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Organizácia školského roka 2021/2022

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021 (piatok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa  končí  31. januára 2022 (pondelok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

Termíny pedagogických porád

Pracovná porada Borodáčova - 25.08.2021 (streda)
Pracovná porada spoločná - Majerníkova - 27.08.2021 (piatok)
Pedagogická rada - 21.09.2021 (utorok) - online
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 09.11.2021 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 25.01.2022 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 12.04.2022 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 23.06.2022 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov

30.09.2021 (štvrtok)  – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 a SZŠ Borodáčova – online
12.01.2022 (streda)   – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
13.01.2022 (štvrtok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
12.04.2022 (utorok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62 a v SZŠ Borodáčova 2
08 .06.2022 (streda)   – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
09.06.2022 (štvrtok)   – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 2022 alebo T5 2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
2. Všetky informácie sú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2022 alebo T9 2022 sa uskutoční 06. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.
3. Všetky informácie sú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Maturitná skúška 2022 – V SG ESPRIT sa v školskom roku 2021/2022 nekoná

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  a) slovenský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok),
  b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2022 (streda),
  c) matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok),
 2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 05. – 08. apríl 2022.
 3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
 4. Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 02.09.2021 do 29.10.2021. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do 30. novembra 2021. V januári 2022 žiaci obdržia z ISTŽ certifikát. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT 

2. máj 2022 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
9. máj 2022 (pondelok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

1. apríl 2022 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
8. apríl 2022 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT

11. marec 2022 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
18. marec 2022 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62 

LVVK/SVVK – zatiaľ sa neplánuje 
Termín: 
Miesto:

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT – zatiaľ sa neplánuje
Termín:
Miesto:

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):  

ISCED 1

Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 13. september 2021

ISCED 2

Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 13., 14. september 2021
            máj 2022

ISCED 3

Účelové cvičenia (ÚC) v SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 13., 14. september 2021
máj 2022

Školské výlety

Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka a pre žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40                                 
3. 09:55 - 10:40                                 
4. 11:00 - 11:45                                 
5. 11:55 - 12:40                                 
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:
1. 08:00 - 08:45                      
2. 08:55 - 09:40                                 
3. 09:55 - 10:40                                 
4. 10:55 - 11:40                                 
5. 11:50 - 12:35                                 
6. 12:45 - 13:30
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

  

 

Otvorenie školského roka 2021/2022 – časový harmonogram

2. september 2021 (štvrtok)
SZŠ Majerníkova 62
8,30 hod. – triedy 6.A, 9.A
8,45 hod. – triedy 2.A, 4.A
9,00 hod. – trieda 1.A  
9,30 hod.  – triedy 5.A, 8.A

SG Majerníkova 62
8,30 hod.  – trieda 1.AG
9,30 hod.  – triedy 2.AG, 3.AG

SZŠ Borodáčova 2
8,45 hod. – triedy 2.B, 3.B, 4.B
9,00 hod. – trieda 1.B
9,30 hod. – trieda 7.B

3. september 2021 (piatok)
Celá škola 
- 1. stupeň SZŠ - od 8,00 hod. – 4 vyučovacie hodiny (2 triednické hodiny a 2  vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu hodín)
- 2. stupeň SZŠ a SG - od 8,00 hod. – 5 vyučovacích hodín (2 triednické hodiny a 3  vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu hodín)

Od 6. septembra 2021 (pondelok)
Výučba bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín zverejneného v Edupage

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia.

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravila. 
Máme síce ešte 10 dní, kým nám začne každodenný kolotoč, ale ja by som Vás rada informovala už takto v predstihu o niektorých skutočnostiach k nástupu detí do školy od septembra 2021.

1. OTVORENIE ŠKÔL
Ministerstvo školstva oznámilo, že ŠKOLY SA NEBUDÚ ZATVÁRAŤ ani na základe COVID automatu, ani na základe rozhodnutia ministerstva. Aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov. V prípade pozitivity sa zatvoria len individuálne triedy v súlade s pravidlami ÚVZ a tie prejdú na dištančnú výučbu.

2. TESTOVANIE
K nástupu dieťaťa do školy SA NEVYŽADUJE ŽIADNY TEST preukazujúci negativitu na Covid-19.
DOBROVOLNE je však zo strany rodičov možné prejaviť záujem o:
– JEDNORAZOVÝ KLOKTACÍ PCR TEST (iba žiaci SZŠ) – do 26. 8. 2021 do 08:00 je potrebné potvrdiť záujem buď formou edupage; u nových žiakov formou e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
(Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.)
– ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTY NA DOMÁCE POUŽITIE (žiaci SZŠ a SG) – do 26. 8. 2021 do 08:00 je potrebné potvrdiť záujem buď formou edupage; u nových žiakov formou e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
(Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.)
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ - Domáce samotestovanie

3. OČKOVANIE DETÍ
K nástupu dieťaťa do školy NIE JE PODMIENKOU POVINNÉ OČKOVANIE proti ochoreniu COVID-19.

4. RÚŠKA
Každý žiak a zamestnanec školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.  
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf

5. PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ŽIAKA
Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka 
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ - Príloha č. 1

6. VSTUP CUDZÍCH OSÔB
Vstup cudzím osobám (vrátane rodičov) do priestorov školy je zakázaný. Je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľstvom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ návštevníka. Na komunikáciu externých osôb so školou sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne, e-mailom, telefonicky...)

7. ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA NA ESPRITE
Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 bez slávnostného úvodu.
V tento deň bude prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v tento deň v prevádzke do 13,00 hodiny.

V piatok, 3. septembra 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ - 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG - 5 vyučovacích hodín,
- KVČ do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v piatok na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

Zároveň oznamujeme, že v SZŠ ESPRIT na Majerníkovej nebudú v prvý deň 2. septembra k dispozícii obedy. Žiaci na elokovanom pracovisku na Borodáčovej obedy mať budú.  

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a zamestnancov školy budeme naďalej vykonávať ranný filter v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Pripomíname tiež, aby ste pri nástupe detí do školy nezabudli predložiť  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (príloha e-mailu).

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti vo štvrtok 2. septembra 2021.
S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ v SZŠ ESPRIT

Zmena v stravovaní detí v školskej jedálni od 01. 09. 2021

Vážení rodičia, 

Od 01. 08. 2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole (ZŠ) a v poslednom ročníku materských škôl (MŠ), tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz (v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021).

V súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t. j. príspevky na „obedy zadarmo“ – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiak za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičov o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022 (škola musí odovzdať podklady do 10. 08. 2021). Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to nepodarí a hrozí, že by deti nemuseli dotáciu dostať.

Žiadame preto rodičov, ktorých sa to týka, aby  najneskôr do 08. 08. 2021 priniesli alebo naskenované poslali p. Kohútovej (0907401253) na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

 • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ak sa Vás to týka).
 • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ak sa Vás to týka).
 • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (ak sa Vás to týka).

Tieto potvrdenia Vám vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z potvrdení musí byť zrejmé:

Názov ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu. 

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na SZŠ ESPRIT pani Kohútovej a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Ďalšie informácie pre rodičov:

Ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

·      všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

·      deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

·      deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

 
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov/nedovŕšilo 6
rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov/dovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Ja dolu podpísaný/á  ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa___________________ 

__________________________ nar.______________  poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,

 • budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
  221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

V_____________________ dňa_____________                            

                                                                                                            _______________________________________
                                                                                                                   vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
                                                                                                                       v ktorej starostlivosti je dieťa

Vzhľadom na otázky v súvislosti s podpisovaním čestného vyhlásenia o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus uvádzame, že je postačujúce, ak predmetné čestné vyhlásenie podpíše jeden z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje tento rodič za celú domácnosť (viď. znenie § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách: „... dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa...“).

 

 

 

 

 ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 • Aktualizované dokumenty ministerstva školstva z 18. 5. 2021 pre ZŠ - TU
 • Aktualizované dokumenty ministerstva školstva z 18. 5. 2021 pre SŠ - TU

 

 • Rozhodnutie ministra školstva z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 -  TU


 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 10. mája 2021

Vážení rodičia, kolegovia. 

Súkromná škola ESPRIT sa od pondelka 10. mája 2021 nachádza v okrese 1. stupňa varovania = ružový okres.

Ostatné ročníky Súkromného gymnázia ESPRIT - 1.AG, 2.AG - bude prebiehať prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage.

Žiaci sa NEBUDÚ preukazovať negatívnym testom.

Žiaci odovzdajú pri prvom nástupe do školy (pondelok 10.5.2021) Vyhlásenie o bezinfekčnosti, následne po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).
Príloha č. 8 - Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 19.11 kB)

MŠVVaŠ SR vydalo v tejto súvislosti aktualizovaný manuál k návratu detí do škôl od 10.5.2021: https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf
K dispozícii sú aj prehľadné infografiky: https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf
Regionálnu mapu obmedzení na školách od 10.5.2021 nájdete tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 3. mája 2021

Vážení rodičia, kolegovia. 

Od pondelka 3. mája 2021 platí nová vyhláška ÚVZ SR číslo 200 z 30. apríla 2021 k vstupom do prevádzok a priestorov zamestnávateľa: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf
MŠVVaŠ SR vydalo v tejto súvislosti aktualizovaný manuál k návratu detí do škôl od 3.5.2021: https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf
K dispozícii sú aj prehľadné infografiky: https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf
Regionálnu mapu obmedzení na školách od 3.5.2021 nájdete tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Súkromná škola ESPRIT sa nachádza v okrese 2. stupňa varovania = červený okres, čo znamená, že žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci školy sa NEBUDÚ preukazovať negatívnym testom.

Vyžadovať budeme iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti:
Príloha č. 8 - Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 19.11 kB)
-  Príloha č. 10 - Plnoletý žiak - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 18.97 kB)
-  Príloha č. 9/c - Zamestnanec – Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti (docx, 19.2 kB)

Príslušné Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdáte
– pri prvom nástupe do školy (pondelok 3.5.2021) a
– po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Informácia pre ostatné ročníky Súkromného gymnázia ESPRIT:
Naďalej prebieha dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage až do času, kým škola nebude v  1. stupni varovania = ružový okres.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 26. apríla 2021

Vážení rodičia, kolegovia.

V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 Vám oznamujeme nasledovné:
Od 26. apríla 2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u platí pre

SZŠ ESPRIT Majerníkova
Žiak 1. stupňa
– prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ,
– žiak 1. stupňa sa netestuje, aj keď dosiahol vek 10 rokov, 
– zákonný zástupca žiaka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (stačí jeden) sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť,
– zákonný zástupca žiaka vyplní a odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 11/a (viď nižšie),     
– zákonný zástupca žiaka si prevezme tlačivo 11/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
– zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

Žiak 2. stupňa

Ôsmy a deviaty ročník – 8.A a 9.A trieda  
naďalej prebieha iba prezenčná forma vzdelávania už podľa riadneho rozvrhu hodín,
každý žiak a jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 8/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 8/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

Piaty, šiesty a siedmy ročník – 5.A, 6.A a 7.A trieda  
od 26. apríla prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa adaptačného rozvrhu hodín,
prvý týždeň = adaptačné obdobie = 5 vyučovacích hodín denne, 1 triednická hodina denne s triednym učiteľom, zákaz ústneho skúšania, zákaz písomného skúšania (písomné práce, testy a pod.),
každý žiak a jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 8/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 8/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

SZŠ ESPRIT Borodáčova
Žiak 1. stupňa 
– prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ,
– žiak 1. stupňa sa netestuje, aj keď dosiahol vek 10 rokov, 
– zákonný zástupca žiaka ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (stačí jeden) sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť,
– zákonný zástupca žiaka vyplní a odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 11/a (viď nižšie),     
– zákonný zástupca žiaka si prevezme tlačivo 11/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
– zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

Žiak 2. stupňa – 6.B trieda
od 26. apríla prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa adaptačného rozvrhu hodín,
prvý týždeň = adaptačné obdobie = 5 vyučovacích hodín denne, 1 triednická hodina denne s triednym učiteľom, zákaz ústneho skúšania, zákaz písomného skúšania (písomné práce, testy a pod.),
každý žiak a jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 8/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 8/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

SG ESPRIT
Maturitný ročník – 4.AG

– prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu,
– každý žiak je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 10/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 10/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

Ostatné ročníky
– naďalej prebieha dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
– naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SG ESPRIT“,

Prevádzka školy - spoločné
– vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie rodičom,
– naďalej prebieha ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia),
– učiteľ si v stanovenom čase prevezme deti 1. stupňa. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter – odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla. Učiteľ v prípade podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie,
– každý žiak 2. stupňa a žiak SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pri vstupe na poschodie, učiteľ mu pred prvou hodinou vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom,
– naďalej je povinné dodržiavanie zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško),
– telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa naďalej nevyužívajú,
– krúžková činnosť sa nerealizuje.

Rúška, respirátory – spoločné

Od 19. apríla platí nová vyhláška k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (viď nižšie)
INTERIÉR
– žiaci 1. stupňa sú povinní používať rúško,
– žiaci 2. stupňa, žiaci SG, učitelia a ostatní zamestnanci školy môžu respirátor nahradiť rúškom
EXTERÉR
výnimku z povinnosti nosenia rúška alebo respirátora majú
– osoby vzdialené od seba viac ako 5 metrov,
– osoby pri výkone športu. 

Kloktacie testy – iba žiaci 2. stupňa - nepovinné

Škola nebude zabezpečovať odber biologického materiálu od žiakov v priestoroch školy počas vyučovacieho procesu.

Je ale opäť možnosť, že žiaci vykloktajú daný test doma. Podmienkou ale je, že zákonný zástupca (nie žiak) v presne určenom dátume a čase od zamestnanca školy preberie odberový set, čiarový kód s menom dieťaťa. Doma na druhý deň ráno rodič s dieťaťom zrealizuje odber, na skúmavku nalepí čiarový kód. Označenú skúmavku s biologickým materiálom ráno do určeného času rodič (nie žiak) prinesie a odovzdá zamestnancovi školy. Následne si vzorky vyzdvihnú zástupcovia firmy, ktorá robí samotné vyhodnotenie testov. Výsledky testovania budú odoslané zákonným zástupcom do 72 hodín od vyzdvihnutia odobraných skúmaviek a riaditeľovi školy bude zaslaný súhrnný prehľad výsledkov testovania.
Vážení rodičia, ak máte záujem o túto formu testovania Vášho dieťaťa (iba žiaka 2. stupňa) za týchto podmienok, opätovne oznámte túto požiadavku triednemu učiteľovi do piatku 23.4.2021 do 12,00 hod.

Zamestnanec školy - spoločné 
– sa pri nástupe do práce preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT–PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do práce „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 9/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 9/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
– je povinný dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúška, respirátora FFP2, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám v priestoroch s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 19. apríla 2021 a od 26. apríla 2021

Vážení rodičia, kolegovia.

V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 Vám oznamujeme nasledovné:
Od 19. apríla 2021 (pondelok) a následne od 26. apríla 2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u platí pre

SZŠ ESPRIT Majerníkova
Žiak 1. stupňa
– prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ,
– žiak 1. stupňa sa netestuje, aj keď dosiahol vek 10 rokov, 
– zákonný zástupca žiaka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (stačí jeden) sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť,
– zákonný zástupca žiaka vyplní a odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 11/a (viď nižšie),     
– zákonný zástupca žiaka si prevezme tlačivo 11/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
– zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

Žiak 2. stupňa

Ôsmy a deviaty ročník – 8.A a 9.A trieda  
od 19. apríla prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín,
prvý týždeň = adaptačné obdobie = 5 vyučovacích hodín denne, 1 triednická hodina denne s triednym učiteľom, zákaz ústneho skúšania, zákaz písomného skúšania (písomné práce, testy a pod.),
každý žiak a jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 8/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 8/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

Piaty, šiesty a siedmy ročník – 5.A, 6.A a 7.A trieda  
– naďalej prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
– naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT“, 
od 26. apríla prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín,
prvý týždeň = adaptačné obdobie = 5 vyučovacích hodín denne, 1 triednická hodina denne s triednym učiteľom, zákaz ústneho skúšania, zákaz písomného skúšania (písomné práce, testy a pod.),
každý žiak a jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 8/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 8/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

SZŠ ESPRIT Borodáčova
Žiak 1. stupňa 
– prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ,
– žiak 1. stupňa sa netestuje, aj keď dosiahol vek 10 rokov, 
– zákonný zástupca žiaka ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (stačí jeden) sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť,
– zákonný zástupca žiaka vyplní a odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 11/a (viď nižšie),     
– zákonný zástupca žiaka si prevezme tlačivo 11/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
– zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

Žiak 2. stupňa – 6.B trieda
– naďalej prebieha dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
– naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT“,
od 26. apríla prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín,
prvý týždeň = adaptačné obdobie = 5 vyučovacích hodín denne, 1 triednická hodina denne s triednym učiteľom, zákaz ústneho skúšania, zákaz písomného skúšania (písomné práce, testy a pod.),
každý žiak a jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 8/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 8/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

SG ESPRIT
Maturitný ročník – 4.AG

– prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu,
– každý žiak je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 10/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 10/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

Ostatné ročníky

– naďalej prebieha dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
– naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SG ESPRIT“,

Prevádzka školy - spoločné
– vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie rodičom,
– naďalej prebieha ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia),
– učiteľ si v stanovenom čase prevezme deti 1. stupňa. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter – odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla. Učiteľ v prípade podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie,
– každý žiak 2. stupňa a žiak SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pri vstupe na poschodie, učiteľ mu pred prvou hodinou vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom,
– naďalej je povinné dodržiavanie zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško),
– telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa naďalej nevyužívajú,
– krúžková činnosť sa nerealizuje.

Rúška, respirátory – spoločné

Od 19. apríla platí nová vyhláška k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (viď nižšie)

INTERIÉR
– žiaci 1. stupňa sú povinní používať rúško,
– žiaci 2. stupňa a SG, učitelia a ostatní zamestnanci školy môžu respirátor nahradiť rúškom

EXTERÉR
výnimku z povinnosti nosenia rúška alebo respirátora majú
– osoby vzdialené od seba viac ako 5 metrov,
– osoby pri výkone športu. 

Kloktacie testy – iba žiaci 2. stupňa - nepovinné

Škola nebude zabezpečovať odber biologického materiálu od žiakov v priestoroch školy počas vyučovacieho procesu.

Je možnosť, že žiaci vykloktajú daný test doma. Podmienkou ale je, že zákonný zástupca (nie žiak) v presne určenom dátume a čase od zamestnanca školy preberie odberový set, čiarový kód s menom dieťaťa. Doma na druhý deň ráno rodič s dieťaťom zrealizuje odber, na skúmavku nalepí čiarový kód. Označenú skúmavku s biologickým materiálom ráno do určeného času rodič (nie žiak) prinesie a odovzdá zamestnancovi školy. Následne si vzorky vyzdvihnú zástupcovia firmy, ktorá robí samotné vyhodnotenie testov. Výsledky testovania budú odoslané zákonným zástupcom do 72 hodín od vyzdvihnutia odobraných skúmaviek a riaditeľovi školy bude zaslaný súhrnný prehľad výsledkov testovania.

Vážení rodičia, ak máte záujem o túto formu testovania Vášho dieťaťa (iba žiaka 2. stupňa) za týchto podmienok, oznámte túto požiadavku triednemu učiteľovi do piatku 16.4.2021 do 12,00 hod.

Zamestnanec školy - spoločné 
– sa pri nástupe do práce preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT–PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
– vyplní a odovzdá pri nástupe do práce „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 9/a (viď nižšie),     
– si prevezme tlačivo 9/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
– je povinný dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúška, respirátora FFP2, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám v priestoroch s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

Vážení rodičia, kolegovia.
Sledujte, prosím, náš informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.

S úctou Ciráková, riaditeľka školy

 

 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 12.04.2021

https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf

 • Návrat do škôl 2021 – od 19. apríla 2021

https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

 • Čestné vyhlásenia

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

 • Kloktacie testy na školách

https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

 • Vyhláška ÚVZ č. 175 zo dňa 15. apríla 2021

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf?fbclid=IwAR1AEUya__BMuA6cofytXxYtdPScuXq_0kci0yqABI7qo6RBhbWBH_DIkLE

 

 

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 12. apríla 2021 

  V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 Vám oznamujeme nasledovné:
  Od 12. apríla 2021 (pondelok) platí pre  SZŠ ESPRIT Majerníkova
  Žiak 1. stupňa 
  – prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ,
  – žiak 1. stupňa sa netestuje, aj keď dosiahol vek 10 rokov, 
  – zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,
  Žiak 2. stupňa
   
  – naďalej prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
  – naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT“. 

  SZŠ ESPRIT Borodáčova
  Žiak 1. stupňa 
  – prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ,
  – žiak 1. stupňa sa netestuje, aj keď dosiahol vek 10 rokov, 
  – zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,
  Žiak 2. stupňa 
  – naďalej prebieha dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
  – naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT“. 

  SG ESPRIT
  Maturitný ročník – 4.AG
  – prebieha iba prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu,
  – každý žiak je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
  – vyplní a odovzdá pri nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 10/a (viď nižšie),     
  – si prevezme tlačivo 10/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
  Ostatné ročníky
  – naďalej prebieha dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
  – naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SG ESPRIT“.

  Zákonný zástupca žiaka nastupujúceho do školy
  – ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (stačí jeden), je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť,
  – vyplní a odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 11/a (viď nižšie),     
  – si prevezme tlačivo 11/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,

  Prevádzka školy
  – vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie rodičom,
  – naďalej prebieha ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia). Učiteľ si v stanovenom čase prevezme deti 1. stupňa. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter – odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla. Učiteľ v prípade podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie,
  – každý žiak SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie. Učiteľ mu pred prvou hodinou vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom,
  – žiaci 1. stupňa sú povinní používať rúško vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy,
  – žiaci 4. AG, učitelia a ostatní zamestnanci školy sú povinní používať respirátor bez výdychového ventilu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy,
  – naďalej je povinné dodržiavanie zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško),
  – telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa naďalej nevyužívajú,
  – krúžková činnosť sa nerealizuje.

  Zamestnanec školy 
  – sa pri nástupe do práce preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT–PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
  – vyplní a odovzdá pri nástupe do práce „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 9/a (viď nižšie),     
  – si prevezme tlačivo 9/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
  – je povinný dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie respirátorov FFP2, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

  Vážení rodičia, kolegovia.
  Sledujte, prosím, náš informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.

  S úctou Ciráková, riaditeľka školy

  • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 08.04.2021

            https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf 

  • Návrat do škôl 2021 – od 12. apríla 2021

            https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

   

   

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 07. apríla do 11. apríla 2021 

  Oznam k fungovaniu SZŠ a SG ESPRIT v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ ESPRIT.

  Školy ESPRIT budú od 07. apríla 2021 do 11. apríla 2021 naďalej žiakov vzdelávať v on-line režime rovnako, ako doposiaľ. Vyplýva to zo zmeny rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:4-A1810 zo dňa 30. marca 2021, ktoré bolo zverejnené dnes popoludní.

  (https://www.minedu.sk/data/att/19138.pdf)

  Zároveň Vám oznamujeme, že škola naďalej zabezpečí prezenčné vyučovanie pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

  Podľa mojich informácií bude MŠVVaŠ SR v závislosti od zvládnutia veľkonočného voľna v ďalšom týždni prijímať nové opatrenia. V prípade priaznivého vývoja pandemickej situácie sa očakáva postupný návrat do škôl nielen detí prvého stupňa, ale postupne už aj deviatakov, následne ostatných žiakov druhého stupňa.

  Zároveň zisťujeme čo najpodrobnejšie informácie ohľadom kloktacích testov. Budeme Vás informovať.  

  Vážení rodičia, dovoľte mi ešte popriať Vám všetkým pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov. A hlavne, zostaňme zdraví!

  S úctou Ciráková

 

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 22. 03. 2021 

  Oznam k fungovaniu SZŠ a SG ESPRIT v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ ESPRIT.

  Školy ESPRIT budú od 22. marca 2021 naďalej žiakov vzdelávať v on-line režime rovnako, ako doposiaľ a zároveň zabezpečia prezenčné vyučovanie len pre deti rodičov, ktorým obidvom povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domu. 

  Vyššie uvedené je v súlade s 

  • Uznesením vlády č. 160 zo 17. marca 2021 o predĺžení času trvania núdzového stavu 

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/104/20210320.html 

  • Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:3-A1810 zo dňa 19. marca 2021

  https://www.minedu.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-z-2-3-2021/?fbclid=IwAR3IZf6IjE1Ya0AhJFmNJcM84Vov67_jmCI9gIcr281lVz3hUCdswEkyhV

   

     

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 08. 03. 2021 

  Oznam k fungovaniu SZŠ a SG ESPRIT v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ ESPRIT.

  Školy ESPRIT budú od 8. marca 2021 vyučovať v on-line režime a zároveň zabezpečia prezenčné vyučovanie len pre deti rodičov, ktorým obidvom povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

  Vedenie školy apeluje na rodičov, aby nasledujúce tri týždne obmedzili mobilitu na nevyhnutné minimum.
  Zároveň Vám ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie sprísnených epidemiologických opatrení.
  Vyššie uvedené je v súlade so stanoviskami ministra školstva, ministra zdravotníctva, úradom vlády, ÚVZ, krízových štábov, vedcov ako aj starostov mestských časti Bratislava, v ktorých sídlia naše školy. 

  S úctou Ciráková
   

  • Príloha č. 11/c – Čestné vyhlásenie
  • Infografika – Návrat do škôl od 8.3.2021
  • Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 8.3.2021

  https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ 

  • Autentický výklad riaditeľa komunikačného odboru Ministerstva školstva Tomáša Kostelníka k otváraniu škôl

  https://www.ta3.com/clanok/1204595/pandemia-vyrazne-ovplyvnila-skolstvo-ako-to-bude-s-maturantami.html

   

   

   

   

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 15. 02. 2021

  Vážení rodičia, kolegovia. Oznamujeme Vám nasledovné informácie v súlade s 
  – Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021, 
  – Uznesením vlády číslo 77 zo dňa 05.02.2021,
  – Vyhláškou ÚVZ č. 47,
  – Materiálom ministerstva „Návrat do škôl od 8.2.2021“.

  Od 15. – 26. februára 2021 platí pre    

  SZŠ ESPRIT Majerníkova


  Žiak 1. a 2. stupňa
  – naďalej prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
  – popoludňajší Klub voľného času – naďalej prebieha len dištančná forma podľa schváleného časového harmonogramu,
  – zákonný zástupca má nárok na tzv. „pandemickú OČR“,
  – naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT“. 

  SZŠ ESPRIT Borodáčova

  Žiak 1. stupňa
  – prebieha prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín,
  – popoludňajší Klub voľného času – prebieha prezenčná forma v riadnom režime,
  – žiakov, ktorí nenastúpia na prezenčnú formu vzdelávania bude škola evidovať ako neprítomných s ospravedlnenou absenciou. Zákonný zástupca takéhoto žiaka nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,
  – neprítomní žiaci budú dostávať úlohy na domáce vypracovanie. Škola sa pokúsi o hybridnú formu vzdelávania na hlavných predmetoch (SJL, MAT, ANJ).
  – žiaci 1. stupňa sa netestujú ani v prípade, ak dosiahli vek 10 rokov,

  Zákonný zástupca
  – ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (stačí jeden), je povinný preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT– PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť,
  – vyplní a odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 11/a (viď nižšie),    
  – si prevezme tlačivo 11/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
  – nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“, ak jeho dieťa nenastúpi na prezenčné vyučovanie z dôvodu, že rodič neabsolvoval test, alebo z dôvodu, že má rodič strach dať svoje dieťa do kolektívu, 
  – má nárok na „pandemickú OČR“ a OČR v prípade, ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, alebo ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa,
  – je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ak dieťa nenastúpi na prezenčné vyučovanie,
  – individuálne odhlasuje svoje dieťa zo školskej jedálne e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v obvyklým spôsobom.

  Prevádzka školy
  – vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie rodičom,
  – naďalej používame bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante, aby sme predišli k premiešaniu osôb,
  – naďalej prebieha ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia). Učiteľ si v stanovenom čase prevezme deti. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla. Učiteľ v prípade podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie,
  – naďalej je povinné používanie rúšok vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy pre všetkých zúčastnených (žiak, učiteľ, ostatní zamestnanci školy),
  – naďalej je povinné dodržiavanie zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško),
  – telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa naďalej nevyužívajú,
  – krúžková činnosť sa nerealizuje.

  Zamestnanec školy
  – sa pri nástupe do práce preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT–PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky ÚVZ,
  – vyplní a odovzdá pri nástupe do práce „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti...“ – tlačivo 9/a (viď nižšie),    
  – si prevezme tlačivo 9/b „Informácie pre dotknuté osoby...“,
  – je povinný dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, respirátorov FFP2, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

  Žiak 2. stupňa
  – naďalej prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
  – popoludňajší Klub voľného času – naďalej prebieha len dištančná forma podľa schváleného časového harmonogramu,
  – zákonný zástupca má nárok na tzv. „pandemickú OČR“,
  – naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT“. 

  SG ESPRIT
  – naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage, 
  – naďalej platí „Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SG ESPRIT“.

  Vážení rodičia, kolegovia. Sledujte, prosím, náš informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.
  S úctou Ciráková, riaditeľka školy 

 • MŠVVaŠ SR od 8.2.2021 
  - Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 5.2.2021  - TU
  - Návrat do škôl
   2021 (manuál aktualizovaný k 8.2.2021) - TU
  - Uznesenie vlády č. 77 - TU
  -
   Vyhláška ÚVZ č. 47 - TU
  -
   Čestné vyhlásenie ZZ - tlačivo 11/a - TU
  - Čestné vyhlásenie zamestnanci - tlačivo 9/a - TU

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 11. 01. 2021

  Vážení rodičia, kolegovia. Oznamujeme Vám nasledovné informácie v súlade s
  – Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021, 
  – Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 08.01.2021,
  – Metodickým usmernením návratu do škôl v roku 2021 aktualizovaným k 05.01.2021,
  – Harmonogramom návratu do škôl v roku 2021

  ZÁVÄZNÉ:

  Od 11. – 15. januára 2021 (pondelok piatok) platí pre    
  SZŠ ESPRIT
  – žiaci 1. a 2. stupňa – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage,
  – popoludňajší Klub voľného času – prebieha len dištančná forma podľa schváleného časového harmonogramu zaslaného rodičom emailom.
  SG ESPRIT
  – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage.

  PLÁNOVANÉ:

  Od 18. 22. januára 2021 (pondelok piatok) platí pre
  SZŠ ESPRIT
  – žiaci 1. stupňa – prebieha prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ, žiaci 1. stupňa sa netestujú,
  – žiaci 2. stupňa – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage,
  – zamestnanci môžu vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu, okrem zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie na 1. stupni, ašak aj v tomto prípade ministerstvo odporúča testovanie tejto skupiny zamestnancov. Ministerstvo rovnako odporúča, aby sa testovali aj zákonní zástupcovia žiakov 1. stupňa.
  SG ESPRIT
  – prebieha len dištančná forma vzdelávania podľa schváleného rozvrhu hodín zverejnenom na EduPage,
  – žiaci v končiacom ročníku v 4.AG triede – prezečná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín len za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu žiaka vrátane jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
  – zamestnanci môžu vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

  Od 25. januára 2021 (pondelok) platí pre
  SZŠ ESPRIT
  – žiaci 1. stupňa – prebieha prezenčná forma vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane popoludňajšieho KVČ, žiaci 1. stupňa sa netestujú,
  – žiaci 2. stupňa – prebieha prezenčná forma vzdelávania len za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu žiaka vrátane jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti
  – zamestnanci môžu vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu, okrem zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie na 1. stupni, ašak aj v tomto prípade ministerstvo odporúča testovanie tejto skupiny zamestnancov a zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa taktiež odporúča, aby sa testovali
  SG ESPRIT
  – prebieha prezenčná forma vzdelávania len za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu žiaka vrátane jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
  – všetci zamestnanci vykonávajú prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

  Organizácia školského roka 2020/2021 – zmeny

  – Zrušuje sa externé testovanie žiakov 5. ročníka – T5
  – Externé testovanie žiakov 9. ročníka – T9 sa uskutoční dňa 09. júna 2021 (prvý termín) a 24. júna 2021 (náhradný termín) z predmetov SJL a MAT
  – Zrušuje sa externá časť maturitnej skúšky – EČ zo SJL, ANJ, MAT
  – Písomná forma internej časti maturitnej skúšky – PFIČ zo SJL a ANJ (sloh a esej) sa uskutoční v termínoch od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania PFIČ určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
  – Ústna forma internej časti maturitnej skúšky – ÚFIČ sa v SG ESPRIT uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2021
  – Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia v prvom termíne dňa 03. mája 2021 (prípadne 04. mája 2021), v druhom termíne dňa 10. mája 2021 (prípadne 11. mája 2021)
   – Talentové prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia v prvom termíne dňa 05. mája 2021 (prípadne 06. a 07. mája 2021), v druhom termíne dňa 12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája 2021)
  – Informatívny triedny aktív rodičov sa uskutoční on-line dňa 14. januára 2021 (štvrtok) v čase od 15,00 – 18,00 hod.
  – 1. klasifikačná porada (polročná) sa uskutoční dňa 26. januára 2021 (utorok)
  – Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka, ale priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre jeho klasifikáciu v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 bude žiakovi vydaný výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
  – Prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí dňa 31. januára 2021.
  – Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok 2020/2021 bude žiakom SZŠ a SG ESPRIT vydaný dňa 29.01.2021 (piatok).

  Vážení rodičia, kolegovia.
  Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 určuje MŠVVaŠ SR v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19. Sledujte preto, prosím, náš informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.
  Ciráková, riaditeľka školy

 • MŠVVaŠ SR zo 4.1. a 8.1.2021 
  - Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.1.2021  - TU
  - Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8.1.2021  - TU
  - Návrat do škôl
   2021 (manuál aktualizovaný k 5.1.2021) - TU
  - Harmonogram návratu do škôl 2021 - TU

 • MŠVVaŠ SR z 12.11.2020 TU
  Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 12.11.2020  - TU

 • MŠVVaŠ SR z 8.11.2020 
  - Usmernenie k opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" - netestované okresy - TU
  - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 8.11.2020  - TU

 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 2.11.2020  - TU

 • MŠVVaŠ SR z 1.11.2020 a 2.11.2020
  - Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť"  - TU
  - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 1.11.2020  - TU
   

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT k  30. 10. 2020      

Vážení rodičia, kolegovia.

V súvislosti s pripravovaným celoplošným testovaním obyvateľov vrátane detí nad 10 rokov v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020, by som Vás ako riaditeľka školy rada informovala o nasledovných skutočnostiach.

Zhrnula som základné informácie z materiálov, ktoré sú pre nás záväzné. Pravidlá, ktoré sa týkajú Vás, Vašich detí a zamestnancov školy som presne okopírovala z textov, nevstupujem do daných definícií mojím osobným vysvetľovaním, aby prípadne neprišlo z mojej strany k dezinformácii.

Uvádzam Vám linky na materiály, z ktorých som čerpala:

1) Rozhodnutie ministra školstva platné do 1.11.2020
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-ms-a-zs-27-10-2020-platne-do-1-11-2020/

2) Vyhlásenie zákonného zástupcu (29.10.2020) – príloha číslo 4
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-23102020/?fbclid=IwAR17VrxKHD8f6fidIzge_UGjpvvUwQ8zko2SCP2ShUb3u_eOg6JmjomFH7M

3) Uznesenie vlády č. 678 z 22.10.2020
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/zakaz-vychadzania-678_2020.pdf

4) Uznesenie vlády č. 693 z 28.10.2020
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1

5) VYHLÁŠKA č. 15 z  29. októbra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf?fbclid=IwAR3FjjvoPGYwL455avCqzcPMn_PewExX4Ar1dWKsC83JcPi-zr0Ft4njBTI

6) VYHLÁŠKA č. 16 z  30. októbra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf


Z bodu 1)
– 8.  Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – viď. bod 2)
– Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu...
– 9.   Zamestnanci ... základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
– 10. Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu ... sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 – viď. bod 3) (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).
– Pracovno - právne vzťahy... v základných školách bude riešiť osobitné usmernenie ministra školstva.

Z bodu 4)
–  Vláda
A. obmedzuje ... zákazom vychádzania ..., toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
10. dieťa do desiatich rokov veku,
12. cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy ... do a zo základnej školy,

Z bodu 5)
–  §1
(1) ... každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu ... sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí ... na dobu 10 dní ... Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
(3) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.

Z bodu 6)
– v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. ... všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.
– (2) Zákaz sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným
od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
f) dieťa do desiatich rokov veku,
q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy ...
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
– §2 Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
(2) Zákaz sa nevzťahuje na: rovnako ako vyššie
(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až k); do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.
(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vážení rodičia, kolegovia, dúfam, že som Vám sprehľadnila najzákladnejšie informácie a dostali ste odpovede na Vaše otázky.

Chcem touto cestou ešte poprosiť rodičov prvého stupňa SZŠ o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečení vyučovacieho procesu. Sami nevieme, ako testovanie dopadne aj vo vzťahu k učiteľom a zamestnancom školy. V prípade, že budete vedieť, že sa Vaše dieťa od utorka nezúčastní vyučovania, jeho ospravedlnenie oznámte, prosím, najneskôr do pondelka do 10,00 hod. e-mailom triednemu učiteľovi. Ďakujem. Nevylučujem ani možnosť dištančnej formy vzdelávania (môže byť vyhlásená karanténa, vyučujúci nenastúpia do práce...).

Zároveň prosím vyučujúcich druhého aj tretieho stupňa, môže sa stať, že Vás budeme musieť popri Vašom dištančnom vzdelávaní nasadiť učiť aj prezenčne na prvom stupni alebo v popoludňajšom KVČ. Počítajte aj s touto možnosťou, prosím. Ďakujem.
Usmernenie k pracovno – právnym vzťahom ministerstvo školstva doposiaľ nezverejnilo.

Všetkých Vás v mene vedenia školy pozdravujem. Verím, že túto neštandardnú situáciu spoločnými silami zvládneme. Vám, rodičia, ďakujem, že nám pomáhate chrániť zdravie Vašich detí a zamestnancov školy.

S úctou Ciráková

 

 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 26. 10. 2020

  Vážení rodičia.
  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné:

  Od 26. októbra 2020 (pondelok) platí pre

  SZŠ ESPRIT

  • prvý stupeň – naďalej pokračujeme v prezenčnej forme vzdelávania,
  • popoludňajší Klub voľného času – bude prebiehať naďalej bez zmien,
  • druhý stupeň – prechádza sa z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú formu. Žiaci, stravníci sú z obedov odhlásení.
  • platí Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SZŠ ESPRIT (viď nižšie). 

   SG ESPRIT

  • naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania,
  • platí Opatrenie RŠ – Dištančné vzdelávanie v SG ESPRIT (viď nižšie).

  JESENNÉ PRÁZDNINY
  Mení sa termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok).

  Vážení rodičia.
  Naďalej sledujte, prosím, informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy, rovnako Vašu e-mailovú schránku. Ďakujem. A zostaňme zdraví. 
  Ciráková, riaditeľka školy

 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 23.10.2020 - TU 
 • Opatrenie riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu v SZŠ ESPRIT - TU
 • Opatrenie riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu v SG ESPRIT - TU


 • Informácie k vyučovaniu na SZŠ a SG ESPRIT od 12. 10. 2020

Vážení rodičia.

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 Vám oznamujeme nasledovné:
Od 12. októbra 2020 (pondelok) platí pre
       
        SZŠ ESPRIT

 • naďalej pokračujeme v prezenčnej forme vzdelávania,
 • popoludňajší Klub voľného času bude prebiehať naďalej,
 • pribudla povinnosť nosiť rúška aj na prvom stupni SZŠ v interiéri školy vrátane tried,
 • po vyučovaní sa neorganizujú žiadne krúžky,

  SG ESPRIT
 • až do odvolania je prerušená prezenčná forma vzdelávania, budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní,
 • v pondelok a utorok budú žiakom zasielané iba úlohy, od stredy sa budú žiaci vzdelávať podľa riadneho rozvrhu hodín (očakávajte Opatrenie riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu),
 • žiaci, ktorí majú v škole učebnice a ďalšie učebné pomôcky, si ich prevezmú v pondelok v čase 08,00 – 10,00 hod. pri dodržaní prísnych hygienických opatrení. Mimo tohto času im veci vydané nebudú,
 • žiaci – stravníci budú zo školskej jedálne automaticky odhlásení.

Vážení rodičia.
Sledujte, prosím, informačný kanál EduPage, oficiálnu web stránku a FB stránku školy. Budeme Vás naďalej informovať. Ďakujem.
Ciráková, riaditeľka školy


 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ a SG ESPRIT od 16. 09. 2020
  _______________________________________________________________________________________________

  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

  Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

  Vstup do budovy školy je umožnený iba žiakom, nie však rodičom.

  Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa (rúško). Platí tiež povinnosť udržiavať vzájomný odstup.

  Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)

  • žiaci 1. stupňa SZŠ – povinný pred vstupom do budovy
  • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG – dezinfekcia povinná pri vstupe na poschodie, meranie teploty povinné v priebehu prvých troch vyučovacích hodín (zodpovední triedni učitelia)
  • zamestnanci – pri nástupe na pracovisko

  Používanie rúšok

  • 1. stupeň SZŠ v interiéri školy povinné, v triede výrazne odporúčané
  • 2. stupeň SZŠ a SG v interiéri školy vrátane tried povinné
  • zamestnanci rúška/štíty v interiéri školy vrátane tried povinné

  Zásadné pravidlá:

  • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško)
  • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka musí byť so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
  • Zriadenie miestnosti určenej na bezprostrednú izoláciu.
  • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
  • Udržiavať vzájomný odstup všetkých osôb počas vyučovania, počas prestávok, počas presunov v interiéri aj v exteriéri školy.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30. 09. 2020 nevyužívajú.
  • Krúžková činnosť – MŠVVaŠ SR vydá usmernenie k 01. 10. 2020.
  • Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

   Prevádzka školy

  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triedneho učiteľa.
  • Triedny učiteľ žiakov 1. stupňa SZŠ si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej triedy. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
  • Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie.
  • Každý žiak 2. stupňa SZŠ a SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie.   Triedny učiteľ mu v priebehu prvých 3 vyčovacích hodiny vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
  • Žiak si bude do školy denne nosiť prezuvky (vo vrecúšku), čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúška, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu (olovrant), prípadne osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné).

  SZŠ Majerníkova

  • Režim dňa od 16.09.2020 
   ranný príchod žiakov
   – cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa)
   – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                           – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
             žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
   vyučovací proces – podľa riadneho rozvrhu hodín
   obed 
   – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
   preberanie detí 1. stupňa SZŠ
   – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
   – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.

  SZŠ Borodáčova

  • Režim dňa od 16.09.2020
   ranný príchod žiakov
   – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
   – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 7,40 – 7,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                            – 7,50 – 8,00 hod. – 3.B a 0.B
             žiaci 2. stupňa SZŠ            – 7,40 – 7,55 hod. – 6.B
   vyučovací proces – podľa riadneho rozvrhu hodín
   obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
   preberanie detí 1. stupňa SZŠ
   – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
   – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

  Režim dňa bude aktualizovaný v závislosti od vývinu pandemickej situácie Covid19 v škole.

  PRÍLOHY:
  P1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
  P1  – Podmienky vstupu do školy - oznam
  P2  – Dotazník o zdravotnom stave zamestnanca pred nástupom do zamestnania
  P3  – Vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  P4  – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ
  P5  – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ
  P6  – Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ – po opätovnom návrate do školy
  P7  – Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ – po opätovnom návrate do školy
  P8  – Semafor ZŠ
  P9  – Semafor SŠ

  Dokumenty pre základnú školu nájdete TU 
  Dokumenty pre gymnázium nájdete TU 

    

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 (streda) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2 bez slávnostného úvodu. 
  V tento deň bude prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v stredu 2. septembra 2020.
S úctou Ciráková

 

 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ a SG ESPRIT od 02. – 14. 09. 2020
  ___________________________________________________________________________________________________

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

Vstup do budovy školy bude umožnený iba žiakom, nie však rodičom s výnimkou rodičov žiakov prvého a nultého ročníka SZŠ – povinne s rúškom.

Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa (rúško). Platí tiež povinnosť udržiavať vzájomný odstup.

Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)

 • žiaci 1. stupňa SZŠ – povinný pred vstupom do budovy
 • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG – dezinfekcia povinná pri vstupe na poschodie, meranie teploty v priebehu prvých troch vyučovacích hodín (zodovední triedni učitelia)
 • zamestnanci – pri nástupe na pracovisko

Používanie rúšok

 • žiaci 1. stupňa SZŠ – v interiéri školy povinné, v triede výrazne odporúčané
 • žiaci 2. stupňa SZŠ a SG  – v interiéri školy vrátane tried povinné
 • zamestnanci rúška/štíty – v interiéri školy vrátane tried povinné

Zásadné pravidlá:

 • Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško)
 • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka musí byť so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
 • Zriadenie miestnosti určenej na bezprostrednú izoláciu.
 • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
 • Nespájať na vyučovaní žiakov z rôznych tried.
 • Udržiavať vzájomný odstup všetkých osôb počas vyučovania, počas prestávok, počas presunov v interiéri aj v exteriéri školy.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.
 • Krúžková činnosť – MŠVVaŠ SR vydá usmernenie k 01. 10. 2020.
 • Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať preventívne opatrenia aj v súkromí (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy, vyhýbanie sa návštevám priestorov s vyšším počtom ľudí – zodpovednosť, disciplinovanosť, opatrnosť).

Prevádzka školy

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, rovnako po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triedneho učiteľa.
 • Triedny učiteľ žiakov 1. stupňa SZŠ si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej triedy. U každého žiaka vykoná pred vstupom do budovy ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
 • Škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka nepreberie.
 • Každý žiak 2. stupňa SZŠ a SG vykoná dezinfekciu svojich rúk pred vstupom na poschodie.   Triedny učiteľ mu v priebehu prvých 3 vyčovacích hodiny vykoná meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
 • Žiak si bude do školy denne nosiť prezuvky (vo vrecúšku), čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúška, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu (olovrant), prípadne osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné).

SZŠ a SG Majerníkova – režim dňa

 • Vstup žiakov bude do 09.09.2020 cez hlavný vchod, ďalej cez priestory SZŠ CENADA cez 1. poschodie (kinosála) na tretie poschodie do svojej triedy. Žiaci sa na prízemí prezujú a budú prechádzať cez priestory SZŠ CENADA. V budove Majerníkova budú do 9. 9. 2020 naďalej prebiehať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach na severnej strane – od ihriska naprieč všetkými poschodiami. Hlavná chodba na našom poschodí bude predelená mobilnou stenou, aby neprišlo k nežiadúcemu kontaktu.
 • Vstup žiakov bude po 09.09.2020 cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa).
 • Trieda 1.AG bude do 09.09.2020 umiestnená v odbornej učebni Informatika
 • Trieda 6.A bude do 09.09.2020 umiestnená v odbornej učebni Klubovňa

 • Režim dňa 02.09.2020 (streda)
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez priestory CENADA
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 8,40 – 8,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                           – 8,50 – 9,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 8,40 – 8,55 hod.
  vyučovací proces – do 10,00 hod.
  obed – dňa 02.09.2020 poskytovaný nebude
  KVČ – 10,00 – 13,00 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – v čase 10,00 – 10,15 hod. (prvý ročník – odchádzajúce deti odvedie rodič, druhý až štvrtý ročník – odchádzajúce deti odvedie vychovávaveľ na prízemie podľa dohody s rodičom)
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 12,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode (po etapách).

 • Režim v dňoch od 03.09.2020 do 09.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez priestory CENADA
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                          – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
  vyučovací proces 
  – 03.09. a 04.09.2020 (štvrtok, piatok) budú mať žiaci 1. stupňa SZŠ 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa SZŠ a SG budú mať 5 vyučovacích hodín
  – od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín      
  obed – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode (po etapách).

 • Režim v dňoch od 09.09.2020 do 14.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez hlavný vchod, cez schodište vpravo (pôvodná trasa)
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ          – 7,40 – 7,50 hod. – 1.A a 2.A
                                                          – 7,50 – 8,00 hod. – 3.A a 4.A
            žiaci 2. stupňa SZŠ a SG   – 7,40 – 7,55 hod.
  obed – čas od 12,40 – 13,50 hod. priebežne podľa rozvrhu hodín
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.

 SZŠ Borodáčova – režim dňa

 • Vstup všetkých žiakov bude cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante. Aby sme predišli zbytočnému zhromažďovaniu sa žiakov na chodbách a pri šatňových skrinkách, šatňové skrinky sa používať nebudú. Žiaci sa po rannom filtri prezujú a najbližším schodiskom sa presunú na tretie poschodie do tried.

 • Režim dňa 02.09.2020 (streda)
  ranný príchod žiakov
  – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 8,40 – 8,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                          – 8,50 – 9,00 hod. – 3.B a 0.B
            žiaci 2. stupňa SZŠ            – 8,40 – 8,55 hod. – 6.B
  vyučovací proces – do 10,00 hod.
  obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
  KVČ – 10,00 – 13,00 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – v čase 10,00 – 10,15 hod. (prvý ročník – odchádzajúce deti odvedie rodič, druhý a tretý ročník – odchádzajúce deti odvedie vychovávaveľ na prízemie podľa dohody s rodičom)
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 12,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

 • Režim v dňoch 03.09.2020 do 14.09.2020
  ranný príchod žiakov
  – cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante
  – čas: žiaci 1. stupňa SZŠ           – 7,40 – 7,50 hod. – 1.B a 2.B
                                                           – 7,50 – 8,00 hod. – 3.B a 0.B
            žiaci 2. stupňa SZŠ            – 7,40 – 7,55 hod. – 6.B
  vyučovací proces
  – 03.09. a 04.09.2020 (štvrtok, piatok) budú mať žiaci 1. stupňa SZŠ 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa SZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín
  – od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín      
  obed – čas od 11,45 – 12,05 hod.
  preberanie detí 1. stupňa SZŠ
  – buď v čase, keď budú deti na prízemí a to pred obedom alebo po obede, po dohode s rodičom
  – alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy po dohode s rodičom, v prípade nepriaznivého počasia od 16,45 hod., od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (po etapách).

Režim dňa bude aktualizovaný v závislosti od vývinu pandemickej situácie Covid19 v škole.

Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy (semafor).

PRÍLOHY:
P1 – podmienky vstupu do školy 
P2 – dotazník o zdravotnom stave zamestnanca pred nástupom do zamestnania 
P3 – vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ 
P5 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ 
P6 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ – po opätovnom návrate do školy 
P7 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu SŠ – po opätovnom návrate do školy 
P8 – semafor ZŠ 
P9 – semafor SŠ 

 

 

Organizácia školského roka 2020/2021 
____________________________________________________

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) 1. februára (pondelok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Termíny pedagogických porád
Pracovná porada - 26.08.2020 (streda)
Pedagogická rada - 22.09.2020 (utorok)
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 10.11.2020 (utorok) - online
1. klasifikačná porada (polročná) - 26.01.2021 (utorok) - online
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 13.04.2021 (utorok)  - online
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 24.06.2021 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov
29.09.2020 (utorok)  – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 – online
30.09.2020 (streda)  – spoločný v SZŠ Borodáčova 2 – online
12.01.2021 (utorok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
13.01.2021 (streda)  – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
14.01.2021 (štvrtok) – informatívny – online
13.04.2021 (utorok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62 - online
14.04.2021 (streda)  – informatívny v SZŠ Borodáčova 2 - online
08.06.2021 (utorok)  – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
09.06.2021 (streda)  – informatívny v SZŠ Borodáčova 2

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - ZRUŠENÉ
1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 2021 alebo T5 2021 sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) z predmetov matematika aslovenský jazyk a literatúra.
2. Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejnené na NÚCEM nájdete TU 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - ZMENA TERMÍNU 
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2021 alebo T9 2021 sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) 09. júna 2021 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok) 24. júna 2021 (štvrtok) z predmetov SJL a MAT.
3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejnené na NÚCEM nájdete TU 

Maturitná skúška 2021 - EČ, PFIČ, ÚFIČ ZRUŠENÉ

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021  - TU 
Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 - TU

Zrušuje sa externá časť maturitnej skúšky – EČ zo SJL, ANJ, MAT.
Zrušuje sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky – PFIČ zo SJL a ANJ (sloh a esej) sa uskutoční v termínoch od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania PFIČ určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
Zrušuje sa ústna forma internej časti maturitnej skúšky – ÚFIČ sa v SG ESPRIT uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2021.

Pôvodné termíny    
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 08. – 13. apríl 2021.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
Informácie o maturitnej skúške 2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ - termíny presunuté po návrate detí do škôl
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 02.09.2020 do 31.10.2020. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do 30. novembra 2020. V januári 2021 žiaci obdržia z ISTŽ certifikát. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT - ZMENA 
10. máj 2021 (pondelok) 3. máj 2021 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
13. máj 2021 (štvrtok)  10. máj 2021 (pondelok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT  - ZRUŠENÉ
16. apríl 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
23. apríl 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT - ZRUŠENÉ
12. marec 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
19. marec 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62

LVVK/SVVK - ZRUŠENÉ
Termín: 17. – 22. január 2021
Miesto: Bachledova dolina

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT - ZRUŠENÉ
Termín: máj - jún 2021 

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ): 
ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: máj 2021

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

Školské výlety
Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka SZŠ sa môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka SZŠ a žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Skolský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
Termín: jún 2021 

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                
1.  08:00 - 08:45                                        
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  11:00 - 11:45                                                
5.  11:55 - 12:40                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                               
1.  08:00 - 08:45                                       
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  10:55 - 11:40                                                
5.  11:50 - 12:35                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Termíny prázdnin nájdete TU