Aktuality

Prijatie na Súkromné gymnázium ESPRIT - 2. kolo

Vážení rodičia.
Máte doma deviataka?
Prihláste ho na naše Súkromné gymnázium ESPRIT!

Vypísali sme druhé kolo prijímacích pohovorov, které sa bude konať dňa 22. júna 2021.
Novú prihlášku žiadajte na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Prihlášku bez potvrdenia lekára posielajte na adresu: 
Súkromné gymnázium ESPRIT
Majerníkova 62
841 05 Bratislava

Podmienky a kritériá k prijatiu na SG ESPRIT nájdete dolu pod textom.


17.05.2021
Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021
(pre školský rok 2021/2022) nájdete TU

 

24.02.2021
MŠVVaŠ SR - Prijímacie pokračovanie pre školský rok 2021/2022

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/?fbclid=IwAR0UO9Dgti1_XvDuyFDWkkRBsOq04sHB22714Buq-GrFjVyOwXUISAve3Ws

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT - ZMENA
10. máj 2021 (pondelok)   3. máj 2021 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
13. máj 2021 (štvrtok)    10. máj 2021 (pondelok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.


Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

 1. Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov o týchto skutočnostiach:
 1. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.
 2. Forma podania prihlášky je možná: 
 3. Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.
 4. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:
 • študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

 1. K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.
 2. Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

 

 1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený
 1. k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,
 2. k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

 

 1. Výchovný poradca do 15.4.2021 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka
 1. doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje,
 2. vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky,
 3. priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka podľa bodu 1 písm. d) tohto usmernenia,
 4. opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka dodatočne kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, ktorú zákonný zástupca na základnú školu už doručil.

 

 1. Riaditeľ základnej školy do 16. apríla 2021
 1. podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských informačných systémoch prihlášku podpíše pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému a „odklikne“ ich akceptovanie),
 2. odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať
 • elektronicky, ak stredná škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory  alebo
 • poštou, ak stredná škola nezadala  do svojho školského informačného systému svoje učebné   a/alebo  študijné odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme.  Prihlášky poštou odošle tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.

 

 1. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:
 • elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
 • v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 

 1. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy,
 1. zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,
 2. zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo, aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.