Aktuality

DRUHÉ KOLO PP na Súkromné gymnázium ESPRIT

 

Vážení rodičia.

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia do Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava pre školský rok 2022/2023.

Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 21. júna 2022 (utorok).

Prihlášku prosíme zaslať na našu školu prostredníctvom školy, ktorú Vaše dieťa v súčasnosti navštevuje.

                                                

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

 Máte doma deviataka?
Prihláste ho na naše Súkromné gymnázium ESPRIT!

PODMIENKY A KRITÉRIÁ
PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom Bratislavského samosprávneho kraja určujem nasledovné podmienky a kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu.

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J – gymnázium
KÓD ŠKOLY: 000611050
EDUID ŠKOLY: 100000747
ZAMERANIE: všeobecné
DĹŽKA ŠTÚDIA: štvorročné
PLÁNOVANÝ POČET TRIED: jedna trieda s počtom žiakov 17 


PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 1. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 20. marca 2022 podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme (prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným podaním) alebo prostredníctvom školského informačného systému.  Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu.
 2. Potvrdenia (kópie diplomov alebo certifikátov) o olympiádacha súťažiach s uvedením úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži uchádzači pripoja k prihláškezašlú formou skenu (v prípade podania prihlášky prostredníctvom školského informačného systému) alebo osobne doručia najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Ak potvrdenia nebudú predložené v stanovenej lehote a určeným spôsobom, škola deklarované umiestnenia nezohľadní pri prijímacom konaní a nepridelí uchádzačovi príslušné body. 
 3. Podľa § 66 ods. 8 školského zákona uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, riaditeľ strednej školy určí náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
 4. Pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 školského zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 5. Uchádzač úspešne vykoná písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a  matematika.
 6. Podľa § 65 ods. 5 školského zákona budú na štúdium bez vykonania písomných prijímacích skúšok prijatí tí uchádzači, ktorí v externom testovaní T9-2022 dosiahli úspešnosť najmenej 90% v obidvoch predmetoch samostatne.
  Rozhodnutie o prijatí uchádzača bez vykonania písomných prijímacích skúšok zašle škola zákonnému zástupcovi najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
 7. Uchádzač sa umiestnil na 1. - 17. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom konaní podľa platných kritérií.
 8. Uchádzač potvrdil svoj nástup na štúdium v stanovenom termíne.

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Uchádzači o štúdium budú pozvaní na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky.

Miesto prijímacej skúšky
Súkromné gymnázium ESPRIT
Majerníkova 62
84105 Bratislava

Termín prijímacej skúšky

 • 1. termín – 2. máj 2022  (pondelok) 
 • 2. termín – 9. máj 2022  (pondelok)

Obsah prijímacej skúšky
Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, pričom ich obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 2.

Rozsah prijímacej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra – 45 minút
 • matematika                         – 45 minút

Hodnotenie
Pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov budú participovať na celkovom hodnotení uchádzača:       

 • 40 bodov za výsledky prijímacej skúšky
       20 bodov za výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
       20 bodov za výsledky prijímacej skúšky z matematiky.
 • 30 bodov za výsledky zo ZŠ
  - Prospech v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis za 8. ročník 2. polrok a za 9. ročník 1. polrok.  Ak mal žiak zo všetkých uvedených predmetov jednotky, získa 30 bodov. Za každú dvojku sa počet bodov znižuje o jeden bod, za každú trojku o dva body a za každú štvorku o tri body,
  - Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ „aktívne absolvoval“ alebo slovné hodnotenie, bude toto nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou,
  - Za zníženú známku zo správania na stupeň 2 sa počet bodov znižuje o 2 body,
  za zníženú známku zo správania na stupeň 3 sa počet bodov znižuje o 4 body a
  za zníženú známku zo správania na stupeň 4 sa počet bodov znižuje o 6 bodov.
 • 20 bodov za celoslovenské testovanie T9-2022 (testovanie žiakov 9. ročníka)
  Žiakom pridelíme prepočítaný počet bodov získaný v T9-2022. Získaný počet bodov v teste T9-2022 vynásobíme koeficientom 20/MAX, kde MAX je maximálny možný bodový zisk za test v T9-2022:
  - 10 bodov za T9 zo slovenského jazyka a literatúry
  - 10 bodov za T9 z matematiky
 • 10 bodov za výsledky v súťažiach
  Zarátavajú sa umiestnenia na predmetových olympiádach a súťažiach, celonárodných a medzinárodných umiestnenia. Body pridelíme nasledovne:
  -  1. miesto 4 body,
  -  2. miesto 3 body,
  -  3. miesto 2 body,
  -  za úspešnú účasť 1 bod.                                                          

 V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:       

 • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 • uprednostnený bude žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • uprednostnený bude žiak, ktorý má väčší počet bodov za študijné výsledky na ZŠ.

Podľa výsledkov prijímacieho konania odošleme uchádzačovi najneskôr dňa 18. mája 2022 rozhodnutie o prijatí.
     
Zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2022 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

 

V Bratislave dňa 22. 02. 2022                                                   
Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

 

Usmernenie a prílohy nájdete TU