Aktuality

SZŠ ESPRIT sa zapojila do programu FinQ

SZŠ ESPRIT sa zapojila do programu FinQ

PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA FINANČNEJ KULTÚRY PRE ŠKOLY

Vzdelávací program tvoria 3Q vo finančnej rovnici:

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ - kvocient finančnej kultúry.

Program FinQ podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci našej školy sa naučia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov, hľadísk či perspektív v ich každodennom živote. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov.

FinQ vzdelávanie je schválené MŠVVaŠ SR ako Inovačné vzdelávanie v oblasti zvyšovania profesijných kompetencií učiteľov za účelom rozvoja kompetencií žiakov potrebných v 21. storočí. 

S implementáciou FinQ do vyučovacích predmetov začneme na našej škole od septembra školského roka 2023/2024. V súčasnosti prebieha vzdelávanie pedagógov, následne sa uskutoční testovanie žiakov. S ich výsledkami sa Vám radi pochválime.


Mg. Adela Drusková (koordinátor)