Aktuality

Didaktické hry

Dňa 12.9 a 13.9 sa na prvom stupni konali didaktické hry. Prvý deň bol venovaný téme Mimoriadne udalosti, akými sú živelná pohroma, havária, katastrofa...

Prvú časť dňa sme venovali teoretickej časti, kedy sme si vysvetlili základné pojmy mimoriadnych udalostí, čo robiť v prípade že nám hrozí nebezpečie a ako bezpečne opustiť budovu v prípade požiaru. Nasimulovali sme výstražný signál, pri ktorom deti museli okamžite opustiť triedy, zoradiť sa a vyjsť z budovy. Praktickou časťou sme pokračovali na dvore pred školou. Deti sme rozdelili do skupín zmiešaných tried, a zadali úlohu, nakresliť evakuačný plán budovy (školy). 
Druhý deň sme odštartovali prezentáciami evakuačných plánov. Uistili sme sa, že deti dobre poznajú priestory školy, aj postup pri možnej evakuácií. Pokračovali sme teoretickou časťou a video ukážkami podania prvej pomoci, či už pri bezvedomí, dusení sa predmetom, zranení.... Didaktické hry sme ukončili v lesíku Kráľova hora, kde si deti precvičili stabilizovanú polohu, a prenášanie zraneného na tzv. "stoličke". 

1-4.ročník

Viac fotiek nájdete v albume: Didaktické hry

On September 12 and 13, didactic games were held in the first grade. The first day was devoted to the topic of emergency events, such as natural disaster, accident, disaster... The first part of the day was devoted to the theoretical part, when we explained the basic concepts of emergency events, what to do in case of danger and how to safely leave the building in in case of fire. We simulated a warning signal where the children had to immediately leave the classrooms, line up and exit the building. We continued with the practical part in the yard in front of the school. We divided the children into groups of mixed classes and assigned the task of drawing an evacuation plan for the building (school).
We started the second day with presentations of evacuation plans. We found out that the children knew the school grounds well, as well as the procedure for possible evacuation. We continued with the theoretical part and video demonstrations of administering first aid, whether in case of unconsciousness, suffocation by an object, injuries... We ended the didactic games in the Kráľova hora forest, where the children practiced a stabilized position and carrying wounded into so-called "chairs".

1-4.grade