Aktuality

Týždeň športu

Tak a máme za sebou prvý mesiac školy? ubehlo to ako voda. Tento mesiac sme uzatvorili týždňom športu.
Začali sme v pondelok brainstormingom o športe. Detičky boli rozdelené do skupín. V skupinkách boli deti so všetkých ročníkov pospájané. Aktivita bola okrem iného zameraná na prácu v skupine a prezentáciu plagátov, čo deti vytvorili. Detičky sa úloh zhostili veľmi dobre. Na konci prvého dňa si deti aj odohrali pohybom svoj obľúbený šport a obecenstvo hádalo. Opäť táto aktivita bola zameraná na spoluprácu v skupine a komunikáciu bez slov? Počas týždňa deti mali každé ráno rozcvičku, pomocou ktorej sme si všetci zlepšili deň?rozcvičili telá a pozabávali sa. Po rozcvičke v utorok a piatok nasledoval zdroj vitamínov (nakrájané ovocie), čo je neodmysliteľnou súčasťou každého športu (pestrá zdravá strava). Na hodinách telesnej sme si spojili triedy a zašportovali si aj súťažne formou štafiet a iných pohybových hier. Na výtvarnej sme si stvárnili náš obľúbený šport.
 
Well, the first month of school is behind us ? it went by like water. We closed this month with a week of sports. We started on Monday with brainstorming about sports. The children were divided into groups. Children from all grades were combined in groups. Among other things, the activity focused on group work and the presentation of posters that the children created. The children performed the tasks very well. At the end of the first day, the children played their favorite sport with movement and the audience guessed. Again, this activity was focused on group cooperation and non-verbal communication ? During the week, the children had a warm-up every morning, with which we all improved our day ? they warmed up their bodies and had fun. The warm-up on Tuesday and Friday was followed by a source of vitamins (chopped fruit), which is an integral part of every sport (a varied healthy diet). In physical education classes, we combined classes and played competitive sports in the form of relays and other movement games. In art class, we portrayed our favorite sport.
 
Viac fotiek nájdete v albume: Týždeň športu
 
Ms. Elenka, Ms.Ivka, Ms.Janka