Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (596)

Organizácia školského roka 2020/2021

Organizácia školského roka 2020/2021 
____________________________________________________

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Termíny pedagogických porád
Pracovná porada - 26.08.2020 (streda)
Pedagogická rada - 22.09.2020 (utorok)
1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 10.11.2020 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 26.01.2021 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 13.04.2021 (utorok) 
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 24.06.2021 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov
29.09.2020 (utorok) – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62 – online
30.09.2020 (streda) – spoločný v SZŠ Borodáčova 2 – online
12.01.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
13.01.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
13.04.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
14.04.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2
08.06.2021 (utorok) – informatívny v SZŠ a SG Majerníkova 62
09.06.2021 (streda) – informatívny v SZŠ Borodáčova 2

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 2021 alebo T5 2021 sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) z predmetov matematika aslovenský jazyk a literatúra.
2. Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejní NÚCEM v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2021 alebo T9 2021 sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).
3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Maturitná skúška 2021     
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa marca 2021 (streda),
c) matematika dňa marca 2021 (štvrtok),
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 08. – 13. apríl 2021.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
Informácie o maturitnej skúške sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 02.09.2020 do 31.10.2020. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do 30. novembra 2020. V januári 2021 žiaci obdržia z ISTŽ certifikát. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT
10. máj 2021 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
13. máj 2021 (štvrtok) – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT
16. apríl 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
23. apríl 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT
12. marec 2021 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
19. marec 2021 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62

LVVK/SVVK
Termín: 17. – 22. január 2021
Miesto:  Bachledova dolina

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT 
Termín: máj - jún 2021 

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ): 
ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín.
Termín: 16. september 2020

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín: 08., 09. september 2020
               jún 2021

Školské výlety
Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka SZŠ sa môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka SZŠ a žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Skolský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
Termín: jún 2021 

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                
1.  08:00 - 08:45                                        
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  11:00 - 11:45                                                
5.  11:55 - 12:40                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                               
1.  08:00 - 08:45                                       
2.  08:55 - 09:40                                     
3.  09:55 - 10:40                                                
4.  10:55 - 11:40                                                
5.  11:50 - 12:35                                                
6.  12:45 - 13:30
7.  14:00 - 14:45
8.  14:50 - 15:35

Termíny prázdnin nájdete TU

 

 

Espriťáci o ESPRITE

Blíži sa koniec školského roka a to je vhodná príležitosť hodnotiť nielen žiakov, ale aj školu...pozrime sa, čo si o ESPRITe myslia niektorí naši žiaci ... 

Pomoc OZ Tuláčik

Žiakom štvrtého ročníka na ZŠ Majerníkovej sa počas vianočného bazáru podarilo vyzbierať 90 eur a dnes sme tieto peniažky poslali do OZ Tuláčik v Brezne a podporili tak zvieratká bez domova.

Súťaž FENOMÉNY SVETA

Naša škola sa zapojila do získania grantu vo výške 10 000 eur, ktoré zastrešuje projekt FENOMENYSVETA.SK. Žiaci vo veku od 10 do 15 rokov sa môžu zapojiť do súťaže formou vzdelávania sa prostredníctvom on-line videa s youtuberom Bačom.

Výučba anglického jazyka a nemeckého jazyka na ESPRITE

Anglický jazyk 
 
Základná škola
Proces výučby anglického jazyka na základnej škole prispôsobujeme ku kontinuálnemu prechodu na naše gymnázium. Z tohto dôvodu žiaci deviateho ročníka končia na úrovni B1, ktorá je kompatibilná s úrovňou maturanta na strednej odbornej škole. Podpornú pomôcku predstavujú učebnice Motivate, Beyond a Ready for PET. Deviataci zároveň pracujú na riešení rôznych maturitných úloh z učebníc určených pre maturantov na úrovni B1.
Žiakov všetkých ročníkov vedieme k čítaniu kníh v origináli, ktoré minimálne dvakrát do roka prezentujú. Úspešní absolventi úrovne B1 sa môžu bez akejkoľvek prípravy navyše prihlásiť na medzinárodné testovanie The University of Cambridge Preliminary English Test (PET).
 
Gymnázium
Výučba anglického jazyka na gymnáziu prebieha v dvoch úrovniach ( B2 a C1) podľa Európskeho referenčného rámca prostredníctvom tzv. „soft skills“ a štyroch základných zručností: počúvanie, čítanie s porozumením, rozprávanie a písanie. Žiaci kontinuálne pokračujú s čítaním kníh v origináli a ich prezentáciou.
Žiaci prvého a druhého ročníka absolvujú výučbu na úrovni B2. Nosnými piliermi pre nadobudnutie potrebných zručností sú učebnice Ready for FCE.
Po úspešnom absolvovaní oboch ročníkov, žiak získa úroveň B2, kompatibilnú s úrovňou maturitnej skúšky na konci gymnaziálneho štúdia. Žiaci sa podľa záujmu môžu prihlásiť cez British Council na medzinárodnú skúšku The Cambridge First Certificate in English (FCE), bez toho, aby museli absolvovať prípravu navyše.
Základ výučby v treťom a štvrtom ročníku je postavený na učebniciach Ready for CAE, na úrovni C1. Úspešný absolvent štvrtého ročníka tak dosiahne úroveň maturanta bilingválneho gymnázia a zároveň bez absolvovania ďalších kurzov sa môže prihlásiť na medzinárodnú skúšku The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).
Výučba anglického jazyka je obohatená o mnohé rozširujúce učebnice získané cez PROJEKT ESF – „Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania“. Žiaci nadobúdajú vedomosti navyše z predmetov ako Sociológia, Ekonomika a ekonómia, Environmentálne štúdie, Teória poznania, Literatúra, Biológia a pod.
 
Mgr. Martina Andilová
 

Studying English at ESPRIT

Elementary School
Learning process of the English language at our elementary school is adapted to continual transition to our Grammar School. Pupils are systematically prepared and after finishing elementary school with language acquisition of B1, they are fully prepared to study at the Grammar School.
The subject curriculum is taught methodically and study materials consist of many textbooks like Motivate, Beyond or Ready for PET. Simultaneously, 9th graders cope with more demanding tasks which are primarily appointed for a leaving exam. Having more English lessons weekly than pupils normally have, pupils understanding and practical usage of language are facilitated.
Pupils are encouraged and enabled to read authentic materials and books hence they have no problem to elaborate on the plot of those books twice a year. In addition, successful B1 school leavers can apply for the University of Cambridge Preliminary English Test (PET) for international testing without any training. 

Grammar School 
We teach English on average 5 lessons per week. Our students can select from FCE (First Certificate in English) and CAE (Certificate in Advanced English) on behalf of Common European Framework of Reference by means of “soft skills“ and four major language skills: listening, reading with comprehension, speaking and writing.
Students are not only reading authentic materials but also elaborating on them. Freshmen and sophomores will reach upper-intermediate level acquisition, whereas juniors and seniors will reach the advanced one.
Studying pillars for them are Ready for FCE and Ready for CAE textbooks. Students can apply for an international exam called The Cambridge First Certificate in English (FCE) or The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) without any training.
Our teaching process is enriched by a variety of materials or interactive software, many of them gained by Project ESF with a slogan – “Teaching contemporaneously, innovatively, creatively means to open the gate to the world of work and further education.“
Students obtain basic knowledge from a variety of fields such as Sociology, Economics and Economy, Environmental studies, Epistemology, Literature, Biology and many others.

Mgr. Martin Nagy

 

Nemecký jazyk

Základná škola

Vyučovanie nemeckého jazyka na základnej škole je organizované tak, aby žiaci po skončení školy mohli pokračovať plynule na gymnáziu. Teda počas piatich rokoch (5. - 9. ročník) zvládli učivo úrovne A1 a A2. Tomu je prispôsobené aj učivo učebníc Pingpong neu (1. diel pre ročníky 5 a 6, 2. diel pre ročníky 7 a 8). V 9. ročníku sme nahradili 3. diel učebnice Pingpong učebnicou Direkt neu 2, ktorá je pre túto vekovú kategóriu zaujímavejšia a vhodnejšia. Deviataci sa majú možnosť takto zoznámiť skôr s maturitnými zadaniami, lebo táto učebnica tvorí prechod od úrovne A2 k B1. K rozšíreniu slovnej zásoby a nácviku čítania s porozumením sú zaradené aj doplnkové texty a práca s časopismi Hurra a Spitze. Žiaci si na týchto hodinách vyberajú texty, ktoré ich zaujímajú a prezentujú vhodnou formou. Obľube sa tešia aj projekty ku konverzačným témam, ktoré žiaci kreatívne prezentujú.

Gymnázium

Žiaci na gymnáziu pokračujú v učebnici Direkt neu 2, ktorej učivo je rozvrhnuté podľa úrovne vedomosti žiakov. (Učebnica obsahuje 10 lekcii, takže je určená na 2 roky). Na učebnicu Direkt neu 2 nadväzuje Direkt neu 3, kde získajú žiaci vedomosti a zručnosti na úrovni B1-B2. Formy práce sú zamerané na zvládnutie jazykových zručnosti žiakov a najmä na komunikáciu v cudzom jazyku a prezentáciu rečových zručností. Ak sa žiaci rozhodnú maturovať z predmetu nemecký jazyk, v 4. ročníku si dopĺňajú vedomosti na seminári z nemeckého jazyka v konverzácii, pre ktorý sú určené mnohé z učebníc vhodných na maturitu z NJ (Zmaturuj z nemeckého jazyka 2, Opakujeme k maturitám a pod...). Hodiny nemeckého jazyka na gymnáziu sú zamerané na konverzáciu. Na škole sa maturuje aj z úrovne B1 a aj z úrovne B2.
Pre žiakov našej školy sú organizované aj exkurzie do Viedne, ktoré sú vhodnou príležitosťou precvičiť si nemecký jazyk v praxi.


Der Deutschunterricht in ESPRIT

Die Grundschule

Der Deutschunterrichtin der Grunschulewird so organisiert, dass dieSchüler nach dem Abschluß der Schule am Gymnasium fließend im Deutschunterricht fortsetzen könnten. Also innerhalb 5 Jahren / Schuljahrgang 5.-9./ beherrschen si den Lehrstoff des Niveaus A1 und A2. Dafür wird auch der Lehrstoff der Lehrewerke Pingpong neu angepasst / Pingpong1 für 5.und 6. Klasse, Pingpong 2 für die 7.und 8. Klasse /. In der 9. Klasse wird ein neues Lehrbuch verwendet / statt dem Lehrwerk Pinpong 3/. Das ist das Lehrbuch Direkt neu 2, das für neunte Klasse interessanter und passender ist. Die Schüler der neunten Klasse haben so Möglichkeit, sich mit den Abiturthemen schon früher bekannt zu machen, weil dieses Lehrwerk ein Übergang zwischen dem Nivea A2 und B1 ist. In den Deutschunterricht wird auch die Arbeit mit verschieden Texten eingeführt / die Zeitschriften Hurra und Spitze /. So verbreitern sich die Schüler den Wortschatz und üben die Fähigkeiten im Leseverstehen. Sie wählen sich interessante Texte aus, die im Unterricht dann vorhanden können. Sehr beliebt ist auch Projektarbeit, die zu den Konversationsthemen bestimmt ist und von den Schülern auch kreativ präsentiert wird.

Das Gymnasium

Die Schüler am Gymnasium lernen Deutsch aus den Lehrbüchern Direkt neu 2. Sie setzen im Lehrstoff fort und der ist nach dem Niveau der Kenntnisse der Schüler geplant. (Inhaltlich beträgt das Lehrbuch 10 Lektionen und es ist für zwei Studienjahrgänge bestimmt). Als die Fortsetzung kommt das Lehrwerk Direkt 3, in dem die Schüler Sprachkenntnisse und Fähigkeiten im Niveau B1-B2 gewinnen. Die Arbeitsformen und Methoden werden zum Beherrschen der Sprachkompetenzen der Schüler geeignet und besonders auf Kommunikation in der Fremdsprache und auf die Präsentation der Sprachfähigkeiten angepasst. Wenn die Schüler sich für das Abitur in der deutschen Sprache entscheiden, können sie ihre Kenntnisse im Schulfach Deutschseminar vertiefen und sich in der Konversation verbessern. Im Seminar wird mit verschiedenen Lehrwerken gearbeitet, die fürs Abitur anwendbar sind (zB: Lege dein Abitur ab! 2, Wir wiederholen fürs Abitur…). Der Deutschunterricht ist am Gymnasium überwiegend auf die Konversation gezielt. Am Gymnasium wird das Abitur im Niveau B1 und auch im B2 gemacht.
Für unsere Schüler werden auch Exkursionen nach Wien organisiert, die eine gute Möglichkeit sind, Deutsch als Fremdsprache in Praxis zu üben.

Mgr. Daniela Barčáková

 

 

 

 

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy sa používajú na vytváranie, vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok. Slúžia teda aj ako pomôcka pre štúdium a usporiadanie informácií, riešenie problémov, rozhodovanie a písanie. Kreslenie spojené s písaním navyše prospieva prepájaniu hemisfér nášho mozgu.

Online hodina francúzštiny

Na online francúzštine sme sa zahrali na realitných agentov. Žiaci nás previedli pomocou kamery po svojich domovoch, ukázali nám svoje kráľovstvá a výhľady z okna. Zopakovali sme si slovnú zásobu bývanie.

Návrat do školy

Ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk, rúška na tvári, farebná šnúrka na krku na odlíšenie skupín... to všetko patrilo k dnešnému nástupu do školy....

Art club

Keď už sme nemohli mať náš obľúbený art club, tak aspoň takto sme si ho doma pripomenuli a napísali originálnym spôsobom naše mená.