Prečo škola ESPRIT?

Prečo si vybrať školu ESPRIT?

Škola ESPRIT je slovenská škola s anglickým Klubom voľného času. Jedinečnosť školy spočíva v tom, že spájame výučbu v slovenčine, podľa slovenských učebných osnov, s kvalitnou výučbou v cudzom jazyku. Učíme slovenské reálie, slovenčina u nás nie je voliteľný predmet a popri tom sme výrazne rozšírili výučbu cudzích jazykov. Každý žiak ESPRITU má počas štúdia možnosť naučiť sa dva svetové jazyky.

Predmet anglický jazyk sa vyučuje od prvej triedy ZŠ. Učitelia so žiakmi bežne komunikujú po anglicky aj na iných hodinách a aj cez prestávky. Popoludňajšie voľnočasové aktivity prebiehajú výlučne v angličtine. Škola v prírode, lyžiarsky kurz - v angličtine. Žiak piateho ročníka dosahuje znalosť anglického jazyka na úrovni žiaka deviateho ročníka bežnej základnej školy. Náš deviatak je pripravený ísť z anglického jazyka maturovať. Od 5. ročníka si žiak k angličtine vyberá ďalší cudzí jazyk – nemčinu alebo francúzštinu.

Nadväzujúce gymnázium má akademické ambície. Úroveň výučby cudzích jazykov však pokračuje, nezačína sa od začiatku. Žiaci sú angličtinu zvyknutí používať aj ako nástroj pre svoje ďalšie vzdelávanie. Sú zvyknutí komunikovať v cudzích jazykoch – každoročne absolvujú zahraničné jazykovo-poznávacie pobyty. Naši absolventi úspešne študujú na vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí.

Za úspechom školy ESPRIT stojí individuálny prístup učiteľov ku vzdelávaniu našich žiakov za využitia moderných metód výučby spolu so snahou rozvíjať v žiakoch ich talent a kreativitu. Materiálno-technické vybavenie školy je na výbornej úrovni. Sme jednou z mála súkromných škôl na Slovensku, ktorá je vybavená špičkovým prírodovedným laboratóriom zriadeným z prostriedkov ESF. Ďalej poskytujeme odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, multimediálnu učebňu, 2 telocvične, plavecký bazén (25 m), kinosálu, školskú jedáleň a veľký školský dvor so športoviskami. Každoročne zaznamenávame veľké úspechy v rôznych súťažiach a olympiádach. Je to zrejme aj tým, že máme v triedach nižší počet žiakov a prevláda tu rodinná atmosféra. Pedagogický personál je mladý, kvalitný, akčný ale hlavne stabilný. Učitelia ponúkajú žiakom aj širokú škálu záujmových krúžkov, o.i. JOLLY PHONICS, Drama Club ESPRIT, Francúzsky šansón, Športový klub ESPRIT, kde sa ich vzájomný pozitívny vzťah ešte viac prehlbuje.

Zriaďovateľom oboch škôl a elokovaného pracoviska je právnická osoba - Občianske združenie ESPRIT, ktoré združuje členov, profesionálov pracujúcich v školstve. 

 

Chcem získať viac informácii o zápise Chcem získať viac informácii o školnom Kontaktné informácie

 

 

Viac z tejto kategórie: « História školy