Projekty

Naša obec - náš div sveta (ročníkový projekt)

 

     V tomto školskom roku 2010/2011 sa žiaci  6. ročníka vydali za objavovaním krás ich rodiska v podobe projektu s názvom "Naša obec - náš div sveta" . Medzipredmetové prepojenie občianskej výchovy, dejepisu a geografie ponúklo dostatočný priestor pre žiakov zapojiť sa do projektu rôznym spôsobom.

     Projekt sa realizoval v rámci vyučovacích hodín občianskej výchovy, kde žiaci samostatne a tvorivo pracovali na zadanej téme. Využili kvalitne dostupnú techniku  na spracovanie témy v škole, dostupnú literatúru ale aj materiály z jednotlivých mestských častí mesta Bratislava. Úlohy, ktoré mali praktický charakter (povesti a príbehy obce, slovník nášho nárečia, anketa v mestskej časti, erb mestskej časti, plán mestskej časti, významné osobnosti obce, kultúrno - športové aktivity) študenti spracovali a medzi spolužiakmi prezentovali. 

      Plnenie úloh našlo u žiakov pozitívny ohlas o čom svedčia výsledky ich práce. Verím, že informácie, ktoré si žiaci medzi sebou vymenili, aj v budúcnosti vzbudia ich záujem o svoju obec - mestskú časť.

 

     Mgr. Martin Kotyra, koordinátor projektu