Projekty

Diagnostika a testovanie tela

Naša škola zorganizovala pre svojich študentov projekt pod názvom Diagnostika a testovanie tela. Vykonávali sa 3 testy zamerané na rovnováhu študentov, diagnostika svalu v oblasti trupu a aj vyšetrenie chrbtice. Stav (zakrivenia) detských chrbtíc sa z roka na rok zhoršuje a dochádza k nesprávnemu držaniu tela. Pri poruchách chrbtice je u detí potrebné celživotné cvičenie a tiež zmena životného štýlu. Samozrejme ako prvoradé je samotná diagnostika a zistenie prípadných problémov. Hlavným koordinátorom testovania je Doc. Erika Zemková, PhD., ktorá pracuje na Fakulte telesnej výchovy a športu v oblasti diagnostiky športovcov, JOSÉ M. MUYOR, PhD. (pracovník zo Španielskej Univerzity), Mgr. Gabriela Štefániková (doktorandka Fakulty telesnej výchovy a športu) a Mgr. Martin Kotyra (externý doktorand FTVŠ UK a učiteľ telesnej výchovy na SG ESPRIT a SZŠ ESPRIT).

V súčasnosti sa vyšetrenie chrbtice vykonáva jedinečnou, vo svete uznávanou modernou metódou, pomocou detektora chrbtice. Samotné meranie je veľmi presné, jednoduché, zdravé a zároveň aj finančne náročné meranie. Prístroj, ktorým sa vykonáva meranie na našej škole sa volá Spinal Mouse. Je to neinvazívna metóda, ktorej výsledkom je kompletný obraz chrbtice zobrazujúceho na monitore PC v 2D alebo 3D obraze. Meranie chrbtice vykonáva odborník JOSÉ M. MUYOR, PhD. pôsobiaci ako učiteľ a pracovník vo výskumnej oblasti zo Španielskej Univerzity z Almérie.

http://www.jssm.org/vol10/n2/16/v10n2-16pdf.pdf

http://www.johk.pl/files/17minarro.pdf

http://versita.metapress.com/content/84517508832r1l66/fulltext.pdf

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2011.575476

 

Ďalším testom je posudzovanie tzv. core stability pomocou „Load Release Balance Test". Jedinec stojí na dynamometrickej platni a v náhodnom čase sa uvoľní závažie o hmotnosti 2 kg, (1 kg), ktoré testovaná osoba drží v predpažení. Monitoruje sa pohyb ťažiska tela v smere antero-posterior a medio-lateral pred, počas a po vypustení závažia. Okrem veľkosti narušenia rovnováhy najmä v smere antero-posterior sa analyzuje aj čas od vypustenia závažia po maximálnu hodnotu v smere posterior.

Posledným testom je Posudzovanie statickej rovnováhy pozostáva z monitorovania základných stabilografických parametrov počas stoja na pevnej podložke. Na tento účel sa využíva diagnostický systém FITRO Sway Check, ktorý umožňuje monitorovanie pohybu ťažiska v horizontálnej rovine na základe analýzy distribúcie vertikálnej sily registrovanej pomocou dynamometrickej platne s tromi tenzometrickými snímačmi sily. Súčasťou testu sú aj performačné testy stability postoja, ktoré sú pre študentov najzaujímavejším testom, pretože im to pripomína hranie PC hier, alebo Wii Nintenda. Toto zariadenie sa využíva na posudzovanie presnosti regulácie pohybu ťažiska tela v požadovanom smere. Úlohou testovanej osoby je presunmi váhy v predozadnom, resp. bočnom smere čo najpresnejšie kopírovať krivku pohybujúcu na monitore zľava doprava (regulácia pohybu ťažiska v smere osi Y), resp. zhora nadol (regulácia pohybu ťažiska v smere osi X).
Link na FTVŠ a cenník vykonávaných testov:
http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2706

Mgr. Martin Kotyra