Projekty

Národný projekt - Elektronické testovanie

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013 realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT sa zapojili do projektu elektronického testovania.

Operačný program: Vzdelávanie

Projekt spolufinacovaný z Európskeho sociálneho fondu

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

ITMS kód Projektu: 26110130546

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.1.: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

ITMS kód Projektu: 26140130030

Obdobie realizácie projektu: marec 2013 ň november 2015