Projekty

PROJEKT ESF - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania

Projekt predpokladá zriadenie prírodovedného laboratória, doplnenie knižničného fondu školy, inováciu didaktických prostriedkov, metód a foriem vzdelávania a skvalitnenie výučby jednotlivých predmetov. Zriadením prírodovedného laboratória, doplnením knižničného fondu školy, rozšírením a obnovením didaktických prostriedkov bude možné využívať inovatívne prístupy k zvyšovaniu jednotlivých kompetencií žiakov, podporovať podnikateľské vedomosti, kompetencie, zručností a ekonomické myslenie žiakov pre potreby trhu práce. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy získa škola kvalitnú pedagogickú základňu na vyučovanie jednotlivých predmetov. Výsledným výstupom by malo byť inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej škole a uplatnenie jej absolventov. Naplnením cieľov sa zatraktívni vzdelávanie a príprava žiakov pre ich plnohodnotný život. Úspešne realizovaný projekt sa stane nástrojom, ktorý ukazuje cestu pre ďalšie strategické zámery rozvoja vzdelávania v našej škole.