Projekty

PROJEKT IROP „ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica“

ÚDAJE O PROJEKTE 
 

Hlavným cieľom projektu „ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica“ je skvalitniť základné vzdelávanie v súkromnej základnej škole a to obstaraním učebne cudzích jazykov a knižnice a tak prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov. Zriadením odbornej jazykovej učebne a vybavením knižnice umožníme vytvárať primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí, individuálny prístup, zaradenie žiakov so špeciálno – výchovnými potrebami aktívne sa zapájať, zabezpečiť inklúziu vzdelávania.

V rámci projektu budeme realizovať 2 hlavné aktivity a 1 podpornú aktivitu. 
Hlavné aktivity sú: Obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov a Obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Podpornou aktivitou, ktorú budeme realizovať, je riadenie projektu.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 100, Počet podporených základných škôl – 1 a Počet podporených učební jazykových – 1, Počet podporených knižníc – 1.

Realizáciou projektu dosiahneme lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, umiestnenia sa na popredných miestach v súťažiach a testovaniach a začlenenie žiakov v rámci inkluzívneho vzdelávania. Zároveň budeme mať zriadenú jazykovú učebňu a knižnicu.

 

Zverejnenie:

  • Kúpna zmluva – dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Záväzná objednávka – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – nábytok – dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Záväzná objednávka – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – pomôcky – dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Záväzná objednávka – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – IKT – dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Záväzná objednávka – dodatok č. 1. – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – nábytok – dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Záväzná objednávka – dodatok č. 1. – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – pomôcky – dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Záväzná objednávka – dodatok č. 1. – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – IKT – dátum zverejnenia: 27.05.2021