Projekty

GRANTOVÝ PROGRAM KOMUNITNEJ DOTÁCIE 2021

VYHLASOVATEĽ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

ŽIADATEĽ: Občianske združenie ESPRIT

NÁZOV PROJEKTU: „Pomáhajme si navzájom - Dobudovanie spoločenského priestoru na ZŠ s MŠ Borodáčova 2“

POŽADOVANÁ SUMA: 4 984,00 EUR

SCHVÁLENÁ SUMA: 3 133,44 EUR

POPIS PROJEKTU: Zakúpenie a inštalácia technického vybavenia do spoločenskej miestnosti – hlavne zvukársky mixážny pult, DVD prehrávač, CD prehrávač, reproduktory, mikrofóny a pod.

ÚČEL, resp. POUŽITIE DOTÁCIE:
Dotácia je použitá na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti
a) kultúrno – spoločenské aktivity,
b) vzdelávanie,
c) telovýchova, šport a mládež,
d) sociálna oblasť,
e) ochrana a tvorba životného prostredia,
f) rozvoj komunitného života

Od 1. septembra 2017 sa v nami vybudovanom spoločenskom priestore na prízemí budovy  ZŠ Borodáčova organizovalo veľa školských akcií nielen pre SZŠ ESPRIT a pre ZŠ Borodáčova zvlášť, ale konalo sa dokonca aj veľa spoločných akcií (obidve školy spolu).

Jedná sa napríklad o každoročné Slávnostné otvorenie školského roka,  Deň otvorených dverí, rôzne vystúpenia detí pre rodičov pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci, Dňa matiek a pod. V spoločenskej miestnosti sa organizujú rôzne celoškolské akcie, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, koncerty a iné vzdelávacie aktivity. Rovnako sa tu organizujú rôzne školenia pre učiteľov a ďalších zamestnancov školy. Tiež sa tu stretávame s rodičmi na triednych aktívoch. Rovnako sa tu prezentujú rôzne organizácie poskytujúce vzdelávanie deťom.

V rámci rozvoja komunitného života sa v priestoroch organizujú akcie aj pre obyvateľstvo ako napr. voľby,  stretnutie starostu s obyvateľmi a pod. Plánujeme tu tiež realizovať kurzy pre seniorov a pre mamičky na MD, burzy, SWAP a pod. Od minulého školského roka je tento priestor k dispozícii aj pre deti a rodičov materskej škôlky, ktorá je už súčasťou ZŠ Borodáčova 2.

Pre kvalitnú realizáciu takýchto aktivít bolo potrebné dobudovať priestory príslušným technickým vybavením. Sme presvedčení, že finančná dotácia z Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre projekt „Pomáhajme si navzájom - Dobudovanie spoločenského priestoru na ZŠ s MŠ Borodáčova 2“ je zmysluplne využitá nielen pre potreby SZŠ ESPRIT a ZŠ s MŠ Borodáčova 2, ale aj pre obyvateľstvo MČ Ružinov a širokú verejnosť.