Projekty

Projekty

Projekty

Projekty (26)

PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA FINANČNEJ KULTÚRY PRE ŠKOLY

SZŠ ESPRIT sa zapojila do programu FinQ

PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA FINANČNEJ KULTÚRY PRE ŠKOLY

Vzdelávací program tvoria 3Q vo finančnej rovnici:

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ - kvocient finančnej kultúry.

Program FinQ podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci našej školy sa naučia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov, hľadísk či perspektív v ich každodennom živote. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov.

FinQ vzdelávanie je schválené MŠVVaŠ SR ako Inovačné vzdelávanie v oblasti zvyšovania profesijných kompetencií učiteľov za účelom rozvoja kompetencií žiakov potrebných v 21. storočí. 

S implementáciou FinQ do vyučovacích predmetov začneme na našej škole od septembra školského roka 2023/2024. V súčasnosti prebieha vzdelávanie pedagógov, následne sa uskutoční testovanie žiakov. S ich výsledkami sa Vám radi pochválime.


Mg. Adela Drusková (koordinátor)

DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

 

Súkromná základná škola ESPRIT a Súkromné gymnázium ESPRIT sa od roku 2022 zapájajú do Medzinárodného programu – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

O čom je program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu?

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje  v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Programu sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 14 až 25 rokov. Účastníci môžu aj po skončení štúdia na našej škole ďalej pokračovať s plnením svojich cieľov.  Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia.  Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť.

 

GRANTOVÝ PROGRAM KOMUNITNEJ DOTÁCIE 2021

VYHLASOVATEĽ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

ŽIADATEĽ: Občianske združenie ESPRIT

NÁZOV PROJEKTU: „Pomáhajme si navzájom - Dobudovanie spoločenského priestoru na ZŠ s MŠ Borodáčova 2“

POŽADOVANÁ SUMA: 4 984,00 EUR

SCHVÁLENÁ SUMA: 3 133,44 EUR

POPIS PROJEKTU: Zakúpenie a inštalácia technického vybavenia do spoločenskej miestnosti – hlavne zvukársky mixážny pult, DVD prehrávač, CD prehrávač, reproduktory, mikrofóny a pod.

ÚČEL, resp. POUŽITIE DOTÁCIE:
Dotácia je použitá na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti
a) kultúrno – spoločenské aktivity,
b) vzdelávanie,
c) telovýchova, šport a mládež,
d) sociálna oblasť,
e) ochrana a tvorba životného prostredia,
f) rozvoj komunitného života

PROJEKT IROP „ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica“

ÚDAJE O PROJEKTE 
 

Hlavným cieľom projektu „ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica“ je skvalitniť základné vzdelávanie v súkromnej základnej škole a to obstaraním učebne cudzích jazykov a knižnice a tak prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov. Zriadením odbornej jazykovej učebne a vybavením knižnice umožníme vytvárať primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí, individuálny prístup, zaradenie žiakov so špeciálno – výchovnými potrebami aktívne sa zapájať, zabezpečiť inklúziu vzdelávania.

V rámci projektu budeme realizovať 2 hlavné aktivity a 1 podpornú aktivitu. 
Hlavné aktivity sú: Obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov a Obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Podpornou aktivitou, ktorú budeme realizovať, je riadenie projektu.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 100, Počet podporených základných škôl – 1 a Počet podporených učební jazykových – 1, Počet podporených knižníc – 1.

Realizáciou projektu dosiahneme lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, umiestnenia sa na popredných miestach v súťažiach a testovaniach a začlenenie žiakov v rámci inkluzívneho vzdelávania. Zároveň budeme mať zriadenú jazykovú učebňu a knižnicu.

 

Zverejnenie:

  • Kúpna zmluva – dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Záväzná objednávka – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – nábytok – dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Záväzná objednávka – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – pomôcky – dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Záväzná objednávka – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – IKT – dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Záväzná objednávka – dodatok č. 1. – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – nábytok – dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Záväzná objednávka – dodatok č. 1. – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – pomôcky – dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Záväzná objednávka – dodatok č. 1. – ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica – IKT – dátum zverejnenia: 27.05.2021

 

PROJEKT ESF - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania

Projekt predpokladá zriadenie prírodovedného laboratória, doplnenie knižničného fondu školy, inováciu didaktických prostriedkov, metód a foriem vzdelávania a skvalitnenie výučby jednotlivých predmetov. Zriadením prírodovedného laboratória, doplnením knižničného fondu školy, rozšírením a obnovením didaktických prostriedkov bude možné využívať inovatívne prístupy k zvyšovaniu jednotlivých kompetencií žiakov, podporovať podnikateľské vedomosti, kompetencie, zručností a ekonomické myslenie žiakov pre potreby trhu práce. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy získa škola kvalitnú pedagogickú základňu na vyučovanie jednotlivých predmetov. Výsledným výstupom by malo byť inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej škole a uplatnenie jej absolventov. Naplnením cieľov sa zatraktívni vzdelávanie a príprava žiakov pre ich plnohodnotný život. Úspešne realizovaný projekt sa stane nástrojom, ktorý ukazuje cestu pre ďalšie strategické zámery rozvoja vzdelávania v našej škole.

Národný projekt - Elektronické testovanie

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013 realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

Projekt ZELENÁ ŠKOLA

Od školského roka 2012/2013 sa Súkromná základná škola ESPRIT zapojila do projektu Zelená škola.  Tento program sa realizuje na Slovensku od roku 2004 a počet zapojených škôl neustále narastá. Samotný program nesúci názov „Eco-schools" vznikol už v roku 1994. Vďaka podpore Európskej komisie bol implementovaný v krajinách Dánsko, Grécko, Nemecko či Veľká Británia a neskôr i do celého sveta. Vznikol ako potreba zapájania mladých ľudí o ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na miestnej úrovni.  V roku 2003 uznal program OSN pre životné prostredie „Eco-schools"  ako praktický model, kde mladí ľudia budú svojimi aktivitami prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.  Každoročne je tak zapojených do programu čoraz viacej škôl zo všetkých kontinentov.  V súčasnosti sa uvádza viac ako 35 tisíc škôl zo 47 krajín sveta.