Testovanie 9

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Všeobecné informácie

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2020 alebo T9-2020 sa uskutoční sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15 - 16. apríla 2020.

3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

5. NÚCEM od školského roku 2019/2020 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov T9-2020. Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou

6. Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejnené na nucem.sk.

 


Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 - SZŠ ESPRIT

Testovanie 9 2019 sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na  1  569 školách – 1 446 základných školách a po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom. Testy písalo spolu 40 529 žiakov.


Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky – 64,7 %

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky – 63,1 %
Najúspešnejší žiak – Laifr Denis – 100,0 %

Z hľadiska typu zriaďovateľa (štátne, cirkevné, súkromné) sú výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste z matematiky porovnateľné.

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry – 68,7 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry – 62,3 %
Najúspešnejší žiak – Kothaj Ivan – 90,0 %

Z hľadiska typu zriaďovateľa (štátne, cirkevné, súkromné) sú výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste zo slovenského jazyka porovnateľné.


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.
    

 

Viac z tejto kategórie: « Testovanie 5 Maturity »