Prijímanie na štúdium

Prijímanie na štúdium

Prijímacie pokračovanie pre školský rok 2022/2023

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV
DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
 SG ESPRIT PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom Bratislavského samosprávneho kraja určujem nasledovné podmienky a kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu.

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J – gymnázium
KÓD ŠKOLY: 000611050
EDUID ŠKOLY: 100000747
ZAMERANIE: všeobecné
DĹŽKA ŠTÚDIA: štvorročné
PLÁNOVANÝ POČET TRIED: jedna trieda s počtom žiakov 17 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 1. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 20. marca 2022 podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme (prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným podaním) alebo prostredníctvom školského informačného systému.  Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu.
 2. Potvrdenia (kópie diplomov alebo certifikátov) o olympiádacha súťažiach s uvedením úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži uchádzači pripoja k prihláške, zašlú formou skenu (v prípade podania prihlášky prostredníctvom školského informačného systému) alebo osobne doručia najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Ak potvrdenia nebudú predložené v stanovenej lehote a určeným spôsobom, škola deklarované umiestnenia nezohľadní pri prijímacom konaní a nepridelí uchádzačovi príslušné body. 
 3. Podľa § 66 ods. 8 školského zákona uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, riaditeľ strednej školy určí náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletéhouchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
 4. Pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 školského zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 5. Uchádzač úspešne vykoná písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a  matematika.
 6. Podľa § 65 ods. 5 školského zákona budú na štúdium bez vykonania písomných prijímacích skúšok prijatí tí uchádzači, ktorí v externom testovaní T9-2022 dosiahli úspešnosť najmenej 90% v predmete slovenský jazyk a literatúrazároveň dosiahli úspešnosť najmenej 90% v predmete matematika. Rozhodnutie o prijatí uchádzača bez vykonania písomných prijímacích skúšok zašle škola zákonnému zástupcovi najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
 7. Uchádzač sa umiestnil na 1. - 17. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom konaní podľa platných kritérií.
 8. Uchádzač potvrdil svoj nástup na štúdium v stanovenom termíne.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Uchádzači o štúdium budú pozvaní na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky

Miesto prijímacej skúšky
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, 84105 Bratislava

Termín prijímacej skúšky

 • termín – 2. máj 2022  (pondelok) 
 • termín – 9. máj 2022  (pondelok) 

Obsah prijímacej skúšky
Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, pričom ich obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 2.

Rozsah prijímacej skúšky

 • slovenský jazyk a literatúra 45 minút
 • matematika                          – 45 minút

Hodnotenie
Pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov budú participovať na celkovom hodnotení uchádzača:       

 • 40 bodov za výsledky prijímacej skúšky

20 bodov za výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
20 bodov za výsledky prijímacej skúšky z matematiky.

 • 30 bodov za výsledky zo ZŠ

- Prospech v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis za 8. ročník 2. polrok a za 9. ročník 1. polrok.  Ak mal žiak zo všetkých uvedených predmetov jednotky, získa 30 bodov. Za každú dvojku sa počet bodov znižuje o jeden bod, za každú trojku o dva body a za každú štvorku o tri body.
- Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ „aktívne absolvoval“ alebo slovné hodnotenie, bude toto nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
- Za zníženú známku zo správania na stupeň 2 sa počet bodov znižuje o 2 body, za zníženú známku zo správania na stupeň 3 sa počet bodov znižuje o 4 body a za zníženú známku zo správania na stupeň 4 sa počet bodov znižuje o 6 bodov.

 • 20 bodov za celoslovenské testovanie T9-2022 (testovanie žiakov 9. ročníka)

Žiakom pridelíme prepočítaný počet bodov získaný v T9-2022. Získaný počet bodov v teste T9-2022 vynásobíme koeficientom 20/MAX, kde MAX je maximálny možný bodový zisk za test v T9-2022:
- 10 bodov za T9 zo slovenského jazyka a literatúry
- 10 bodov za T9 z matematiky

 • 10 bodov za výsledky v súťažiach

Zarátavajú sa umiestnenia na predmetových olympiádach a súťažiach, celonárodných a medzinárodných umiestnenia. Body pridelíme nasledovne:
-  1. miesto 4 body,
-  2. miesto 3 body,
-  3. miesto 2 body,
-  za úspešnú účasť 1 bod.                                                       

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:       

 • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 • uprednostnený bude žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • uprednostnený bude žiak, ktorý má väčší počet bodov za študijné výsledky na ZŠ.

Podľa výsledkov prijímacieho konania odošleme uchádzačovi najneskôr dňa 18. mája 2022 rozhodnutie o prijatí.

Zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2022 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

 
V Bratislave dňa 22. 02. 2022                                                   
Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

 

Usmernenie a prílohy nájdete TU

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Prijímacie pokračovanie pre školský rok 2021/2022

23.2.2021   Zdroj: TU
Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022

 1. Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov o týchto skutočnostiach:
 1. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.
 2. Forma podania prihlášky je možná: 
 3. Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.
 4. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:
 • študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

 1. K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.
 2. Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

 

 1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený
 1. k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,
 2. k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

 

 1. Výchovný poradca do 15.4.2021 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka
 1. doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje,
 2. vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky,
 3. priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka podľa bodu 1 písm. d) tohto usmernenia,
 4. opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka dodatočne kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, ktorú zákonný zástupca na základnú školu už doručil.

 

 1. Riaditeľ základnej školy do 16. apríla 2021
 1. podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských informačných systémoch prihlášku podpíše pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému a „odklikne“ ich akceptovanie),
 2. odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať
 • elektronicky, ak stredná škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory  alebo
 • poštou, ak stredná škola nezadala  do svojho školského informačného systému svoje učebné   a/alebo  študijné odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme.  Prihlášky poštou odošle tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.

 

 1. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:
 • elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
 • v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 

 1. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy,
 1. zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,
 2. zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo, aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

 

Viac z tejto kategórie: « Zameranie štúdia Priebeh štúdia »