Prijímanie na štúdium

Prijímanie na štúdium

Prijímaciu skúšku na gymnaziálne štúdium píšu uchádzači  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch. Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl. 

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk. Odkaz na stránku je http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Prijatie žiaka na štúdium je realizované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka pre 4 - ročnú formu gymnaziálneho štúdia a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacie skúšky podľa „Podmienok a kritérií pre prijatie" (musia byť zverejnené do 31. marca predchádzajúceho školského roka) sú zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva základnej školy. Nakoľko však predpokladom zvládnutia štúdia na súkromnom gymnáziu je schopnosť rýchlo a efektívne sa učiť cudzie jazyky, schopnosť aktívnej komunikácie v nich, rozvinutie schopností generalizácie, systemizácie a správnej argumentácie ako aj kombinačného myslenia a priestorového vnímania, prijímacie skúšky sú zamerané na tvorivosť, čítanie s porozumením, logiku a overenie jazykových predpokladov. Pri prijímaní sa nevyžaduje znalosť cudzieho jazyka.
     
V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať jednu triedu 4 - ročného gymnaziálneho štúdia s maximálnym počtom žiakov 20 v triede.
 
1. kolo prijímacích skúšok sa bude konať dňa 11. 05. 2020 a 14. 05. 2020.
Prihlášku na štúdium treba zaslať na adresu školy. 
 
Viac z tejto kategórie: « Zameranie štúdia Priebeh štúdia »