Prijímanie na štúdium

Prijímanie na štúdium

Vážení rodičia.
Máte doma deviataka?
Prihláste ho na naše Súkromné gymnázium ESPRIT!

Prihlášku bez potvrdenia lekára posielajte na adresu: 
Súkromné gymnázium ESPRIT
Majerníkova 62
841 05 Bratislava

Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

06.05.2020

Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy, vrátane osemročných gymnázií, je 15. máj 2020. V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou, a preto preň takisto platí termín podania prihlášky 15. máj 2020, ako aj pre ostatné stredné školy.

Rodičia mohli do 28. februára 2020 podať najviac dve prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Do 15. mája 2020 môžu podať dve štandardné prihlášky na vzdelávanie na strednej škole, pokiaľ tak ešte neurobili. 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

 

 • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia na Súkromné gymnázium ESPRIT v Bratislave v školskom roku 2020/2021. 

  Podmienky a kritériá prijímacieho konania do pre školský rok 2020/2021 zverejnené na našej webovej stránke školy stratili platnosť na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky o prerušení vyučovania až do odvolania. Na základe nižšie uvedenej informácie nebola zaslaná žiadnemu žiakovi prostredníctvom adresy zákonného zástupcu žiaka POZVÁNKA na prijímacie skúšky.

  Nový termín pre zverejnenie Podmienok a kritérií prijímacieho konania  je 28. apríl 2020. Po zverejnení  usmernenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú  Podmienky a kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka v čo najkratšom čase zverejnené na webovej stránke školy.

  Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

  Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020

  Prevzaté z webu: ucimenadialku.sk

   

  PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 nájdete pod textom.

 

 

 

Pôvodné:

Prijímaciu skúšku na gymnaziálne štúdium píšu uchádzači  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch. Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl. 

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk. Odkaz na stránku je http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Prijatie žiaka na štúdium je realizované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka pre 4 - ročnú formu gymnaziálneho štúdia a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacie skúšky podľa „Podmienok a kritérií pre prijatie" (musia byť zverejnené do 31. marca predchádzajúceho školského roka) sú zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva základnej školy. Nakoľko však predpokladom zvládnutia štúdia na súkromnom gymnáziu je schopnosť rýchlo a efektívne sa učiť cudzie jazyky, schopnosť aktívnej komunikácie v nich, rozvinutie schopností generalizácie, systemizácie a správnej argumentácie ako aj kombinačného myslenia a priestorového vnímania, prijímacie skúšky sú zamerané na tvorivosť, čítanie s porozumením, logiku a overenie jazykových predpokladov. Pri prijímaní sa nevyžaduje znalosť cudzieho jazyka.
     
V školskom roku 2019/2020 budeme otvárať jednu triedu 4 - ročného gymnaziálneho štúdia s maximálnym počtom žiakov 20 v triede.
 
1. kolo prijímacích skúšok sa bude konať dňa 11. 05. 2020 a 14. 05. 2020.
Prihlášku na štúdium treba zaslať na adresu školy. 
 
Viac z tejto kategórie: « Zameranie štúdia Priebeh štúdia »