Priebeh štúdia

Priebeh štúdia

Štúdium v Súkromnom gymnáziu ESPRIT je štvorročné ukončené maturitnou skúškou. Priebeh štúdia je uskutočňovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a novely vyhlášky novelou vyhlášky č. 113/2015 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Vlastný výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3 a podľa schválených učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov platných pre štátne gymnáziá s cieľom splniť tieto základné úlohy:
  • poskytnúť všeobecné vzdelanie ako prípravu pre štúdium na vysokých školách ale aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a ďalších oblastiach
  • funkčne prepojiť prírodovedné, humanitné a jazykové vzdelanie
  • posilniť komunikatívne schopnosti v konverzácii v cudzích jazykoch
  • poznať informačné technológie a používať ich
  • rozvíjať kreativitu, tvorivosť a logické myslenie
  • zvládnuť praktické zručnosti prírodovedného charakteru

V štúdiu prevláda zameranie na výučbu cudzích jazykov zvýšením počtu povinných vyučovacích hodín nad rámec učebných plánov používaných v štátnych gymnáziách. Učitelia využívajú cudzojazyčné metodiky pri vyučovaní cudzích jazykov.

V poslednom ročníku sú zavedené voliteľné predmety, čím sa vytvorili podmienky na profiláciu študentov podľa druhu ich predpokladaného vysokoškolského štúdia a umožní žiakom dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a na prijímacie pokračovanie na vysoké školy.