Ukončovanie štúdia

Ukončovanie štúdia

Štúdium na Súkromnom gymnáziu ESPRIT je ukončené maturitnou skúškou, ktorá sa riadi:

  • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
  • novelou vyhlášky č. 113/2015 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

Záverečná fáza štúdia je prípravou na písomné a ústne maturitné skúšky (EČ, PFIČ a ÚFIČ MS) a znamená aj priamu prípravu na úspešné vykonanie prijímacej skúšky študentov na vysoké školy. Pre štvrtý ročník 4-ročného štúdia je charakteristická široká škála voliteľných predmetov, ktoré slúžia na posilnenie, rešpektovanie voľby povolania jednotlivca. Doplnkom sú aj nepovinné predmety, ktoré uvedené zámery tiež pomôžu napĺňať.