Zameranie štúdia

Zameranie štúdia

Súkromná základná škola ESPRIT je slovenská škola so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Jej zriaďovateľom je právnická osoba - Občianske združenie ESPRIT.

 • elokované pracovisko Borodáčova 2 poskytuje vzdelávanie v plnoorganizovanej ZŠ a naviac poskytuje aj vzdelávanie v prípravnom, nultom ročníku v triede Prep Class,
 • nižší počet žiakov v triedach,
 • individuálny prístup,
 • stabilizovaný, kvalitný pedagogický personál - na škole pôsobia kvalifikovaní pedagogickí pracovníci, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov a zahraniční lektori,
 • škola spolupracuje so školskou psychologičkou,

  1. stupeň SZŠ ESPRIT
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka SZŠ slovom i písmom - vysoký počet hodín cudzieho  jazyka od  1. ročníka SZŠ - na prvom stupni: 3, 3, 4, 4 hodiny týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu,
 • experimentálne overovanie výučby anglického jazyka formou Jolly Phonics na 1. stupni od 1. ročníka v triede 1. A od školského roka 2017/2018,
 • podľa schopností žiakov už od 1. ročníka ZŠ doobedňajší učitelia komunikujú so žiakmi v anglickom jazyku  aj cez prestávky, taktiež pri príprave, pokynoch a realizácii jednotlivých vyučovacích hodín ako napr. Hv, Vv, Tv a pod.,
 • popoludňajší Klub voľného času výlučne v anglickom jazyku a to v dobe od skončenia vyučovania až do 17,00 hod. - voľnočasové aktivity, stolovanie v školskej jedálni, mimočasové aktivity  a pod. - všetko v anglickom jazyku (spolu 20 - 25 hodín týždenne),
 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 1. stupňa Školu v prírode - v anglickom jazyku,
 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 1. stupňa Lyžiarsky výcvikový kurz - v anglickom jazyku,

  2. stupeň SZŠ ESPRIT
 • od 5. ročníka SZŠ identický študijný program (vrátane rovnakého počtu hodín cudzieho jazyka týždenne) a  rovnaký pedagogický personál ako na osemročnom gymnaziálnom type štúdia na SG ESPRIT,
 • od 5. ročníka SZŠ pribúda druhý cudzí jazyk - jazyk francúzsky alebo jazyk nemecký v rozsahu 3 hodiny týždenne, v 9. ročníku 4 hodiny týždenne,
 • čiastočná bilingválna výučba podľa jazykových schopností jednotlivých vyučujúcich: etická výchova, estetická výchova, výchova k umeniu a podobne,
 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 2. stupňa poznávacie pobyty do zahraničia,
 • každoročne organizujeme pre všetkých žiakov 2. stupňa lyžiarsky/snowboardový kurz,
 • po skončení základnej školy pokračovanie štúdia na štvorročnom gymnaziálnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu ESPRIT,
 • kvalitná výučba cudzích jazykov, ktorá po skončení základnej školy prechodom na Súkromné gymnázium ESPRIT pokračuje na úrovni, ktorú žiaci dosiahli v poslednom ročníku ZŠ.

  

Viac z tejto kategórie: « Rámcový učebný plán