Školská jedáleň

Školská jedáleň


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, MAJERNÍKOVA 62, ŠJ PRI ZŠ A. DUBČEKA


Jedálny lístok

Prihláška

1. Stravná jednotka:
     MŠ 2,04 €
     I. st. ZŠ 1,96 €
     II. st. ZŠ 2,05 €
     8-ročné gymnázium (prima- kvarta) 2,05€
     8-ročné gymnázium (kvinta-oktáva) 2,16€
     4-ročné gymnázium 2,16€

2. V cene stravnej jednotky je režijný poplatok 0,50 € na 1 obed pre MŠ a 0,75 € pre I.-III. stupeň, ktorý stanovila MČ Karlova Ves všeobecne záväzným nariadením s platnosťou od 1. 9. 2019. Režijný poplatok sa neúčtuje v prípade odhlásenia žiaka z obeda.

3. Informatívny doklad na zaplatenie stravy sa vydáva 20. až 23. deň mesiac vopred. Ak stravné nenabehne na účet ŠJ do 30. - 31. mesiac vopred, 1. deň v mesiaci stravník obed nedostane. Je nutné platiť načas. Za obedy v zmysle VZN MČ Karlova Ves nie je možné platiť poštovou poukážkou.

4. Stravník uhrádza stravné bezhotovostne bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo vkladom na účet školskej jedálne v Primabanke tak, aby stravné na účet ŠJ nabehlo do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorého sa platba stravného týka.

5. Na základe VZN MČ Karlova Ves zákonný zástupca zaplatí za mesiac september plnú výšku stravnej jednotky bez odpočítania dotácie. Dotácia za mesiac september v prípade detí posledného ročníka MŠ a žiakom ZŠ bude zohľadnená/refundovaná v záverečnom vyúčtovaní do 30.6.2019. Refundácia dotácie sa neposkytuje ostatným žiakom MŠ, žiakom osemročných a štvorročných gymnázií.

6. Odporúčame rodičom nastaviť si trvalé príkazy od 1.9.2019 nasledovne:
    MŠ bez dotácie štátu (3-5 ročné deti): 45€
    MŠ s dotáciou štátu (predškoláci): 19€
    I. stupeň ZŠ s dotáciou štátu: 17€
   II. stupeň ZŠ s dotáciou štátu: 19€
   8-ročné gymnázium (prima-kvarta) bez dotácie štátu: 46€
   8-ročné gymnázium (kvinta-oktáva) bez dotácie štátu:48€
   4-ročné gymnázium bez dotácie štátu: 48€

7. Nárok na dotáciu štátu vo výške 1,2 € vzniká pri splnení obidvoch týchto podmienok: účasť žiaka na vyučovaní a odobratie obedu v školskej jedálni. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z týchto podmienok sa dotácia na obed neposkytne a zákonný zástupca musí uhradiť celú stravnú jednotku uvedenú v bode 1.
    Pri splnení oboch podmienok na získanie dotácie bude zákonný zástupca dieťaťa/žiaka platiť za 1 deň/obed v:
    MŠ (deti v poslednom ročníku) 0,84 €
    I. st. ZŠ 0,76 €
    II. st. ZŠ 0,85 €

8. Účet školskej jedálne je vedený v Prima banke pod číslom SK35 5600 0000 0086 1853 2005 

9. Vyúčtovanie trvalých príkazov a septembrovej platby v prípade detí/žiakov v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ sa v zmysle VZN MČ Karlova Ves robí na konci šk. roka a preplatky sa pošlú vždy v júli na účet stravníka.

10. Obedy sa odhlasujú vždy deň vopred
      telefonicky od 7. hod. do 15. hod. na tel. č. 654 283 01 alebo
      písomne - vhodením lístočka do schránky na odhlášky pri vchode do školy do 15. hodiny. Na lístočku je čitateľne napísané meno, trieda, a príslušný deň, alebo
      mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde treba napísať meno, triedu a príslušný deň

11. Stratu čipovej karty treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, nakoľko môže byť zneužitá. Následne si treba zakúpiť novú za 0,80 €.
12. Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipovou kartou cez čítačku, v opačnom prípade nedostane obed.

13. Stránkové dni ŠJ: denne od 7.30 hod. do 8.00 hod. Stravník, ktorý nemá záujem pokračovať v stravovaní v ŠJ, nahlási ukončenie v kancelárii ŠJ, kde bude urobené vyúčtovanie a prípadný preplatok bude poukázaný na účet stravníka.
14. Ďalšie informácie možno získať osobne u vedúcej ŠJ, ale aj na základe písomnej žiadosti. Tel. č. 65428301.
15. ŠJ nepripravuje diétne jedlá z dôvodu prevádzkových podmienok.
16. Na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto nie je možné vydávať v školskej jedálni obed do vlastných prinesených nádob. Porušovali by sa tým hygienické predpisy platné pre školské stravovanie.

Kontakty:
vedúca ŠJ: Magda Škerková
pevná linka: 02/654 283 01
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo účtu: SK35 5600 0000 0086 1853 2005  

 


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV SZŠ ESPRIT, ELOKOVANÉ PRACOVISKO BORODÁČOVA 2, STREDISKO ŠJ, BORODÁČOVA 2Jedálny lístok

Zápisný lístok - viď príloha dolu

Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou:

* trvalý príkaz       * internetbanking               * vklad na účet         * poštová poukážka

Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol. Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ.

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ 

Stravník - žiak  ZŠ I. stupeň - obed
Klasický stravník                          1, 21 €     -    dotácia štátu je 1,20 €   +   0,01 € hradí rodič    

Stravník - žiak ZŠ II. stupeň - obed
Klasický stravník                           1,30 €     -    dotácia štátu je 1,20 €   +   0,10 € hradí rodič

Podmienky organizácie režimu stravovania
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.
V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • on-line na web-stránke školy: borodacova.sk
  • telefonicky na tel. č.: +421 905 620 070
  • mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • osobne v ŠJ pri ZŠ Borodáčova 2

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má žiak ZŠ nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka vo výške 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti žiaka na vyučovaní svoje dieťa zo stravy odhlásiť a v prípade, že sa žiak zúčastní na vyučovaní a neodoberie stravu, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo v danom dni.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v paušálnej sume 13 €/mesiac, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka, najneskôr do 25 dňa v predchádzajúcom mesiaci.

V prípade, že zákonný zástupca žiaka neuhradí dlžnú čiastku príspevkov na stravovanie za neodhlásenú alebo neodobratú stravu v dňoch, keď sa žiak zúčastnil vyučovania, výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa zvýši na 20 €/mesiac.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ.

Kontakty:
vedúca ŠJ: Andrea Valovičová
adresa: Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 
pevná linka: 02/43291088 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo účtu: SK94 0200 0000 0042 3918 5957