Zriaďovateľ

Zriaďovateľ

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.

Predmetom činnosti je najmä výchova a vzdelávanie žiakov so zameraním na cudzie jazyky, podpora zdravia detí a ochrana práv detí, rovnako prezentácia aktivít združenia v širokej verejnosti tak na národnej ako aj medzinárodnej scéne, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní na základnej a strednej škole. Predmetom činnosti sú aj telovýchovné a športové aktivity, turisticko-branné aktivity a zabezpečenie činnosti športového oddielu ŠK ESPRIT.       

Cieľ svojej činnosti realizuje v spolupráci so Súkromným gymnáziom ESPRIT a Súkromnou základnou školou ESPRIT. 

Identifikačné údaje 

Názov: Občianske združenie ESPRIT
Sídlo: Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
Štatutárny orgán: správna rada
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

IČO: 30851581
DIČ: 2021931989
Číslo účtu: 9604040004 / 5600
IBAN: SK82 5600 0000 0096 0404 0004

Viac z tejto kategórie: « Cenník Vybavenie školy »