Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2019/2020

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny klasifikačných porád

1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná) - 05.11.2019 (utorok)
1. klasifikačná porada (polročná) - 28.01.2020 (utorok)
2. priebežná hodnotiaca porada (trištvrteročná) - 07.04.2020 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) IV.AG - 12.05.2020 (utorok)
2. klasifikačná porada (koncoročná) - 23.06.2020 (štvrtok)

Termíny triednych aktívov

12.09.2019 (štvrtok) – spoločný v SZŠ Borodáčova 2
17.09.2019 (utorok) – spoločný v SZŠ a SG Majerníkova 62
10.12.2019 (utorok) – informatívny
07.04.2020 (utorok) – informatívny
16.06.2020 (utorok) – informatívny

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2019 alebo T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2020 alebo T9-2020 sa uskutoční 01. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).
Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

Maturitná skúška 2020     

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
c) matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 03. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase 18. mája 2020 do 5. júna 2020.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 03. do 08. septembra 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.
Informácie o maturitnej skúške 2020 sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka SG ESPRIT

11. máj 2020 (pondelok) – 1. termín prvého kola prijímacích skúšok,
14. máj 2020 (štvrtok)    – 2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

17. apríl 2020 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62
24. apríl 2020 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2

DOD 1. stupeň SZŠ ESPRIT

06. marec 2020 (piatok) – elokované pracovisko SZŠ ESPRIT Borodáčova 2
20. marec 2020 (piatok) – SZŠ ESPRIT Majerníkova 62

Škola v prírode 1. stupeň SZŠ ESPRIT
Termín:  04. - 08. máj 2020
Miesto:  Horná Ves - Hotel Lomy

LVVK/SVVK
Termín: 08. - 13. 3. 2020
Miesto:  Bachledova dolina, Ždiar

PARÍŽ - DISNEYLAND
Termín: 29. 5.- 02. 6. 2020             

Realizácia učiva Ochrana života a zdravia (OŽZ):

ISCED 1
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku SZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín. 
Termín:  školský rok 2019/20

ISCED 2
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku SZŠ realizujeme 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 – 5 hodín.
Termín:  september 2019
                 jún 2020
ISCED 3
Účelové cvičenia (ÚC) v 1. a 2. ročníku SG vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
Termín:  september 2019
                 jún 2020

Kurz na ochranu zdravia  v 3. ročníku SG 3 dni po 6 hodín.
Termín:  september 2019
                 jún 2020

Školské výlety

Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka a pre žiakov SG sa v školskom roku môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Školský výlet možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja. 
Termín:  jún 2020

Rozvrh vyučovania na Majerníkovej 62:                                

 1. 08:00 - 08:45                                      
 2. 08:55 - 09:40                                    
 3. 09:55 - 10:40                                               
 4. 11:00 - 11:45                                               
 5. 11:55 - 12:40                                               
 6. 12:45 - 13:30
 7. 14:00 - 14:45
 8. 14:50 - 15:35

 Rozvrh vyučovania na Borodáčovej 2:                                

 1. 08:00 - 08:45                                      
 2. 08:55 - 09:40                                    
 3. 09:55 - 10:40                                               
 4. 10:55 - 11:40                                               
 5. 11:50 - 12:35                                               
 6. 12:45 - 13:30
 7. 14:00 - 14:45
 8. 14:50 - 15:35

Termíny prázdnin

 

Posledný deň vyučovania 
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania 
po prázdninách

jesenné

29. október 2019 (utorok)

30. október – 31. október 2019

4. november 2019
(pondelok)

vianočné

20. december 2019 (piatok)

23. december 2019 – 7. január 2020

8. január 2020
(streda)

polročné

31. január 2020 (piatok)

3. február 2020 (pondelok)

4. február 2020
(utorok)

jarné

14. február 2020 (piatok)

17. február – 21. február 2020

24. február 2020
(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020 (streda)

9. apríl – 14. apríl 2020 

15. apríl 2020 
(streda)

letné

30. jún 2020 (utorok)

1. júl – 31. august 2020

2. september 2020
(pondelok)

Viac z tejto kategórie: « Dokumenty PF 2015 »