Testovanie 5

Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Všeobecné informácie:

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutočnilo 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

2. Cieľom Testovania 5-2019 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

4. Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 


Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020 - SZŠ ESPRIT


V stredu 20. novembra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2019. Testy písalo spolu 48 570 piatakov. 


Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky – 74,7 %

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky – 63,4 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je  +11,3 %
Najúspešnejší žiak – Weberová Simona z 5.B triedy, ktorá dosiahla 96,7 %

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry – 79,6 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry – 64,8 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je  +14,8 %
Najúspešnejší žiak – Weberová Simona z 5.B triedy, ktorá dosiahla 93,3 %


Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.
    

 

 

 

Viac z tejto kategórie: Testovanie 9 »