Aktuality

Výsledky z testovania T5-2017

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018
Testovanie 5-2017 

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 na 1 481 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským  a školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Cieľom testovania je:
a) Získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na  vzdelávací stupeň ISCED 2
b) Poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania


Testovania 5-2017 sa zúčastnili aj naši žiaci zo Súkromnej základnej školy ESPRIT. Písali testy z matematiky a slovenského jazyka s nasledovnými výsledkami:

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) z matematiky – 74,8
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) z matematiky – 64,7

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT (v %) zo slovenského jazyka a literatúry – 80,3
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) zo slovenského jazyka a literatúry – 62,8


Z hľadiska zriaďovateľa
 sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (41 421 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   64,1 %. 
Žiaci zo súkromných škôl (868 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť  73,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 773 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť   70,9 %.  

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné:

Žiaci zo štátnych škôl (38 728 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. 
Žiaci zo súkromných škôl (868 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 69,5 %. 
Žiaci z cirkevných škôl (2 634 žiakov)  dosiahli priemernú úspešnosť 68,5 %.


Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.