Aktuality

Prečo si vybrať školu ESPRIT? Výučba cudzích jazykov na ESPRITE

1. PROGRAM ŠKOLY (programming)

– nízky počet žiakov v triedach (kvalita, nie kvantita) = individuálny prístup, kvalitné on-line vzdelávanie, nižšia chorobnosť detí, rodinná atmosféra
– vzdelávanie anglického jazyka na úrovni bilingválnych škôl                                                
– nultý ročník ZŠ – výlučne v anglickom jazyku (od 8,00 hod. do 17,00 hod.)
– výučba anglického jazyka od 1. ročníka ZŠ až po maturitu (úroveň nadväzuje)
      - na 1. stupni ZŠ - 3, 3, 4, 4 hod./týždenne,
      - na 2. stupni ZŠ - v každom ročníku 4 hod./týždenne,
      - na gymnáziu - v každom ročníku 5 hod./týždenne                                                                                                             
– pre žiakov 1. stupňa popoludňajší Klub voľného času výlučne v anglickom jazyku a to v dobe od skončenia vyučovania až do 17,00 hod.,
– každoročne ŠVP a LVVK pre žiakov 1. stupňa v anglickom jazyku,
– od 5. ročníka ZŠ pribúda druhý cudzí jazyk francúzsky/nemecký až po maturitu (úroveň nadväzuje)
     - na 2. stupni ZŠ - v každom ročníku 3 hod./týždenne,
     - na gymnáziu - 4, 4, 3, 3 hod./týždenne,                                                                                                
– od 6. ročníka ZŠ identický študijný program (vrátane rovnakého počtu hodín cudzieho jazyka týždenne) a rovnaký pedagogický personál ako na osemročnom gymnaziálnom type štúdia na SG ESPRIT,
– každoročne organizujeme poznávacie pobyty do zahraničia a lyžiarsky/snowboardový kurz pre všetkých žiakov 2. stupňa SZŠ a SG ESPRIT,
– každoročné akcie - ESPRIT má talent, Vianočný florbalový turnaj, Športový deň ESPRIT, Celoškolská vedecká konferencia a iné,
– široká škála záujmových útvarov,

– pedagogický personál je kvalitný, stabilizovaný s požadovanou odbornou a pedagogickou spôsobilosťou na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov,
– zriaďovateľom oboch škôl je Občianske združenie ESPRIT. Členovia OZ sú skúsení pedagógovia, riaditelia a zástupcovia iných škôl, učitelia a ďalší odborníci z praxe,               
– škola poskytuje služby konzultanta – detského psychológa – externe 

3. PERSPEKTÍVA (perspective)

– po skončení základnej školy žiaci pokračujú na štvorročnom gymnaziálnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu ESPRIT (kvalitná výučba cudzích jazykov pokračuje na úrovni, ktorú žiaci dosiahli v poslednom ročníku ZŠ),                                                     
– absolventi SG ESPRIT úspešne vyštudovali alebo študujú na VŠ na Slovensku i v zahraničí (ČR, Rakúsko, Dánsko, VB, USA, Kanada, Austrália a inde),

4. PRIESTORY (places)

– sídlo školy (poštová adresa) – SG a SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
– elokované pracovisko SZŠ ESPRIT – Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
– novozriadené prírodovedné laboratórium (projekt ESF) - Majerníkova, odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, odborné multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami, klubovne, telocvične s príslušenstvom, plavecký bazén (25 m) na Majerníkovej, kinosála na Majerníkovej, školské jedálne, bufet, automaty, priľahlé školské dvory so športoviskami, wifi pripojenie vo všetkých priestoroch oboch škôl - viac TU 

5. PLATBA (price)

Platby pre školský rok 2024/2025
– zápisné pre všetky typy štúdia: 510 Eur (jednorazovo na celú dobu štúdia)
– školné:
Majerníkova 62:
– pre 1. - 4. ročník SZŠ ESPRIT: 4 950 Eur (ročne - vrátane KVČ v AJ do 17,00 hod.)
– pre 5. - 9. ročník SZŠ ESPRIT: 3 465 Eur (ročne)
– pre SG ESPRIT:                          3 954 Eur (ročne)
Borodáčova 2:
– pre 0. - 4. ročník SZŠ ESPRIT: 4 356 Eur (ročne - vrátane KVČ v AJ do 17,00 hod.)
– pre 5. - 9. ročník SZŠ ESPRIT: 3 465 Eur (ročne)

 


Výučba anglického jazyka a nemeckého jazyka na ESPRITE

Anglický jazyk 
 
Základná škola
Proces výučby anglického jazyka na základnej škole prispôsobujeme ku kontinuálnemu prechodu na naše gymnázium. Z tohto dôvodu žiaci deviateho ročníka končia na úrovni B1, ktorá je kompatibilná s úrovňou maturanta na strednej odbornej škole. Podpornú pomôcku predstavujú učebnice Motivate, Beyond a Ready for PET. Deviataci zároveň pracujú na riešení rôznych maturitných úloh z učebníc určených pre maturantov na úrovni B1.
Žiakov všetkých ročníkov vedieme k čítaniu kníh v origináli, ktoré minimálne dvakrát do roka prezentujú. Úspešní absolventi úrovne B1 sa môžu bez akejkoľvek prípravy navyše prihlásiť na medzinárodné testovanie The University of Cambridge Preliminary English Test (PET).
 
Gymnázium
Výučba anglického jazyka na gymnáziu prebieha v dvoch úrovniach ( B2 a C1) podľa Európskeho referenčného rámca prostredníctvom tzv. „soft skills“ a štyroch základných zručností: počúvanie, čítanie s porozumením, rozprávanie a písanie. Žiaci kontinuálne pokračujú s čítaním kníh v origináli a ich prezentáciou.
Žiaci prvého a druhého ročníka absolvujú výučbu na úrovni B2. Nosnými piliermi pre nadobudnutie potrebných zručností sú učebnice Ready for FCE.
Po úspešnom absolvovaní oboch ročníkov, žiak získa úroveň B2, kompatibilnú s úrovňou maturitnej skúšky na konci gymnaziálneho štúdia. Žiaci sa podľa záujmu môžu prihlásiť cez British Council na medzinárodnú skúšku The Cambridge First Certificate in English (FCE), bez toho, aby museli absolvovať prípravu navyše.
Základ výučby v treťom a štvrtom ročníku je postavený na učebniciach Ready for CAE, na úrovni C1. Úspešný absolvent štvrtého ročníka tak dosiahne úroveň maturanta bilingválneho gymnázia a zároveň bez absolvovania ďalších kurzov sa môže prihlásiť na medzinárodnú skúšku The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).
Výučba anglického jazyka je obohatená o mnohé rozširujúce učebnice získané cez PROJEKT ESF – „Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania“. Žiaci nadobúdajú vedomosti navyše z predmetov ako Sociológia, Ekonomika a ekonómia, Environmentálne štúdie, Teória poznania, Literatúra, Biológia a pod.
 
Mgr. Martina Andilová
 

Studying English at ESPRIT

Elementary School
Learning process of the English language at our elementary school is adapted to continual transition to our Grammar School. Pupils are systematically prepared and after finishing elementary school with language acquisition of B1, they are fully prepared to study at the Grammar School.
The subject curriculum is taught methodically and study materials consist of many textbooks like Motivate, Beyond or Ready for PET. Simultaneously, 9th graders cope with more demanding tasks which are primarily appointed for a leaving exam. Having more English lessons weekly than pupils normally have, pupils understanding and practical usage of language are facilitated.
Pupils are encouraged and enabled to read authentic materials and books hence they have no problem to elaborate on the plot of those books twice a year. In addition, successful B1 school leavers can apply for the University of Cambridge Preliminary English Test (PET) for international testing without any training. 

Grammar School 
We teach English on average 5 lessons per week. Our students can select from FCE (First Certificate in English) and CAE (Certificate in Advanced English) on behalf of Common European Framework of Reference by means of “soft skills“ and four major language skills: listening, reading with comprehension, speaking and writing.
Students are not only reading authentic materials but also elaborating on them. Freshmen and sophomores will reach upper-intermediate level acquisition, whereas juniors and seniors will reach the advanced one.
Studying pillars for them are Ready for FCE and Ready for CAE textbooks. Students can apply for an international exam called The Cambridge First Certificate in English (FCE) or The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) without any training.
Our teaching process is enriched by a variety of materials or interactive software, many of them gained by Project ESF with a slogan – “Teaching contemporaneously, innovatively, creatively means to open the gate to the world of work and further education.“
Students obtain basic knowledge from a variety of fields such as Sociology, Economics and Economy, Environmental studies, Epistemology, Literature, Biology and many others.

Mgr. Martin Nagy

 

Nemecký jazyk

Základná škola

Vyučovanie nemeckého jazyka na základnej škole je organizované tak, aby žiaci po skončení školy mohli pokračovať plynule na gymnáziu. Teda počas piatich rokoch (5. - 9. ročník) zvládli učivo úrovne A1 a A2. Tomu je prispôsobené aj učivo učebníc Pingpong neu (1. diel pre ročníky 5 a 6, 2. diel pre ročníky 7 a 8). V 9. ročníku sme nahradili 3. diel učebnice Pingpong učebnicou Direkt neu 2, ktorá je pre túto vekovú kategóriu zaujímavejšia a vhodnejšia. Deviataci sa majú možnosť takto zoznámiť skôr s maturitnými zadaniami, lebo táto učebnica tvorí prechod od úrovne A2 k B1. K rozšíreniu slovnej zásoby a nácviku čítania s porozumením sú zaradené aj doplnkové texty a práca s časopismi Hurra a Spitze. Žiaci si na týchto hodinách vyberajú texty, ktoré ich zaujímajú a prezentujú vhodnou formou. Obľube sa tešia aj projekty ku konverzačným témam, ktoré žiaci kreatívne prezentujú.

Gymnázium

Žiaci na gymnáziu pokračujú v učebnici Direkt neu 2, ktorej učivo je rozvrhnuté podľa úrovne vedomosti žiakov. (Učebnica obsahuje 10 lekcii, takže je určená na 2 roky). Na učebnicu Direkt neu 2 nadväzuje Direkt neu 3, kde získajú žiaci vedomosti a zručnosti na úrovni B1-B2. Formy práce sú zamerané na zvládnutie jazykových zručnosti žiakov a najmä na komunikáciu v cudzom jazyku a prezentáciu rečových zručností. Ak sa žiaci rozhodnú maturovať z predmetu nemecký jazyk, v 4. ročníku si dopĺňajú vedomosti na seminári z nemeckého jazyka v konverzácii, pre ktorý sú určené mnohé z učebníc vhodných na maturitu z NJ (Zmaturuj z nemeckého jazyka 2, Opakujeme k maturitám a pod...). Hodiny nemeckého jazyka na gymnáziu sú zamerané na konverzáciu. Na škole sa maturuje aj z úrovne B1 a aj z úrovne B2.
Pre žiakov našej školy sú organizované aj exkurzie do Viedne, ktoré sú vhodnou príležitosťou precvičiť si nemecký jazyk v praxi.


Der Deutschunterricht in ESPRIT

Die Grundschule

Der Deutschunterrichtin der Grunschulewird so organisiert, dass dieSchüler nach dem Abschluß der Schule am Gymnasium fließend im Deutschunterricht fortsetzen könnten. Also innerhalb 5 Jahren / Schuljahrgang 5.-9./ beherrschen si den Lehrstoff des Niveaus A1 und A2. Dafür wird auch der Lehrstoff der Lehrewerke Pingpong neu angepasst / Pingpong1 für 5.und 6. Klasse, Pingpong 2 für die 7.und 8. Klasse /. In der 9. Klasse wird ein neues Lehrbuch verwendet / statt dem Lehrwerk Pinpong 3/. Das ist das Lehrbuch Direkt neu 2, das für neunte Klasse interessanter und passender ist. Die Schüler der neunten Klasse haben so Möglichkeit, sich mit den Abiturthemen schon früher bekannt zu machen, weil dieses Lehrwerk ein Übergang zwischen dem Nivea A2 und B1 ist. In den Deutschunterricht wird auch die Arbeit mit verschieden Texten eingeführt / die Zeitschriften Hurra und Spitze /. So verbreitern sich die Schüler den Wortschatz und üben die Fähigkeiten im Leseverstehen. Sie wählen sich interessante Texte aus, die im Unterricht dann vorhanden können. Sehr beliebt ist auch Projektarbeit, die zu den Konversationsthemen bestimmt ist und von den Schülern auch kreativ präsentiert wird.

Das Gymnasium

Die Schüler am Gymnasium lernen Deutsch aus den Lehrbüchern Direkt neu 2. Sie setzen im Lehrstoff fort und der ist nach dem Niveau der Kenntnisse der Schüler geplant. (Inhaltlich beträgt das Lehrbuch 10 Lektionen und es ist für zwei Studienjahrgänge bestimmt). Als die Fortsetzung kommt das Lehrwerk Direkt 3, in dem die Schüler Sprachkenntnisse und Fähigkeiten im Niveau B1-B2 gewinnen. Die Arbeitsformen und Methoden werden zum Beherrschen der Sprachkompetenzen der Schüler geeignet und besonders auf Kommunikation in der Fremdsprache und auf die Präsentation der Sprachfähigkeiten angepasst. Wenn die Schüler sich für das Abitur in der deutschen Sprache entscheiden, können sie ihre Kenntnisse im Schulfach Deutschseminar vertiefen und sich in der Konversation verbessern. Im Seminar wird mit verschiedenen Lehrwerken gearbeitet, die fürs Abitur anwendbar sind (zB: Lege dein Abitur ab! 2, Wir wiederholen fürs Abitur…). Der Deutschunterricht ist am Gymnasium überwiegend auf die Konversation gezielt. Am Gymnasium wird das Abitur im Niveau B1 und auch im B2 gemacht.
Für unsere Schüler werden auch Exkursionen nach Wien organisiert, die eine gute Möglichkeit sind, Deutsch als Fremdsprache in Praxis zu üben.

Mgr. Daniela Barčáková

 

Francúzsky jazyk

Gymnázium

Pri výučbe francúzskeho jazyka na ESPRITE vychádzame z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako sú uvedené  v  Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky.
K najčastejšie používaným metódam pri vyučovaní francúzskeho jazyka ako 2. cudzieho jazyka na našej škole patria slovné – dialógové metódy,  kde patria rolové hry, rozhovor, diskusia, brainstorming, prípadne panelová diskusia,  ďalej práca s textom, čo v praxi znamená práca s  pôvodnou a upravenou literatúrou i dennou tlačou, práca s textom v učebnici či v pracovnom zošite, v doplnkových gramatických cvičebniciach, práca s  prekladovým a výkladovým slovníkom, elektronickým textom a slovníkom, práca s hovoreným slovom v podobe rôznych frankofónnych vlogov či podcastov.
Prácu s francúzskymi či frankofónnymi reáliami považujeme  takisto za jeden z pilierov výučby, keďže sa celkovo snažíme  aj pri výučbe ostatných predmetov apelovať na  medzipredmetové vzťahy a súvislosti.   
Vyučovací proces dopĺňame autenickými obrazovými a zvukovými ukážkami (aj hudobnými) z prostredia kultúry cieľového jazyka. Popri tejto prezenčnej výučbe škola študentom sprostredkúva tematické exkurzie v spolupráci s Institut français v Bratislave či zájazdy do zahraničia zamerané na kultúrne zvyklosti a reálie cieľových európskych frankofónnych krajín, najmä  Francúzska a Belgicka.
Vzhľadom na to, že vo výučbe sme zameraní  na výrazné posilnenie komunikačnej  kompetencie, ktorá je predpokladom efektívnej komunikácie, inscenačné-situačné úlohy a dramatizácie postáv podľa témy patria medzi často využívané metódy. Avšak nezabúdame ani na prinášanie dostatočných znalostí z oblasti francúzskej morfosyntaxe, bez ktorej by akýkoľvek jazykový prejav nebol dostatočne dobrý a zrozumiteľný.
Na vyučovacích hodinách sú žiaci vedení ku skupinovej práci, práci vo dvojiciach, individuálnej práci, ktorej výsledky prezentujú a obhajujú. Vyučujúci na hodinách so  študentmi pracuje tak, aby po skončení štúdia ich úroveň korelovala s úrovňou B2, prípadne sa prekrývala s úrovňou C1 podľa  spomínaného európskeho referenčného rámca.

Vyučujúce francúzskeho jazyka sú certifikované na skúšanie študentov ašpirujúcich na  medzinárodne uznávaný  diplom  DELF.

Učebnice a rôzne iné (aj online) materiály používané na vyučovaní francúzskeho jazyka na  SG ESPRIT:

Alter ego + (+ Cahier d´activités + CD), Quartier libre 2 ( + CD), Grammaire progressive du  français- niveau intermédiaire, Francúzsko- slovenský ilustrovaný slovník, Cvičebnice francouzské gramatiky, Expressions à la carte – niveau intermédiaire, OUI – francúzština (Nová maturita), www.bonjourdefrance.com,  Francouzština – zrcadlový text (INFOA), instagram a Youtube podcast – Français avec Pierre, Français avec MarieJo,  StreetFrench – Youtube, innerFrench- podcast, seriály- ExtraFrench, Fais pas ci, fais pa ça,  Plan coeur, Les aventures de Tintin.

Mgr. Monika Šimková