História školy

Súťaž iBOBOR

 

Naši žiaci sa zapojili aj v školskom roku 2013/2014 do veľmi zaujímavej súťaže iBOBOR, ktorá sa konala od 11.11.20012 do 15.11.2013. Zúčastnili sa jej žiaci - najmladší tretiaci a štvrtáci, ďalej piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci, deviataci a najstarší zo septimy. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V školskom roku 2012/2013 sa konala súťaž v 22 krajinách a zapojilo sa do nej viac ako pol milióna súťažiacich. Ako aj v minulom roku sa mnohí naši žiaci umiestnili na popredných miestach. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na zaujímavé úlohy v ďalšom rokuJ

Mgr. Miroslav Rohárik